Gas­par Noé

Ci­ne­as­ta

El Periódico de Catalunya [Català] - - Opinió -

★★★★

Clí­max, del con­tro­ver­tit re­a­lit­za­dor fran­co­ar­gen­tí, ha gua­nyat el pre­mi a la mi­llor pel·lí­cu­la del fes­ti­val de Sit­ges. L’obra és un trip vi­su­al i mu­si­cal en el qual uns ba­lla­rins des­cen­dei­xen a l’in­fern des­prés de bar­re­jar al­co­hol i dro­gues.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.