‘Stop’ a la vi­o­lèn­cia mas­clis­ta

El Periódico de Catalunya [Català] - - Opinió -

Cap ho­me amb bra­ça­lets de con­trol ha ma­tat una do­na. Per al­tra ban­da, són dese­nes els que elu­dei­xen les or­dres d’allu­nya­ment. Les úl­ti­mes cinc do­nes as­sas­si­na­des i la ma­re de les du­es ne­nes apu­nya­la­des pel seu pa­re al se­tem­bre ha­vi­en in­ter­po­sat de­nún­ci­es con­tra els seus agres­sors. L’Es­tat no va sa­ber pro­te­gir-les. Ara, elles han su­mat els seus noms a la in­su­por­ta­ble llis­ta de les víc­ti­mes de la vi­o­lèn­cia mas­clis­ta. Ara, més do­nes te­men de­nun­ci­ar els seus agres­sors.

Edu­ca­ció, més re­cur­sos per a co­mis­sa­ri­es i jut­jats, però, so­bre­tot, més protecció. Aques­tes són les prin­ci­pals lí­ni­es en les quals tre­ba­lla el Go­vern de Pe­dro Sánc­hez per com­ba­tre la vi­o­lèn­cia mas­clis­ta. Com a pri­o­ri­tat ab­so­lu­ta, evi­tar més morts. En vis­ta de la ine­fi­cà­cia de les or­dres d’allu­nya­ment, el bra­ça­let s’im­po­sa. Els er­rors en els sis­te­mes d’aler­ta són la prin­ci­pal cau­sa que ha­gi si­gut un re­curs in­frau­ti­lit­zat. No­més hi ha ac­tius 1.108 bra­ça­lets dels 3.000 dis­po­ni­bles. Ara, mi­llo­rats tec­no­lò­gi­ca­ment, és pri­o­ri­ta­ri que els jut­ges ac­ce­dei­xin a col·lo­car-los.

Pre­ci­sa­ment, en jut­jats i co­mis­sa­ri­es és on hi ha més re­cor­re­gut per mi­llo­rar. No pot con­ti­nu­ar pas­sant que nin­gú com­pro­vi els re­lats de les do­nes víc­ti­mes. La po­li­cia no ci­ta els agres­sors i els jut­ges es ve­uen for­çats a de­ci­dir en jut­jats sa­tu­rats i amb fal­ta de mit­jans. Es pre­veu in­clou­re al qües­ti­o­na­ri que om­plen les víc­ti­mes a les co­mis­sa­ri­es més pre­gun­tes que aju­din a va­lo­rar el risc. Però re­sul­ta im­pres­cin­di­ble més pre­pa­ra­ció dels agents de po­li­cia i que, tant en co­mis­sa­ri­es com en jut­jats, hi ha­gi pro­fes­si­o­nals que do­nin re­col­za­ment psi­co­lò­gic im­me­di­at a les víc­ti­mes. Ur­geix comp­tar amb més uni­tats fo­ren­ses (met­ges, psi­cò­legs i tre­ba­lla­dors so­ci­als) que aju­din a de­ter­mi­nar-ne els ris­cos. El Go­vern es­tà de­ci­dit a im­pul­sar-les i a re­cla­mar-les a les au­to­no­mi­es amb com­pe­tèn­ci­es.

Però res d’ai­xò és su­fi­ci­ent si no es com­bat la ba­se de l’ice­berg: la for­ta de­pen­dèn­cia que mol­tes do­nes sen­ten cap al seu agres­sor i, en molts ca­sos, la po­ca cons­ci­èn­cia que són mal­trac­ta­des. L’alar­mant da­da del CIS de l’any 2015 en què el 33% dels jo­ves es­pa­nyols con­si­de­ra­ven ac­cep­ta­ble la de­no­mi­na­da vi­o­lèn­cia de con­trol do­na la jus­ta me­su­ra de tot el ca­mí que que­da per re­cór­rer. L’es­pi­ral de la do­mi­na­ció i la por s’ha de tren­car de­fi­ni­ti­va­ment.

Res és su­fi­ci­ent si no es com­bat la for­ta de­pen­dèn­cia que mol­tes do­nes sen­ten pel seu agres­sor

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.