Jo­an F. Fer­rer ‘Ru­bi’

En­tre­na­dor de l’Es­pa­nyol

El Periódico de Catalunya [Català] - - Opinió -

★★★★

En la se­va es­tre­na a la ban­que­ta, el tèc­nic ca­ta­là ha tor­nat la il·lu­sió als pe­ri­qui­tos des­prés de di­ver­ses tem­po­ra­des de pe­nú­ri­es. L’equip, cin­què en la clas­si­fi­ca­ció de la Lli­ga, és el que ha ano­tat mi­llors re­sul­tats a ca­sa.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.