Tar­ge­ta eu­ro­pea

El Periódico de Catalunya [Català] - - Opinió - Montserrat Ca­lle­ja

Al ge­ner vaig es­tar a l’illa de la Reu­nió (de­par­ta­ment d’ul­tra­mar de la Re­pú­bli­ca Francesa). A cau­sa d’una malal­tia rei­te­ra­ti­va, vaig ha­ver de con­sul­tar tres metges di­fe­rents, i vaig abo­nar tant el cost de les vi­si­tes com els me­di­ca­ments pres­crits, ja que la tar­ge­ta sa­ni­tà­ria eu­ro­pea no en con­tem­pla la gra­tu­ï­tat in si­tu. De re­torn a Es­pa­nya, vaig anar a la Se­gu­re­tat So­ci­al i vaig en­tre­gar la do­cu­men­ta­ció ne­ces­sà­ria per ob­te­nir el re­em­bor­sa­ment de les des­pe­ses. A fi­nals d’abril, vaig re­bre una no­ti­fi­ca­ció de l’ASSE in­di­cant que l’ex­pe­di­ent ha­via si­gut en­vi­at a l’illa de la Gu­a­de­lou­pe per a la se­va con­for­mi­tat i el seu poste­ri­or re­em­bor­sa­ment. Dub­to que en aques­ta illa del Ca­rib aten­guin un te­ma re­la­ci­o­nat amb una pa­ci­ent que va te­nir una malal­tia a més de 13.000 qui­lò­me­tres de dis­tàn­cia, a l’oceà Ín­dic. Con­ti­nuo sen­se res­pos­ta. Cinc me­sos sen­se re­sol­dre el pro­ble­ma. Po­so en qües­tió la uti­li­tat i l’efi­cà­cia d’aques­ta tar­ge­ta.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.