In­qui­e­tud da­vant la llei

El Periódico de Catalunya [Català] - - Tema Del Diumenge -

Con­te­nir la res­pi­ra­ció qu­an se sen­ten uns pas­sos. Mi­rar cap en­re­re qu­an obre la por­ta de ca­sa. El do­lor d’es­col­tar a la rà­dio que han as­sas­si­nat una al­tra do­na i pre­gun­tar-te, tot just ai­xe­car-te, si avui el teu mal­trac­ta­dor con­ti­nu­a­rà com­plint l’or­dre d’allu­nya­ment o si vin­drà con­tra tu.

Ai­xí vi­uen les do­nes que han de­nun­ci­at mal­trac­ta­ments, que han de­ma­nat em­pa­ra al sis­te­ma i que, amb sort, acon­se­guei­xen una or­dre d’allu­nya­ment del seu agres­sor. Vi­uen amb in­qui­e­tud per­què sa­ben que es­tan ex­po­sa­des, com les do­nes que són as­sas­si­na­des. No hi ha es­ta­dís­ti­ques ofi­ci­als, però qu­an no ve­iem que han as­sas­si­nat una do­na men­tre tren­quen l’or­dre d’allu­nya­ment, ve­iem que la tren­quen per in­ti­mi­dar-la o per as­set­jar-la. Al­gu­nes ni ho acon­se­guei­xen, per­què la va­de lo­ra­ció del risc pot mi­ni­mit­zar el mal­trac­ta­ment, mal­grat que el ma­teix Tri­bu­nal Su­prem va dic­tar aquest es­tiu que el mal­trac­ta­ment sen­se le­si­ons ha de com­por­tar l’or­dre d’allu­nya­ment.

Però, ¿per què al­guns mal­trac­ta­dors no fan cas d’aques­ta or­dre? Per­què sa­ben que, fins ara, po­den. Aques­tes or­dres han si­gut i són una me­su­ra dis­su­a­si­va, una ad­ver­tèn­cia de la jus­tí­cia, un avís. Però a l’ho­ra la ve­ri­tat, si l’agres­sor es­tà dis­po­sat a ma­tar fa­rà el que si­gui per fer­ho, més i tot qu­an sap que no es­tà vi­gi­lat, que nin­gú li pa­ra­rà els peus. Des­prés de com­plir el seu ob­jec­tiu, les do­nes as­sas­si­na­des i la fra­se de «te­nia una or­dre d’allu­nya­ment» apa­rei­xen en els ti­tu­lars sen­se re­mei. Ens pre­gun­tem els per­quès i l’úni­ca res­pos­ta és que no hem si­gut capa­ços de pro­te­gir-les. És ne­ces­sa­ri creu­re el que Des­prés hi ha el te­ma dels bra­ça­lets que, fins ara, han do­nat un re­sul­tat ne­fast, amb aler­tes in­ne­ces­sà­ri­es que an­goi­xen les víc­ti­mes. O, fins i tot, amb mal­trac­ta­dors que han sa­but uti­lit­zar-les per cre­ar més in­qui­e­tud i por com a re­ven­ja. Poc es par­la que men­tre molts agres­sors han vis­cut amb to­tal lli­ber­tat, al­gu­nes do­nes s’han vist obli­ga­des a re­duir la se­va vi­da a qua­tre pa­rets en una ca­sa d’aco­lli­da, en una

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.