Alli­be­rats 833 me­nors re­clu­tats per com­ba­tre Boko Ha­ram

El Periódico de Catalunya [Català] - - Internacional - EL PERIÓDICO

Un grup de se­gu­re­tat lo­cal ni­ge­rià amb su­port go­ver­na­men­tal va alli­be­rar 833 nens que ha­vi­en si­gut re­clu­tats per com­ba­tre el grup gi­ha­dis­ta Boko Ha­ram, va in­for­mar el Fons de les Na­ci­ons Uni­des per a la In­fàn­cia (Uni­cef). Les For­ces Ci­vils Con­jun­tes (CJTF, si­gles en an­glès) a Mai­du­gu­ri, al nord-est de Nigèria, van po­sar en lli­ber­tat els me­nors com a part del seu com­pro­mís per pre­ve­nir l’ús de nens en con­flic­tes ar­mats, in­for­ma Efe.

Aquest és el pri­mer alli­be­ra­ment for­mal de nens per part del CJTF des­prés que el se­tem­bre del 2017 el grup va fir­mar una pe­ti­ció en la qual es com­pro­me­tia a aca­bar amb el re­clu­ta­ment de nens sol­dat, des­prés de la pu­bli­ca­ció d’un in­for­me del se­cre­ta­ri ge­ne­ral de les Na­ci­ons Uni­des.

«Es trac­ta d’una fi­ta im­por­tant per po­sar fi al re­clu­ta­ment i la uti­lit­za­ció de nens, però molts més nens con­ti­nu­en a les fi­les d’al­tres grups ar­mats en fun­ci­ons de com­bat o de re­col­za­ment», va la­men­tar la re­pre­sen­tant ad­jun­ta de l’Uni­cef a Nigèria, Per­ni­lle Iron­si­de, al co­mu­ni­cat. La CJTF, un grup de se­gu­re­tat

L’Uni­cef de­nun­cia que, en 17 pa­ï­sos, 250.000 nens fan de sol­dats

for­mat el 2013 com a re­col­za­ment a la llui­ta an­ti­ter­ro­ris­ta al nord-est de Nigèria, va fir­mar fa apro­xi­ma­da­ment un any el pla per aca­bar amb aquest ti­pus de re­clu­ta­ments i es va com­pro­me­tre a alli­be­rar els nens que es tro­bes­sin a les se­ves fi­les. L’Uni­cef, per la se­va part, es va com­pro­me­tre a do­nar re­col­za­ment a les au­to­ri­tats ni­ge­ri­a­nes per a la rein­ser­ció i re­ha­bi­li­ta­ció dels me­nors alli­be­rats so­ta aquest pla.

MÉS FUN­CI­ONS La CJTF, que en ori­gen es va for­mar per pro­te­gir les co­mu­ni­tats lo­cals dels atacs de Boko Ha­ram, amb el temps ha es­tès les se­ves fun­ci­ons i ha col·la­bo­rat en di­ver­ses ope­ra­ci­ons de se­gu­re­tat o en la protecció dels cam­pa­ments de re­fu­gi­ats. Fins ara, s’han iden­ti­fi­cat un to­tal de 1.469 nens (1.175 nois i 294 no­ies), as­so­ci­ats amb el CJTF a la ciu­tat de Mai­du­gu­ri, se­gons l’Uni­cef.

Més de 230 mi­li­ons de me­nors vi­uen en zo­nes en guer­ra en di­ver­ses parts del món i, mal­grat que no es te­nen da­des exac­tes, es cal­cu­la que en 17 pa­ï­sos prop de 250.000 nens han d’exer­cir com a sol­dats, se­gons de­nun­ci­en di­ver­ses oe­na­gés.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.