Con­dem­nats qua­si el 70% dels jut­jats per agres­sió

El nom­bre de de­nún­ci­es i de víc­ti­mes va bai­xar el pri­mer tri­mes­tre

El Periódico de Catalunya [Català] - - Tema Del Diumenge - O. P.

Du­rant el pri­mer tri­mes­tre del 2018, els jut­ges van dic­tar gai­re­bé 13.000 sen­tèn­ci­es pe­nals en l’àm­bit de la vi­o­lèn­cia mas­clis­ta. D’elles, gai­re­bé el 70% (68,5%) van ser con­dem­na­tò­ri­es, la qual co­sa su­po­sa un in­cre­ment de 2,3 punts per­cen­tu­als da­vant les dic­ta­des en el ma­teix perí­o­de del 2017, se­gons l’es­ta­dís­ti­ca de l’Observatori con­tra la vi­o­lèn­cia de gè­ne­re del Con­sell Ge­ne­ral del Po­der Ju­di­ci­al.

El per­cen­tat­ge de con­dem­nes més gran es va do­nar als jut­jats de vi­o­lèn­cia so­bre la do­na (85%), se­guit de les au­di­èn­ci­es pro­vin­ci­als (81%), men­tre que als jut­jats pe­nals va ser del 58%. To­tes les xi­fres su­po­sen in­cre­ments d’en­tre dos i tres punts res­pec­te de l’any pas­sat.

A més a més, els òr­gans ju­di­ci­als van tra­mi­tar fins a 39.586 de­nún­ci­es, la qual co­sa im­pli­ca una re­duc­ció anu­al del 2,3%. Tam­bé va dis­mi­nuir el nom­bre to­tal de do­nes con­si­de­ra­des víc­ti­mes: de 38.018 a 37.829. Gai­re­bé el 70% d’elles te­ni­en na­ci­o­na­li­tat es­pa­nyo­la, men­tre que les es­tran­ge­res van re­pre­sen­tar el 30,5% del to­tal.

Qua­si un 68% de les de­nún­ci­es van ser pre­sen­ta­des per la ma­tei­xa víc­ti­ma. Les de­nún­ci­es per in­ter­ven­ció de la po­li­cia es van si­tu­ar en el 16,25% dels ca­sos –da­da lleu­ment su­pe­ri­or res­pec­te del pri­mer tri­mes­tre del 2017–, men­tre que van aug­men­tar les pre­sen­ta­des per fa­mi­li­ars, que van pas­sar de l’1,3% al 2,5%.

OR­DRES DE PROTECCIÓ En aquest perí­o­de es van sol·li­ci­tar menys or­dres de protecció, 10.455 en comp­tes de les 10.690 del 2017. I els jut­jats de vi­o­lèn­cia so­bre la do­na en van con­ce­dir un 68,7%. Hi des­ta­quen les or­dres d’allu­nya­ment (adop­ta­des en 5.758 ca­sos) i la pro­hi­bi­ció de co­mu­ni­ca­ció (5.513). Ai­xí ma­teix, es van de­cre­tar 350 pri­va­ci­ons de lli­ber­tat.

Els jut­ges van adop­tar tam­bé gai­re­bé 4.000 me­su­res ci­vils, en­tre les quals so­bre­sur­ten l’atri­bu­ció de la vi­ven­da i la pres­ta­ció d’ali­ments. En gai­re­bé 300 ca­sos es va sus­pen­dre la guar­da i cus­to­dia dels fills i en 206, el rè­gim de vi­si­tes.

La pre­si­den­ta de l’Observatori, Án­ge­les Car­mo­na, aplau­deix pre­ci­sa­ment l’in­cre­ment de les me­su­res ju­di­ci­als que te­nen per ob­jec­tiu la protecció de les víc­ti­mes i po­sa l’ac­cent en les or­dres con­ce­di­des, que ar­ri­ben gai­re­bé al 69% de les sol·li­ci­ta­des. Ai­xí ma­teix, in­sis­teix en la im­por­tàn­cia que té el fet que el nom­bre to­tal de víc­ti­mes ha­gi dis­mi­nu­ït. Mal­grat ai­xò, re­mar­ca la ne­ces­si­tat de con­ti­nu­ar tre­ba­llant en la pre­ven­ció, protecció i em­pa­ra.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.