Ca­de­na hu­ma­na

El Periódico de Catalunya [Català] - - Opinió - Antoni Vilanova

Vaig anar a Euska­di el cap de set­ma­na pas­sat i vaig par­ti­ci­par amb

uns amics en la ca­de­na hu­ma­na Gu­re esku Da­go en de­fen­sa del dret a de­ci­dir i en so­li­da­ri­tat amb Catalunya, els jo­ves d’Alt­sa­su i unes pen­si­ons dig­nes. El rep­te, su­perat, era que 100.000 ciu­ta­dans for­mes­sin una ca­de­na de 202 qui­lò­me­tres en­tre Do­nos­tia, Bil­bao i Vi­tò­ria amb 5.000 vo­lun­ta­ris. Vaig anar a la car­re­te­ra de De­ba a Zu­ma­ia. Am­bi­ent dis­tès, ama­ble, jo­ve, fes­tiu i bo­na tem­pe­ra­tu­ra, pe­rò una mi­ca desor­ga­nit­zat tot i que fe­ia temps que l’Ert­zaint­za, les di­pu­ta­ci­ons i els ajun­ta­ments hi tre­ba­lla­ven. Vaig re­me­mo­rar la Via Ca­ta­la­na, amb

1.600.000 par­ti­ci­pants re­par­tits al llarg de 400 qui­lò­me­tres de pun­ta a pun­ta de Catalunya i una or­ga­nit­za­ció exem­plar. Fe­li­ci­tats per la ini­ci­a­ti­va i la so­li­da­ri­tat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.