Ba­vi­e­ra es pre­pa­ra per dei­xar en­re­re l’he­ge­mo­nia de la CSU

Els so­cis de Merkel per­dran la se­va ma­jo­ria ab­so­lu­ta, se­gons els son­de­jos La ul­tra­dre­ta treu pro­fit d’una cam­pa­nya cen­tra­da en la im­mi­gra­ció

El Periódico de Catalunya [Català] - - Internacional - CAR­LES PLANAS BOU

Ba­vi­e­ra és pro­ba­ble­ment el bas­tió més sin­gu­lar dels con­ser­va­dors ale­manys. El se­gon es­tat més ric d’Ale­ma­nya és tam­bé el que té una iden­ti­tat na­ci­o­na­lis­ta més mar­ca­da. Ai­xí, s’en­tén l’exis­tèn­cia de la Unió So­ci­al­cris­ti­a­na de Ba­vi­e­ra (CSU), un par­tit re­gi­o­nal que des de 1962 tan sols ha per­dut la ma­jo­ria ab­so­lu­ta en una oca­sió. No obs­tant, tot apun­ta que aques­ta in­dis­cu­ti­ble ma­jo­ria s’en­fon­sa­rà avui, dia en què se ce­le­bren unes elec­ci­ons que es­tan mar­cant el pols del pa­ís.

La pa­ta­ca­da per als con­ser­va­dors es­tà as­se­gu­ra­da. Se­gons apun­ten tots els son­de­jos, la CSU pas­sa­rà del 47,7% dels vots ob­tin­gut el 2013 al vol­tant del 35%, una cai­gu­da que no im­pe­di­rà que con­ti­nuï sent el par­tit més vo­tat però que el for­ça­rà a ne­go­ci­ar per tro­bar un so­ci de co­a­li­ció de go­vern.

Fun­da­da des­prés de la se­go­na guer­ra mun­di­al per una amal­ga­ma de cor­rents dre­tans que va aglu­ti­nar an­tics na­zis, la CSU va se­ge­llar la se­va ali­an­ça fe­de­ral amb la Unió De­mò­cra­ta Cris­ti­a­na (CDU), que es pre­sen­ta­va a la res­ta del ter­ri­to­ri sen­se fi­car-se a Ba­vi­e­ra. Aquest pac­te viu els seus mo­ments més crí­tics a cau­sa de la ir­rup­ció de la ul­tra- dre­ta­na Al­ter­na­ti­va per Ale­ma­nya (AfD), que apun­ta a en­tre el 10%14% dels vots.

Els co­mi­cis als lands ale­manys so­len comp­tar amb fac­tors re­gi­o­nals di­fí­cil­ment ex­tra­po­la­bles a es­ca­la fe­de­ral. No obs­tant, i com va avi­sar, per al pri­mer mi­nis­tre ba­va­rès Markus Sö­der, aquests se­ran «una ad­ver­tèn­cia per a Berlín». En un es­tat amb re­la­ti­va­ment pocs pro­ble­mes com Ba­vi­e­ra –amb els sa­la­ris més alts i la ta­xa d’atur més bai­xa del pa­ís–, la cam­pa­nya ha es­tat mar­ca­da per la crí­ti­ca a la po­lí­ti­ca mi­gra­tò­ria de la can­ce­lle­ra An­ge­la Merkel, una al­tra fi­ra ul­tra­dre­ta­na. Les elec­ci­ons fe­de­rals de l’any pas­sat van ser la pri­me­ra aler­ta. El vot per a la CSU a Ba­vi­e­ra va cau­re el 10,5% res­pec­te al 2013, fet que va ca­pi­ta­lit­zar AfD crei­xent 8,1 punts. Sö­der no va dub­tar a mi­me­tit­zar el dis­curs de la for­ma­ció xe­nò­fo­ba per in­ten­tar re­cu­pe­rar el vot es­ca­pat i va im­pul­sar una cam­pa­nya en la qual ha apro­vat la llei po­li­ci­al més du­ra d’Ale­ma­nya i s’ha ser­vit del po­pu­lis­me na­ci­o­nal-ca­tò­lic per tor­nar a col·lo­car creus cris­ti­a­nes als edi­fi­cis pú­blics.

L’es­tra­tè­gia ha si­gut un fra­càs. El vo­tant més an­tiim­mi­gra­ció in­dig­nat amb Merkel apun­ta a la ul­tra­dre­ta com a vot de càs­tig a la CSU. «Vo­ta­ran abans l’ori­gi­nal, AfD, que a la cò­pia», ex­pli­ca Ste­fan Wurs­ter, pro­fes­sor d’anà­li­si po­lí­ti­ca de la Uni­ver­si­tat de Ci­èn­ci­es Apli­ca­des de Mu­nic. Ai­xí, del 47% dels ba­va­re­sos que es­tan con­tents amb la tas­ca del Go­vern, el 14% no vo­ta­rà la CSU.

VOT DE CÀS­TIG D’al­tra ban­da, aquest gir a la dre­ta ha dei­xat un buit al cen­tre po­lí­tic de què la CSU es no­dria. Per a part de l’elec­to­rat con­ser­va­dor més mo­de­rat, el gir na­ci­o­na­lis­ta de Sö­der és in­ac­cep­ta­ble i, ai­xí, s’es­pe­ra que com a càs­tig aban­do­ni el bar­co cap a les po­si­ci­ons cen­tris­tes dels Verds, el par­tit re­gi­o­nal Vo­tants Lliu­res o els li­be­rals. Aquests tres par­tits apun­ten al 18%, 11% i 6% dels vots res­pec­ti­va­ment. Els so­ci­al­de­mò­cra­tes (SPD), amb un pro­nòs­tic del 10% de les pa­pe­re­tes, es pre­pa­ren tam­bé per a un fort re­tro­cés. «La CSU ja do­mi­na­va aquest de­bat iden­ti­ta­ri però, er­rò­ni­a­ment, va gi­rar el seu dis­curs mas­sa a la dre­ta, dei­xant or­fes el sec­tor con­ser­va­dor cris­tià que té com a lí­mit mo­ral l’as­si­mi­la­ció amb AfD», as­se­nya­la Fran­co De­lle Don­ne, con­sul­tor en co­mu­ni­ca­ció.

Amb una sag­nia de vots als dos flancs, els con­ser­va­dors ba­va­re­sos te­men ara els que po­dri­en ser els seus pit­jors re­sul­tats des de 1950. Un cis­ma que, se­gons ar­gu­men­ta Wurs­ter, for­ça­rà la CSU a mo­de­rar el to del seu dis­curs per ar­ri­bar a un pac­te de co­a­li­ció però que no evi­ta­rà que crei­xin les ten­si­ons dins del par­tit i que aques­tes afec­tin l’es­ta­bi­li­tat de Berlín.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.