Una opor­tu­ni­tat, no una càr­re­ga eco­nò­mi­ca

El Periódico de Catalunya [Català] - - Opinió -

Aquests úl­tims di­es, a cau­sa de l’ar­ri­ba­da dels im­mi­grants de l’Aqua­rius, se sen­ten veus de tot ti­pus, mol­tes en clau de so­li­da­ri­tat al veu­re l’aco­lli­da d’aquests im­mi­grants com un deu­re mo­ral. D’al­tra ban­da, tam­bé se’n sen­ten mol­tes al­tres que ve­uen aques­ta ar­ri­ba­da com una càr­re­ga que su­po­sa­rà una pèrdua en la nos­tra qua­li­tat de vi­da i en els comp­tes de l’Es­tat. En els dos ca­sos, es veu aques­ta ar­ri­ba­da com a una co­sa que su­po­sa un cost per a tot­hom. No obs­tant, hi ha ra­ons per dis­cre­par. El prin­ci­pal mo­tiu és la ta­xa de na­ta­li­tat a Es­pa­nya, que el 2015 se si­tu­a­va en 1,3. Aquest va­lor es­tà molt per so­ta de la ta­xa de re­po­si­ció de 2, i ai­xò ens dei­xa com a pa­ís en una si­tu­a­ció molt delicada, i en par­ti­cu­lar el nos­tre sis­te­ma pi­ra­mi­dal de pen­si­ons, afe­git a molts al­tres pro­ble­mes que por­ta una so­ci­e­tat en­ve­lli­da. Amb aques­tes da­des a la mà, o bé tro­bem la for­ma d’aug­men­tar la na­ta­li­tat de ma­ne­ra sig­ni­fi­ca­ti­va, co­sa que se­ria en tot cas una so­lu­ció ja més a llarg ter­mi­ni, o por­tem gent de fo­ra. Un Es­tat on ca­da ve­ga­da hi ha menys gent en edat de tre­ba­llar ha de ser capaç de pro­por­ci­o­nar els mit­jans per ac­ti­var l’eco­no­mia i do­nar sor­ti­da la­bo­ral tant als au­tòc­tons com a la gent vin­gu­da de fo­ra, gent en ge­ne­ral amb bo­na sa­lut i capa­ci­tat d’adap­ta­ció.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.