El temps i la re­pres­sió

El Periódico de Catalunya [Català] - - Espectacles - Q. C.

En trán­si­to Ch­ris­ti­an Pet­zold

Intèrprets: Franz Ro­gowski, Pau­la Be­er, Godehard Giese, Lilien Batman, Maryam Zaree . Tí­tol ori­gi­nal: ‘Tran­sit’ . Pa­ís: Ale­ma­nya (2018) . Du­ra­da: 101 mi­nuts Ch­ris­ti­an Pet­zold, una de les veus més per­so­nals de l’ac­tu­al ci­ne­ma ger­mà­nic, des­prés d’exer­ci­cis re­a­lis­tes so­bre les du­es an­ti­gues Ale­ma­nyes com el de Bár­ba­ra, pro­po­sa en l’úl­tim tre­ball una pa­rà­bo­la atem­po­ral al vol­tant dels fei­xis­mes. L’ac­ció trans­cor­re a Mar­se­lla du­rant la in­va­sió na­zi de Fran­ça, pe­rò po­dria pas­sar fa deu anys, o avui ma­teix. En trán­si­to és un film so­bre la re­la­ti­vi­tat del temps que ju­ga ad­mi­ra­ble­ment amb certs cli­xés: l’he­roi es trans­mu­ta en una me­na de Bo­gart de Ca­sa­blan­ca, per amor i per in­es­pe­ra­da con­vic­ció po­lí­ti­ca. Aques­ta no­més és una de les mol­tes fi­li­gra­nes que pro­po­sa una pel·lí­cu­la que és, sens dub­te, in­clas­si­fi­ca­ble.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.