L’‘efec­te Ka­va­naugh’ sac­se­ja les elec­ci­ons

Trump aren­ga les se­ves ba­ses per fre­nar els de­mò­cra­tes La con­fir­ma­ció del jutge del Su­prem mar­ca les le­gis­la­ti­ves

El Periódico de Catalunya [Català] - - Internacional - IDOYA NOAIN

En po­lí­ti­ca nord-ame­ri­ca­na tres set­ma­nes són una eter­ni­tat, més en els vo­là­tils i im­pre­dic­ti­bles temps de Do­nald Trump. Però a aques­ta dis­tàn­cia de les elec­ci­ons le­gis­la­ti­ves del 6 de no­vem­bre, en què es re­no­va la Cam­bra de Re­pre­sen­tants i un terç del Se­nat a més de 36 go­ver­na­dors, la tem­pes­tu­o­sa, po­lè­mi­ca i trans­cen­den­tal con­fir­ma­ció del jutge Brett Ka­va­naugh per al Tri­bu­nal Su­prem ha ca­lat foc a la cam­pa­nya. Els re­pu­bli­cans l’han trans­for­mat en una au­tèn­ti­ca guer­ra tri­bal, i s’es­for­cen per man­te­nir-la vi­va fins a la ci­ta amb les ur­nes. Aques­ta ci­ta es plan­te­ja­va des de fa temps com un re­fe­rèn­dum so­bre la pre­si­dèn­cia de Trump, un fac­tor que ha in­jec­tat grans do­sis d’ener­gia en­tre els vo­tants pro­gres­sis­tes i fe­ia an­ti­ci­par una ona­da bla­va, amb els de­mò­cra­tes pre­pa­rats per re­cu­pe­rar al­menys la Cam­bra bai­xa. La rà­bia i la in­dig­na­ció van créi­xer amb la con­fir­ma­ció de Ka­va­naugh mal­grat les acu­sa­ci­ons en con­tra seu d’abús se­xu­al, el ta­ran­nà que va mos­trar en el seu tes­ti­mo­ni, la in­su­fi­ci­ent in­ves­ti­ga­ció de l’FBI i el menys­preu i fins i tot la mo­fa de Trump cap a Ch­ris­ti­ne Bla­sey Ford, la do­na que va acu­sar Ka­va­naugh.

En uns co­mi­cis en què la par­ti­ci­pa­ció és la clau i en què his­tò­ri­ca­ment el par­tit en el po­der és cas­ti­gat, no obs­tant, el pre­si­dent i els re­pu­bli­cans han tro­bat en la re­sis­tèn­cia de­mò­cra­ta a la con­fir­ma­ció del jutge un ca­mí. I ho con­fir­men els son­de­jos, que apun­ten a un acos­ta­ment en els ni­vells d’en­tu­si­as­me de vo­tants dels dos par­tits.

Trump i els seus aren­guen les se­ves ba­ses in­cen­di­à­ri­a­ment i amb llen­guat­ge apo­ca­líp­tic so­bre què re­pre­sen­ta­ria la re­con­quis­ta d’una o les du­es cam­bres pels de­mò­cra­tes, re­tra­tats com a «ra­di­cals», «ex­tre­ma es­quer­ra», «bo­jos» o, en pa­rau­les del ma­teix Trump, «gent do­len­ta» que obri­ria un pro­cés d’im­pe­ach­ment al jutge Ka­va­naugh i al pre­si­dent. Però a més agi­ten els fan­tas­mes de guer­res cul­tu­rals, mol­tes de les quals aca­ben lliu­rant-se al Su­prem, sa­bent que ai­xò mo­bi­lit­za al­guns dels con­ser­va­dors que fins ara han si­gut es­cèp­tics amb Trump.

UNITS COM MAI Com li ex­pli­ca­va a The New York Ti­mes l’ul­tra­dre­tà Ste­ve Ban­non, «ai­xò ha unit l’apa­rell del par­tit i l’ex­tre­ma dre­ta per pri­me­ra ve­ga­da en anys», i ha tan­cat la bret­xa que va obrir fa una dè­ca­da la ir­rup­ció del Tea Party. I tam­bé Mitch McCon­nell, lí­der de la ma­jo­ria con­ser­va­do­ra en el Se­nat i cer­vell i exe­cu­tor dels es­tra­ta­ge­mes po­lí­tics que han per­mès a Trump in­cli­nar a la dre­ta i per dè­ca­des l’Alt Tri­bu­nal, va apun­tar a aques­ta re­a­li­tat. «No hi ha res que uni­fi­qui més els re­pu­bli­cans de tots els co­lors que una ba­ta­lla pel Su­prem», va dir. «Es­tú­pi­da­ment els­de­mò­cra­tes ens han do­nat el mi­llor te­ma que po­di­en de ca­ra a les elec­ci­ons».

El de­bat so­bre Ka­va­naugh s’ha na­ci­o­na­lit­zat, tot i que hi ha més so­roll so­bre el pro­cés de con­fir­ma­ció que con­ver­sa so­bre pro­ble­mà­ti­ques ac­ti­tuds d’un jutge amb una vi­sió ex­pan­si­va del po­der exe­cu­tiu (que po­dria blin­dar Trump en la in­ves­ti­ga­ció del Rus­si­a­ga­te) i re­duc­ti­va de drets ci­vils i aven­ços so­ci­als. I es­quit­xa gai­re­bé to­tes les cur­ses, in­clo­ent-hi les més dis­cu­ti­des per al Se­nat en es­tats de fort pes del vot ru­ral com Dako­ta del Nord, Mis­sou­ri o Mon­ta­na, on els can­di­dats de­mò­cra­tes ha­vi­en in­ten­tat cen­trar-se en te­mes d’im­pac­te lo­cal com els efec­tes dels aran­zels im­po­sats per Trump en la se­va guer­ra co­mer­ci­al.

Els de­mò­cra­tes s’en­fron­ten a pro­ble­mes pro­pis com l’es­cull per mo­bi­lit­zar el vot his­pà o la llui­ta in­ter­na en­tre pro­gres­sis­tes i mo­de­rats. I tot i que es ve­uen ar­ros­se­gats per la ma­rea na­ci­o­nal, molts fan es­for­ços per ne­dar con­tra cor­rent i redi­ri­gir la con­ver­sa. L’úl­ti­ma men­ció no és ca­su­al. La sa­ni­tat, se­gons els son­de­jos, és la pre­o­cu­pa­ció prin­ci­pal dels nord-ame­ri­cans en aquests co­mi­cis, per so­bre de l’eco­no­mia. I a Trump i als re­pu­bli­cans, mal­grat en­ga­nyo­ses cam­pa­nyes i mis­sat­ges, els per­se­gueix el fan­tas­ma d’ha­ver in­ten­tat sen­se èxit tom­bar la re­for­ma sa­ni­tà­ria de Ba­rack Oba­ma, la qual, fi­nal­ment, té po­pu­la­ri­tat.

La ci­ta elec­to­ral ser­veix per re­no­var la Cam­bra de Re­pre­sen­tants i un terç del Se­nat

Ka­va­naugh ju­ra com a jutge del Tri­bu­nal Su­prem da­vant de la se­va fa­mí­lia i el pre­si­dent Trump.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.