Trump, amb el vent a fa­vor

El Periódico de Catalunya [Català] - - Opinió -

El pre­si­dent Do­nald Trump afron­ta les úl­ti­mes set­ma­nes de cam­pa­nya per a les elec­ci­ons de mei­tat de man­dat amb vent de cua grà­ci­es a la con­fir­ma­ció del con­tro­ver­tit Brett Ka­va­naugh per ocu­par un lloc al Tri­bu­nal Su­prem i a la deso­ri­en­ta­ció dels de­mò­cra­tes, que no han re­cu­pe­rat l’alè des del no­vem­bre del 2016. Trump re­té el gruix dels seus vo­tants de fa dos anys, men­tre que en el Par­tit De­mò­cra­ta s’ha ins­tal·lat un sen­ti­ment de frus­tra­ció i el seu elec­to­rat tra­di­ci­o­nal emet se­nyals de des­mo­bi­lit­za­ció.

El ca­ràc­ter re­fe­ren­da­ri de la fi­gu­ra de Trump que s’ha do­nat a la jor­na­da del 6 de no­vem­bre, pre­sen­ta­da com l’oca­sió pro­pí­cia per cor­re­gir la se­va po­lí­ti­ca en un sen­tit menys agres­siu, pot ser, al con­tra­ri, la pe­ça que re­for­ci el seu ob­jec­tiu d’im­pug­nar l’sta­tu quo in­ter­na­ci­o­nal, res­pon­dre a la glo­ba­lit­za­ció amb més pro­tec­ci­o­nis­me i fi­xar no­ves re­gles als ali­ats. El pre­si­dent sem­bla sa i es­tal­vi de de­ser­ci­ons en el seu elec­to­rat i la pèr­dua de la ma­jo­ria en una de les du­es cam­bres del Con­grés de­pèn en ex­clu­si­va de la capa­ci­tat dels de­mò­cra­tes d’ac­ti­var els seus vo­tants i atrau­re in­de­ci­sos que el 2016 van pre­fe­rir con­fi­ar en el Par­tit Re­pu­bli­cà. Però l’exal­ta­ció de Trump des­prés de col·lo­car a Ka­va­naugh sem­bla do­nar la raó als son­de­jos que va­ti­ci­nen un re­tra­ï­ment del vot li­be­ral o, el que és el ma­teix, una con­so­li­da­ció del bloc ul­tra­con­ser­va­dor cap­tat pel na­ci­o­na­lis­me ar­ro­gant de l’es­lò­gan Amè­ri­ca pri­mer.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.