Gri­ez­mann es que­da

El da­van­ter fran­cès re­ve­la amb un do­cu­men­tal que pre­fe­reix se­guir a l’At­lè­tic i re­but­ja l’ofer­ta del Bar­ça

El Periódico de Catalunya [Català] - - Esports - ALBERT GU­ASCH

An­toi­ne Gri­ez­mann es que­da a l’At­lè­tic de Madrid i re­but­ja el Bar­ça. El fut­bo­lis­ta fran­cès ho va anun­ci­ar ahir a la nit d’una ma­ne­ra inu­su­al, a tra­vés d’un do­cu­men­tal de mà­xim cul­te a la se­va personalitat que va eme­tre en ex­clu­si­va el ca­nal #0 de Mo­vis­tar Plus. «He de­ci­dit que­dar-me», va re­ve­lar just al fi­nal. Fal­ta veu­re què fa­rà ara el Bar­ça amb els 100 mi­li­ons que s’es­tal­via.

El da­van­ter ha po­sat fi a un se­ri­al que ha du­rat gai­re­bé una tem­po­ra­da sen­ce­ra. Ho ha fet abans del seu de­but amb Fran­ça en el Mun­di­al de Rús­sia, dis­sab­te, tal com li hau­ria de­ma­nat el seu se­lec­ci­o­na­dor, Di­di­er Desc­hamps. En l’avan­ça­ment del clip, Gri­ez­mann anun­ci­a­va: «De­veu es­tar tips dels co­men­ta­ris que di­uen que si me’n vaig, que si em que­do, que qu­ant em do­nen... Pe­rò la ve­ri­tat és la que di­ré ara». I ho va dir quan cer­ta­ment les du­es afi­ci­ons co­men­ça­ven a es­tar-ne fins al cap­da­munt, i des­prés de gai­re­bé 45 mi­nuts de do­cu­men­tal, ti­tu­lat La de­ci­si­ón. Emu­la­va ai­xí LeB­ron Ja­mes, que al seu dia va anun­ci­ar el seu tras­pàs als Mi­a­mi He­at de for­ma si­mi­lar. Molt fan de la NBA fins i tot per a ai­xò: con­ver­tir en es­pec­ta­cle me­di­à­tic una re­no­va­ció.

Al fi­nal, doncs, s’ha de­can­tat per con­ti­nu­ar al Wan­da Me­tro­po­li­ta­no i des­a­pro­fi­tar l’opor­tu­ni­tat de ju­gar al cos­tat de Leo Mes­si, que li ha­via de­di­cat més d’una flo­re­ta úl­ti­ma-

ment. I el Bar­ça es que­da sen­se el da­van­ter que am­bi­ci­o­na­va. Gri­ez­mann dis­po­sa­va d’una clàu­su­la de res­cis­sió de 200 mi­li­ons d’eu­ros que bai­xa­va a 100 a par­tir de l’1 de ju­li­ol, que és quan el Bar­ça pre­te­nia re­ma­tar el fit­xat­ge.

SE­DUC­CIÓ BLANC-I-VER­ME­LLA Tot es­ta­va par­lat amb l’en­ti­tat que pre­si­deix Josep Maria Bar­to­meu. Fins i tot el seu sou. Pe­rò des­prés de con­quis­tar l’Eu­ro­pa Le­a­gue amb el qua­dro blanc-i-ver­mell, tots els es­ta­ments de l’At­lè­tic van ini­ci­ar una ofen­si­va per re­te­nir el ju­ga­dor. En­tre al­tres co­ses li van ofe­rir un aug­ment de fit­xa molt subs­tan­ci­al, de 23 mi­li­ons d’eu­ros anu­als se­gons di­ver­ses fonts, una quan­ti­tat a la qual el Bar­ça no pen­sa­va ar­ri­bar per no tren­car l’es­ca­la sa­la­ri­al. I la se­duc­ció ma­ta­las­se­ra es va com­ple­tar amb vi­si­tes a ca­sa se­va del Cho­lo Si­me­o­ne i pe­sos pe­sants del ves­ti­dor, tal com es cons­ta­ta al do­cu­men­tal.

La pro­duc­ció au­di­o­vi­su­al es va con­ver­tir en un re­trat ín­tim del fut­bo­lis­ta i un apa­ra­dor de la se­va an­goi­xa fins a pren­dre la de­ci­sió de­fi­ni­ti­va. L’es­pai l’ha pro­du­ït, cu­ri­o­sa­ment, una pro­duc­to­ra de Ge­rard Pi­qué, Kos­mos Stu­di­os. Per ai­xò el cen­tral del Bar­ça va tui­te­jar a mit­ja tar­da una emo­ti­co­na de cris­pe­tes anun­ci­ant l’es­pai. Una com­pli­ci­tat del cen­tral més que dis­cu­ti­ble i que se­gu­ra­ment fa­rà par­lar en els prò­xims di­es.

El do­cu­men­tal ha se­guit du­rant al­guns set­ma­nes el fran­cès en la tes­si­tu­ra d’es­co­llir en­tre l’At­lè­tic i el Bar­ça. Hi ha pri­mers plans en què des­bor­da dub­tes. «Em mo­les­ta no te­nir-ho clar», diu en un pas­sat­ge. S’hi veu fins i tot la se­va ger­ma­na Maud, que és el seu agent, ex­pli­car-li els de­talls d’una con­ver­sa amb els di­ri­gents del Bar­ça. «Di­uen que és nor­mal que l’At­lè­tic t’ofe­rei­xi més di­ners pe­rò que has de va­lo­rar on pots gua­nyar més tí­tols».

L’en­re­gis­tra­ment ar­ri­ba al punt cul­mi­nant un dia abans d’anar-se’n a Rús­sia per dis­pu­tar el Mun­di­al. Allà és quan con­fes­sa la se­va de­ci­sió, amb mú­si­ca ra­pe­ra de Drake, pri­mers plans, ex­pres­sió ale­gre, ta­tu­at­ges a l’ai­re, en la se­va es­pa­io­sa ca­sa ma­dri­le­nya, con­ven­çut apa­rent­ment de l’am­bi­ció de l’At­lè­tic per en­vol­tar-lo de ju­ga­dors capa­ços de por­tar-lo a la glò­ria que diu bus­car.

An­toi­ne Gri­ez­mann

FUT­BO­LIS­TA DE L’AT­LÈ­TIC

«He de­ci­dit que­dar-me (...) La me­va afi­ció. El meu equip. Ai­xò és ca­sa me­va»

An­toi­ne Gri­ez­mann.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.