La Ca­sa Re­ial acla­reix que Sánc­hez va se­guir la se­va in­di­ca­ció

El Periódico de Catalunya [Català] - - Política - EL PERIÓDICO

La Ca­sa Re­ial va eme­tre ahir un co­mu­ni­cat per «acla­rir» el «malen­tès» sor­git du­rant la re­cep­ció al Pa­lau Re­ial de di­ven­dres pas­sat, amb mo­tiu de la Fes­ta Na­ci­o­nal del 12 d’Oc­tu­bre. La si­tu­a­ció in­cò­mo­da es va pro­duir just qu­an el pre­si­dent del Go­vern, Pe­dro Sánc­hez, i la se­va do­na, Be­goña Gó­mez, es van si­tu­ar al cos­tat dels Reis des­prés de sa­lu­dar-los. En vis­ta de «les in­ter­pre­ta­ci­ons sor­gi­des», tal com van in­for­mar di­ven­dres fonts de la Zar­zu­e­la, la Ca­sa Re­ial as­se­gu­ra que tant el pre­si­dent com la se­va do­na «van se­guir en efec­te i a to­ta ho­ra les in­di­ca­ci­ons» del seu per­so­nal de pro­to­col.

Se­gons les in­di­ca­ci­ons re­bu­des, Sánc­hez i la se­va es­po­sa ha­vi­en de ro­man­dre «al Sa­ló del Tron del Pa­lau Re­ial amb ses ma­jes­tats, fins que els se­güents con­vi­dats ar­ri­bes­sin als vol­tants d’aquest sa­ló per pro­ce­dir a la tra­di­ci­o­nal sa­lu­ta­ció als Reis».

«Com si­gui que la pre­sèn­cia de la res­ta de con­vi­dats va que­dar res­ta­bler­ta de for­ma im­me­di­a­ta, el rit­me ha­bi­tu­al de sa­lu­ta­ció va ser re­cu­pe­rat sen­se so­lu­ció de

La Zar­zu­e­la de­fen­sa el pre­si­dent en l’em­bo­lic del besa­mans el 12-O

con­ti­nu­ï­tat, i es va pro­duir la si­tu­a­ció so­bre­vin­gu­da a què es fa re­fe­rèn­cia», va con­clou­re la Ca­sa Re­ial en el co­mu­ni­cat.

No obs­tant, fonts co­nei­xe­do­res del cas van ex­pli­car que el malen­tès, pel qual Sánc­hez i la se­va do­na han si­gut du­ra­ment cri­ti­cats, va ser pro­pi­ci­at per Ana Pas­tor, pre­si­den­ta del Con­grés dels Di­pu­tats. I és que l’ex­mi­nis­tra, que tam­bé ha­via re­but la ins­truc­ció de pro­to­col de la Ca­sa Re­ial de ro­man­dre al cos­tat de Sánc­hez i la se­va do­na des­prés de sa­lu­dar els Reis, va con­ti­nu­ar ca­mi­nant cap a un al­tre sa­ló dei­xant a l’es­ta­ca­da el pre­si­dent de l’Exe­cu­tiu.

L’ob­jec­tiu era, des­prés de la re­pro­va­ció al Par­la­ment de la fi­gu­ra del Mo­nar­ca, re­for­çar la imat­ge de Fe­lip VI amb una fo­to amb tots els po­ders de l’Es­tat al seu cos­tat (exe­cu­tiu, le­gis­la­tiu i ju­di­ci­al). És a dir, es bus­ca­va la ins­tan­tà­nia del Rei al cos­tat de Sánc­hez, Pas­tor i Carlos Les­mes, pre­si­dent del Tri­bu­nal Su­prem i del Con­sell Ge­ne­ral del Po­der Ju­di­ci­al. Però Pas­tor, a qui se li ha­via ex­pli­cat el que es pre­te­nia, va des­ba­ra­tar la imat­ge bus­ca­da al no atu­rar-se al cos­tat de Sánc­hez.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.