Aco­mi­a­da­ment ge­ne­rós

El Periódico de Catalunya [Català] - - Opinió - Edu­ard Fu­ma­dó

Aco­mi­a­da­ments com el de Lo­pe­te­gui em dei­xen amb la bo­ca ober­ta. ¿Qui­na me­na de con­trac­tes fa fir­mar la Fe­de­ra­ció de fut­bol als se­lec­ci­o­na­dors que con­trac­ta? ¿Qui­nes clàu­su­les con­te­nen per pro­te­gir els in­teres­sos de la se­lec­ció a part de la clàu­su­la de res­cis­sió? Pen­so que hau­ri­en d’in­clou­re un apar­tat de san­ci­ons per in­com­pli­ment del con­trac­te. Con­si­de­ro que la Fe­de­ra­ció hau­ria de te­nir, com en aques­ta si­tu­a­ció, no no­més la capa­ci­tat d’aco­mi­a­dar a qui s’ho me­rei­xi, si­nó la de san­ci­o­nar in­ha­bi­li­tant Lo­pe­te­gui per en­tre­nar equips de Pri­me­ra per un perí­o­de de temps de­ter­mi­nat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.