Rolls-Roy­ce eli­mi­na­rà 4.600 llocs de tre­ball en dos anys

El Periódico de Catalunya [Català] - - Economia -

AJUST La fir­ma d’en­gi­nye­ria Rolls-Roy­ce Hol­dings, que fa­bri­ca mo­tors per a avi­ons, re­ta­lla­rà 4.600 llocs de tre­ball (3.000 al Reg­ne Unit) en­tre el 2018 i el 2020 com a part d’un pla de re­or­ga­nit­za­ció. L’ob­jec­tiu de les re­ta­lla­des és re­duir cos­tos en 452 mi­li­ons d’eu­ros a l’any. «És una de­ci­sió hor­ri­ble i com­pli­ca­da», va la­men­tar el di­rec­tor exe­cu­tiu de Rolls-Roy­ce, War­ren East en un co­mu­ni­cat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.