La Ge­ne­ra­li­tat re­o­bri­rà cinc ‘am­bai­xa­des’ tan­ca­des pel 155

El Periódico de Catalunya [Català] - - Política -

►►La Ge­ne­ra­li­tat pros­se­gueix amb l’ofen­si­va per re­ac­ti­var la se­va di­plo­mà­cia des­prés del fi­nal del 155. El con­se­ller d’Ex­te­ri­ors, Er­nest Ma­ra­gall, va anun­ci­ar ahir a Brussel·les la in­ten­ció del Go­vern de re­o­brir cinc de les po­lè­mi­ques am­bai­xa­des de la Ge­ne­ra­li­tat, clau­su­ra­des amb la in­ter­ven­ció de l’au­to­go­vern, «en les prò­xi­mes du­es o tres set­ma­nes».

►►La vo­lun­tat de l’Exe­cu­tiu de Quim Tor­ra és re­ac­ti­var amb ur­gèn­cia les de­le­ga­ci­ons als Es­tats Units, el Reg­ne Unit, Ale­ma­nya, Itàlia i Su­ïs­sa, se­gons va ex­pli­car Ma­ra­gall en una ro­da de prem­sa a l’am­bai­xa­da ca­ta­la­na a Brussel·les, «per po­sar el pa­ís en mar­xa». L’anun­ci ar­ri­ba des­prés que el Go­vern ca­ta­là ha­gi pa­ra­lit­zat el des­man­te­lla­ment del Di­plo­cat, exe­cu­tat men­tre la Mon­cloa va in­ter­ve­nir l’Ad­mi­nis­tra­ció ca­ta­la­na. S. MARTINEZ

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.