La fis­ca­lia re­nun­cia a de­ma­nar les pe­nes mà­xi­mes per re­bel·lió

Tor­ra re­but­ja l’ofer­ta «au­to­no­mis­ta» de Sánc­hez i in­sis­teix en el re­fe­rèn­dum d’in­de­pen­dèn­cia

El Periódico de Catalunya [Català] - - Portada - ÁN­GE­LES VÁZQUEZ

Al’es­pe­ra que el Tri­bu­nal Su­prem es pro­nun­ciï so­bre les nom­bro­ses pro­ves sol·li­ci­ta­des per les de­fen­ses i dic­ti l’ober­tu­ra de ju­di­ci oral, la fis­ca­lia ul­ti­ma el seu es­crit de qua­li­fi­ca­ció, en el qual, se­gons fonts ju­rí­di­ques, s’in­cli­na per man­te­nir l’acu­sa­ció de re­bel·lió per a tots els lí­ders in­de­pen­den­tis­tes pro­ces­sats per aquest de­lic­te, però no ne­ces­sà­ri­a­ment en el mar­ge més alt pre­vist al Co­di Pe­nal, que ar­ri­ba fins als 25 anys de pre­só per als lí­ders, si­nó més avi­at en el con­tra­ri, que si­tua les pe­nes en un mí­nim de 15 anys de pre­só.

La llei cas­ti­ga els que ha­gin pro­mo­gut o sos­tin­guin la re­bel·lió i si­guin els seus caps prin­ci­pals a pe­nes de 15 a 25 anys de pre­só i in­ha­bi­li­ta­ció ab­so­lu­ta pel ma­teix temps; als quals exer­cei­xin un co­man­da­ment sub­al­tern, amb de 10 a 15 anys de pre­só i in­ha­bi­li­ta­ció ab­so­lu­ta du­rant aquells anys, i als mers par­ti­ci­pants, amb pre­só de cinc a 10 anys i in­ha­bi­li­ta­ció es­pe­ci­al per a ocu­pa­ció o càr­rec pú­blic des de sis.

En el seu es­crit, la fis­ca­lia ha de di­fe­ren­ci­ar en­tre les di­fe­rents res­pon­sa­bi­li­tats en les quals van po­der in­cór­rer ca­das­cun dels 18 pro­ces­sats a dis­po­si­ció de la jus­tí­cia es­pa­nyo­la, que se­ran els que se­ran jut­jats a par­tir del prò­xim mes de ge­ner pel Tri­bu­nal Su­prem. L’ex­pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat Car­les Puig­de­mont i els al­tres fu­gits (els cinc ex­con­se­llers que el van acom­pa­nyar a Brus­sel·les, la se­cre­tà­ria ge­ne­ral d’ERC, Mar­ta Ro­vi­ra, i l’ex­di­pu­ta­da de la CUP An­na Ga­bri­el) són en una pe­ça se­pa­ra­da, pa­ra­lit­za­da a l’es­pe­ra que tor­nin a Es­pa­nya i pu­guin ser jut­jats pels de­lic­tes pels quals van ser pro­ces­sats. En el cas de l’ex­pre­si­dent i els seus ex­con­se­llers To­ni Co­mín i Cla­ra Pon­sa­tí, els més greus: re­bel·lió i mal­ver­sa­ció.

Fonts fis­cals atri­bu­ei­xen una mà­xi­ma res­pon­sa­bi­li­tat en l’ocor­re­gut a Ca­ta­lu­nya als nou pro­ces­sats que es tro­ben a la pre­só, una co­sa que és lò­gi­ca, do­na­da la greu me­su­ra cau­te­lar que se’ls va im­po­sar fa un any. Es trac­ta de l’ex­vi­ce­pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat Ori­ol Jun­que­ras, l’ex­con­se­ller d’In­te­ri­or Jo­a­quim Fom, l’ex­pre­si­dent de l’As­sem­blea Na­ci­o­nal Ca­ta­la­na (ANC) Jor­di Sànc­hez, el pre­si­dent d’Òm­ni­um Cul­tu­ral, Jor­di Cui­xart, i els ex­con­se­llers Jor­di Tu­rull, Ra­ül Ro­me­va, Do­lors Bas­sa i Jo­sep Rull i l’ex­pre­si­den­ta del Par­la­ment Car­me For­ca­dell.

RE­BEL·LIÓ SEN­SE MAL­VER­SA­CIÓ /For­ca­dell, Sànc­hez i Cui­xart no­més van ser pro­ces­sats per re­bel·lió, ja que no for­ma­ven part del Go­vern, per tant no po­den ser con­si­de­rats res­pon­sa­bles dels di­ners pú­blics que es van po­der des­ti­nar al re­fe­rèn­dum il·le­gal de l’1O. Els al­tres van su­mar a aquest greu de­lic­te el de mal­ver­sa­ció. No obs­tant, aques­ta di­fe­rèn­cia no­més pot tras­lla­dar-se en els es­crits de qua­li­fi­ca­ció del fis­cal i de la res­ta d’acu­sa­ci­ons per­so­na­des, Vox i l’Ad­vo­ca­cia de l’Es­tat, a una sol·li­ci­tud de més o menys anys de pre­só per la re­bel·lió, per­què aques­ta ab­sor­beix la mal­ver­sa­ció.

No pas­sa ai­xí amb la se­di­ció que sí que per­met acu­sar tam­bé per la des­vi­a­ció dels di­ners pú­blics, la qual co­sa a la pràc­ti­ca pot su­po­sar més anys de pre­só, si es té en comp­te que els que la in­du­ei­xen, sos­te­nen o di­ri­gei­xen po­den ser cas­ti­gats amb en­tre 8 i 10 anys de pre­só, i de 10 a 15, si fos­sin per­so­nes cons­ti­tu­ï­des en au­to­ri­tat. Per als al­tres se­di­ci­o­sos la pe­na pre­vis­ta va de qua­tre a vuit anys. La mal­ver­sa­ció, per la se­va ban­da, es cas­ti­ga amb en­tre dos a sis anys de pre­só, però pot ar­ri­bar fins a 12 anys de pre­só «si el va­lor del per­ju­di­ci cau­sat o dels béns o efec­tes apro­pi­ats ex­ce­dís de 250.000 eu­ros». La Gu­àr­dia Ci­vil va ele­var al juny els di­ners pre­sump­ta­ment mal­ver­sats a 3,2 mi­li­ons d’eu­ros, en­tre l’abo­nat i el pen­dent de pa­ga­ment.

En qual­se­vol cas, la fis­ca­lia sem­pre és a temps du­rant el ju­di­ci de mo­di­fi­car el seu es­crit de qua­li­fi­ca­ció, en fun­ció de la pro­va prac­ti­ca­da. Tam­bé les acu­sa­ci­ons po­den ele­var a de­fi­ni­ti­ves les se­ves con­clu­si­ons pro­vi­si­o­nals o mo­di­fi­car-les. I aques­ta se­rà la pe­ti­ció de pe­na so­bre la qual hau­rà de pro­nun­ci­ar-se el tri­bu­nal al dic­tar la cor­res­po­nent sen­tèn­cia, que no es co­nei­xe­rà fins des­prés de les elec­ci­ons del mes de maig.

L’es­crit ha de di­fe­ren­ci­ar en­tre la res­pon­sa­bi­li­tat en la qual va po­der in­cór­rer ca­das­cun dels 18 pro­ces­sats

La sen­tèn­cia del Tri­bu­nal Su­prem no es co­nei­xe­rà fins des­prés de les elec­ci­ons mu­ni­ci­pals del maig que ve

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.