Aplau­di­ment a la de­ci­sió del Go­vern

El Periódico de Catalunya [Català] - - Opinió -

El meu aplau­di­ment a la de­ci­sió del Go­vern de Pe­dro Sánc­hez per ha­ver aco­llit aques­tes 629 per­so­nes que s’amun­te­guen al vai­xell Aqua­rius i que al­tres pa­ï­sos, com Itàlia, no han vol­gut re­bre. I el meu aplau­di­ment tam­bé a tots els col·lec­tius so­ci­als i ajun­ta­ments so­li­da­ris que ja es­tan pre­pa­rant l’aco­lli­da per quan ar­ri­bin a Es­pa­nya.

Molts s’obli­den que a no­sal­tres, els es­pa­nyols, ens van aco­llir en al­tres pa­ï­sos (Fran­ça, Mè­xic, l’Ar­gen­ti­na...) com a con­se­qüèn­cia de la guer­ra ci­vil, en comp­tes de dei­xar-nos en un vai­xell al mig del mar fent vol­tes sen­se te­nir on anar...

I que no s’obli­di tam­poc el fet que Es­pa­nya es va com­pro­me­tre a aco­llir més de 17.000 re­fu­gi­ats, dels quals no­més n’ha aco­llit un 15%. El Go­vern del se­nyor Ma­ri­a­no Ra­joy no ha com­plert els acords in­ter­na­ci­o­nals a què es va com­pro­me­tre.

No obs­tant, tam­bé és ve­ri­tat que aquest vai­xell (a Itàlia go­ver­na ara l’ex­tre­ma dre­ta) és un sím­bol d’un pro­ble­ma molt més pro­fund que Eu­ro­pa ha d’abor­dar: no pot con­ti­nu­ar mi­rant cap a un al­tre cos­tat. Veig a les xar­xes so­ci­als mol­tes re­ac­ci­ons xe­nò­fo­bes. Aques­tes re­ac­ci­ons s’hau­ri­en de can­vi­ar per re­ac­ci­ons so­li­dà­ri­es.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.