El BCE, el pro­ta­go­nis­ta de la jor­na­da

El Periódico de Catalunya [Català] - - Economia -

El Banc Cen­tral Eu­ro­peu (BCE) va ser ahir el gran pro­ta­go­nis­ta als mer­cats mun­di­als. L’au­to­ri­tat monetària de l’eu­ro s’ha avan­çat a les ex­pec­ta­ti­ves del mer­cat, que no es­pe­ra­va can­vis fins al ju­li­ol, i ha anun­ci­at el prin­ci­pi de la fi del seu pro­gra­ma de com­pra de deu­te i un ter­mi­ni mí­nim en què no pu­ja­rà els ti­pus d’in­terès (no abans de l’es­tiu del 2019). Abans que es cone­gues­sin aques­tes me­su­res, els in­ver­sors es­ta­ven a l’ex­pec­ta­ti­va, com to­ta la set­ma­na. Pe­rò pos­te­ri­or­ment han re­ac­ci­o­nat i els in­teres­sos del deu­te i l’eu­ro s’han desin­flat men­tre les grans bor­ses eu­ro­pe­es s’apun­ta­ven pu­ja­des de més de l’1%. L’Ibex 35, en can­vi, va que­dar una mi­ca en­re­re (al­ça del 0,59%, en els 9.957,7 punts). Es va veu­re llas­tat pels bancs, que van cau­re, ja que s’ha es­pe­cu­lat que els ti­pus po­dri­en pu­jar el juny del 2019.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.