Su­port mal­grat el re­cel de les en­ti­tats

El Periódico de Catalunya [Català] - - Economia -

Es­pa­nya re­col­za l’ei­na de mo­ra­tò­ria que es ne­go­cia a Eu­ro­pa. L’Exe­cu­tiu de Ma­ri­a­no Ra­joy i el de Pe­dro Sánc­hez han man­tin­gut una po­si­ció si­mi­lar. Se­gons fonts del Go­vern, s’han ali­ne­at amb el Fons de Re­so­lu­ció Or­de­na­da Ban­cà­ria (FROB), au­to­ri­tat de re­so­lu­ció es­pa­nyo­la. El Banc d’Es­pa­nya te­nia una ac­ti­tud més re­ce­lo­sa, ja que tem que els cli­ents ac­ce­le­rin la re­ti­ra­da de fons da­vant de la pos­si­bi­li­tat de pa­tir un cor­ra­li­to.

Els bancs te­nen aques­ta ma­tei­xa por. Fins fa uns me­sos fins i tot con­fi­a­ven que la Unió Eu­ro­pea (UE) fes mar­xa en­re­re, però ja s’han re­sig­nat que no se­rà ai­xí. El sec­tor fi­nan­cer es­pe­ra que al­menys pre­val­gui la po­si­ció de l’Eco­fin en comp­tes de la del Par­la­ment Eu­ro­peu. Ai­xí, con­fia que el ter­mi­ni mà­xim de la mo­ra­tò­ria si­gui de dos di­es, s’es­ta­blei­xi abans o des­prés que l’en­ti­tat ha­gi en­trat en re­so­lu­ció, da­vant la pro­pos­ta de l’òr­gan le­gis­la­tiu co­mu­ni­ta­ri, que per­me­tria de­cla­rar un se­gon cor­ra­li­to 10 di­es des­prés del de­cre­tat en la fa­se pre­ven­ti­va.

«Els bancs cen­trals van ser cre­ats pre­ci­sa­ment per ofe­rir crè­dits d’úl­tim re­curs i evi­tar pà­nics ban­ca­ris. És pa­ra­do­xal que Eu­ro­pa, a cau­sa de la se­va in­ca­pa­ci­tat per es­ta­blir un marc co­he­rent per pro­veir li­qui­di­tat en ca­sos de re­so­lu­ció, s’ha­gi ara de plan­te­jar re­cór­rer al cor­ra­li­to com una ei­na nor­mal per a la ges­tió de cri­sis. Si és ne­ces­sa­ri gua­nyar uns quants di­es per al pro­cés de re­so­lu­ció, la ma­ne­ra ra­o­na­ble de fer-ho hau­ria de ser amb un re­col­za­ment de li­qui­di­tat, no im­po­sant lí­mits a la re­ti­ra­da de di­pò­sits», va cri­ti­car el ser­vei d’es­tu­dis del BBVA el mes de maig pas­sat.

El sec­tor pre­fe­reix re­for­çar la li­qui­di­tat abans que im­po­sar lí­mits a la re­ti­ra­da dels di­pò­sits

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.