Dia del Cau­di­llo

El Periódico de Catalunya [Català] - - Opinió - Maria dels Àn­gels Es­pert

Qui­na idea més fan­tàs­ti­ca la de l’ANC: pas­sar la fes­ta na­ci­o­nal a l’1 d’oc­tu­bre. ¿1 d’oc­tu­bre? ¿De què em so­na? Ah, sí. Fa molts anys, quan ana­va a la me­va es­ti­ma­da es­co­la mu­ni­ci­pal de pri­mà­ria (Es­co­la Ca­sas del bar­ri del Clot), l’1 d’oc­tu­bre

ja era fes­ta ofi­ci­al: era el Dia del Cau­di­llo, l’ani­ver­sa­ri del nos­tre es­ti­mat dic­ta­dor. Re­co­ma­na­ció a tots els po­lí­tics i no po­lí­tics: re­pas­sin la his­tò­ria, sis­plau. Si els po­lí­tics, ter­tu­li­ans i al­tres opi­nants tin­gues­sin més in­terès en la his­tò­ria, pot­ser ens es­tal­vi­a­rí­em tants er­rors i en­fron­ta­ments so­ci­als. Com diu un dels meus pro­fes­sors de cap­ça­le­ra, el doc­tor Ruiz-Do­mè­nec, «no es pot en­ten­dre el pre­sent si no es co­neix el pas­sat».

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.