Es­pa­nya re­ti­ra­rà les ga­ni­ve­tes de les tan­ques de Ceu­ta i Me­li­lla

El mi­nis­tre de l’In­te­ri­or con­si­de­ra pri­o­ri­ta­ri des­fer-se dels fil­fer­ros ta­llants Les oe­na­gés tam­bé de­ma­nen que s’aca­bin les de­vo­lu­ci­ons en ca­lent

El Periódico de Catalunya [Català] - - Portada - EL PERIÓDICO

Aquest ti­pus de fu­lles han pro­vo­cat

to­ta me­na de fe­ri­des

a molts que han in­ten­tat sal­tar les tan­ques

Fer­nan­do Gran­de-Mar­laska vol re­ti­rar les po­lè­mi­ques con­cer­ti­nes de les tan­ques de Me­li­lla i de Ceu­ta. Una set­ma­na des­prés d’ac­ce­dir al càr­rec, el mi­nis­tre de l’In­te­ri­or ha evi­den­ci­at un clar can­vi de po­lí­ti­ca res­pec­te als seus an­te­ces­sors, els po­pu­lars Juan Ig­na­cio Zoi­do i Jor­ge Fernán­dez Dí­az, i va ex­pli­ci­tar ahir una clara in­ten­ció de re­ti­rar aquest ti­pus de fil­fer­ros amb fu­lles que el Go­vern de Ma­ri­a­no Ra­joy va or­de­nar col·lo­car com a ins­tru­ment dis­su­a­siu per a l’ar­ri­ba­da d’im­mi­grants.

«Fa­ré tot el pos­si­ble per­què es pu­guin re­ti­rar les con­cer­ti­nes de les nos­tres fron­te­res. S’ha de tre­ba­llar en ori­gen, per exem­ple, no ar­ri­bar mai a l’ex­trem de les con­cer­ti­nes», va afir­mar Gran­de-Mar­laska en una en­tre­vis­ta a On­da Ce­ro. El mi­nis­tre va ex­pli­car en aquest sen­tit que de­ma­na­rà un «in­for­me com­ple­men­ta­ri» per re­for­çar la de­ci­sió que s’ha de pren­dre i va rei­te­rar que la re­ti­ra­da d’aquests ins­tru­ments ta­llants és una de les se­ves «prin­ci­pals pri­o­ri­tats».

«Si es­tem par­lant de so­li­da­ri­tat, de res­pec­te a les per­so­nes, con­tro­lant els flu­xos mi­gra­to­ris, col·la­bo­rant en ori­gen amb les au­to­ri­tats d’aquests pa­ï­sos... quan aques­tes per­so­nes ja es­tan al cos­tat de la tan­ca ho hem de mi­rar, crec que és una co­sa ra­o­na­ble», va ma­ni­fes­tar el ti­tu­lar de l’In­te­ri­or. Am­nis­tia In­ter­na­ci­o­nal (AI) i la Co­mis­sió Es­pa­nyo­la d’Aju­da al Re­fu­gi­at (CEAR) van ce­le­brar la de­ci­sió del Go­vern, pe­rò van sol·li­ci­tar a més que s’atu­rin les de­vo­lu­ci­ons en ca­lent i es ga­ran­tei­xi l’ac­cés al pro­ce­di­ment d’asil. En el ma­teix sen­tit es va ma­ni­fes­tar el Grup de Units Po­dem a Se­nat, que pre­gun­ta­rà a Gran­de-Mar­laska, en la ses­sió de con­trol de la set­ma­na que ve, so­bre si pre­veu po­sar fre a aquest ti­pus de de­vo­lu­ci­ons.

L’Exe­cu­tiu de Ma­ri­a­no Ra­joy va or­de­nar ins­tal·lar les con­cer­ti­nes a les tan­ques de Ceu­ta i Me­li­lla el no­vem­bre del 2013, fet que va des­en­ca­de­nar una for­ta pol­se­gue­ra po­lí­ti­ca. El pri­mer a fer ser­vir aquest mè­to­de, no obs­tant, va ser el Go­vern so­ci­a­lis­ta de Jo­sé Luis Ro­drí­guez Za­pa­te­ro el 2005, tot i que prop de dos anys des­prés es va fer en­re­re i va re­ti­rar 12 qui­lò­me­tres de con­cer­ti­na de la tan­ca que se­pa­ra Me­li­lla amb el Mar­roc.

BARBARITAT La ins­tal·la­ció d’aques­tes fu­lles va ge­ne­rar una allau de pro­tes­tes des del pri­mer mo­ment. AI va de­nun­ci­ar des del prin­ci­pi les greus fe­ri­des que po­di­en cau­sar les con­cer­ti­nes. Tam­bé la De­fen­so­ra del Po­ble el 2013, So­le­dad Be­cer­ril, es va afe­gir a l’ona­da de re­pro­va­ci­ons per aques­ta me­su­ra i la va qua­li­fi­car de «barbaritat». «L’as­pi­ra­ció a una vi­da mi­llor no s’aca­ba­rà per més alts que si­guin els fi­lats», va aler­tar Be­cer­ril. Tam­bé la Unió Eu­ro­pea, en la lí­nia de no po­ques oe­na­gés, va ad­ver­tir que les con­cer­ti­nes no ha­vi­en ser­vit de fre per a l’ar­ri­ba­da d’im­mi­grants i sí per cau­sar greus fe­ri­des. «Les fu­lles a la tan­ca de Me­li­lla han es­tat allà abans i ara se n’han tor­nat a po­sar [...] L’úl­ti­ma ve­ga­da que hi van ser no van im­pe­dir a la gent en­trar, si­nó que va en­trar i a més es va fer fe­ri­des», va re­mar­car la co­mis­sà­ria eu­ro­pea de l’In­te­ri­or, Ce­ci­lia Malmström, el desem­bre del 2013.

Pro­ves de les le­si­ons que cau­sen aques­tes fu­lles han anat apa­rei­xent pe­ri­ò­di­ca­ment. L’agost de l’any pas­sat –per po­sar un dels úl­tims exem­ples, que es po­dri­en tor­nar a re­pe­tir avi­at amb l’ar­ri­ba­da del bon temps– més de 50 per­so­nes van sal­tar la tan­ca de Ceu­ta. La Creu Ro­ja va ha­ver d’aten­dre 67 im­mi­grants en tres llocs di­fe­rents i 14 pre­sen­ta­ven fe­ri­des i frac­tu­res cau­sa­des per la con­cer­ti­na.

I ai­xí, més d’una ve­ga­da, co­sa que no va dis­su­a­dir ni els mi­nis­tres del PP Fernán­dez Dí­az i Zoi­do. Tots dos van man­te­nir aquest me­ca­nis­me i Fernán­dez Dí­az va ar­ri­bar a de­fen­sar que les con­cer­ti­nes són una me­su­ra «no agres­si­va» que no­més cau­sa fe­ri­des lleus.

Un agent de la Gu­àr­dia Ci­vil pa­tru­lla da­vant una tan­ca amb con­cer­ti­na, a Me­li­lla.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.