ra­ons per les quals m’agra­da ve­nir al Só­nar

El Periódico de Catalunya [Català] - - Tema Del Dia -

GABRIEL FERNÁN­DEZ (47 anys) AMBER WEAUER (22 anys)

AL­ME­RIA. AD­VO­CAT

«He es­tat en gai­re­bé tots els fes­ti­vals d’Es­pa­nya. Vaig co­men­çar el 1995 i em fal­ta­va el Só­nar: el re­fe­rent de la mú­si­ca elec­trò­ni­ca. Fa 25 anys que di­em amb els amics que hem de ve­nir i aquest és el nos­tre any. Ve­nim a di­ver­tir-nos al mà­xim»

LON­DRES. CO­MU­NI­CA­CIÓ

«Aquest és el meu pri­mer any al Só­nar. Hem vin­gut tres ami­gues que ens co­nei­xem des de pe­ti­tes. L’any pas­sat vam es­tar en un fes­ti­val a Cro­à­cia. Pas­sa­rem 10 di­es a Bar­ce­lo­na i en de­di­ca­rem tres al Só­nar. No ens per­drem ni un con­cert»

GIANLUCA MORRY (34 anys)

ITÀLIA. ORGANITZADOR D’AC­TES

«No­més es viu una ve­ga­da i jo, al Só­nar, he vin­gut a di­ver­tir-me. És el se­gon any que vinc, es­pe­ci­al­ment per a El­row-Off So­nar. Tam­bé soc una mi­ca fri­qui de les no­ves tec­no­lo­gi­es i els gad­gets... ai­xí que no hi ha dub­te que és el meu lloc»

GIULIA SILVESTRI (24 anys)

ITÀLIA. ESTUDIANT DE SO

«Aca­bo de co­men­çar unes pràc­ti­ques d’àu­dio 3D a Bar­ce­lo­na i no em po­dia per­dre aques­ta ci­ta del món de la in­no­va­ció. És la me­va pri­me­ra ve­ga­da i, tot i que vinc a fer una mi­ca de

networking, apro­fi­ta­ré per anar als con­certs. So­bre­tot al de Lorenzo Sen­ni»

EDUARDO RISPOLI (35 anys)

ITÀLIA. AD­VO­CAT

«Tinc amics que fa 10 anys que ve­nen al Só­nar i ho te­nia pen­dent des de fa molt, pels ar­tis­tes i pel bon rot­llo que hi ha. A més dels con­certs, m’in­teres­sa el Só­nar+D. Em mo­la que si­gui un punt de tro­ba­da d’in­no­va­ció i cre­a­ti­vi­tat»

ROCCO BARRESI (30 anys)

BAR­CE­LO­NA. VEN­DES ‘ON LINE’

«No su­por­to els fes­ti­vals hips­ters, a mi m’en­can­ta el Só­nar per­què és l’avant­guar­da de la mú­si­ca elec­trò­ni­ca. Aques­ta és la ter­ce­ra ve­ga­da que vinc i pen­so re­pe­tir. A més, aquest any no em po­dia per­dre ni Go­ri­llaz ni Thom Yorke»

CLAUDIA CALDERÓN (40 anys)

MADRID. DIS­SE­NYA­DO­RA

«Som una fa­mí­lia fes­ti­va­le­ra i fans de la mú­si­ca elec­trò­ni­ca. Aquest és el meu ter­cer Só­nar i el pri­mer per al meu fill, Mar­tín, de 2 anys. El Só­nar és im­pres­cin­di­ble per es­tar con­nec­tat amb l’avant­guar­da. So­bre­tot ve­nim a veu­re LCD Soundsys­tem i Pu­toc­hi­no­ma­ri­cón»

GE­RARD ERRUZ (25 anys)

BAR­CE­LO­NA. INVESTIGADOR I MÚ­SIC

«He vin­gut al Só­nar+D a pre­sen­tar el pro­jec­te en què es­tem tre­ba­llant. Són

plug­gins d’àu­dio 3D que per­me­ten bar­re­jar sons al vol­tant de l’oient. Fem xer­ra­des i works­hops per do­nar a conèi­xer el pro­duc­te i la ve­ri­tat és que és un gran apa­ra­dor»

CAMILA GRITOS (23 anys)

BAR­CE­LO­NA. AUXILIAR CLÍNICA

«Soc fan d’aquest fes­ti­val i aques­ta és la si­se­na ve­ga­da que vinc. So­bre­tot per Go­ri­llaz, Ro­sa­lía, LCD Soundsys­tem i Despacio, que vaig des­co­brir al Só­nar 2014 i em va fli­par. M’in­teres­sen les in­no­va­ci­ons en el camp au­di­o­vi­su­al, ai­xí que pas­sa­ré pel Só­nar+D»

MANUEL GARCÍA (43 anys)

BAR­CE­LO­NA. ASSEGURANCES

«Soc un ve­te­rà, ¡és el meu desè Só­nar! Fa 25 anys que pun­xo a Madrid i, des que tinc un se­gell dis­co­grà­fic, vinc a fer una mi­ca de

bu­si­ness. Aques­ta és una ci­ta de re­fe­rèn­cia, i el Só­nar+D, una gran oca­sió per es­tar al dia de les no­ve­tats»

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.