Puig acon­se­gueix el con­trol de la bel­ga Dri­es Van No­ten

El Periódico de Catalunya [Català] - - Economia -

COM­PRA La fir­ma de per­fu­me­ria i moda Puig se­rà ac­ci­o­nis­ta ma­jo­ri­ta­ri de la bel­ga Dri­es Van No­ten, fundada pel dis­se­nya­dor del ma­teix nom, van in­for­mar ahir les du­es com­pa­nyi­es. En un co­mu­ni­cat con­junt, les em­pre­ses van ex­pli­car ahir que Puig i Dri­es Van No­ten, una ca­sa de moda de dis­se­nya­dors in­de­pen­dents fundada a An­vers el 1986, s’han as­so­ci­at per cre­ar una ali­an­ça es­tra­tè­gi­ca.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.