L’adeu dels ban­quers

No­més 6 dels 24 pri­mers exe­cu­tius dels 12 grans bancs es­pa­nyols so­bre­vi­uen a la cri­si Edat, can­vis le­gals i pro­ble­mes ju­di­ci­als, en­tre les prin­ci­pals cau­ses

El Periódico de Catalunya [Català] - - Economia - P. A.

Els pre­si­dents ten­dei­xen a su­perar l’edat le­gal de ju­bi­la­ció per no per­dre el seu po­der

La cai­gu­da de Leh­man Brot­hers el se­tem­bre del 2008 va cau­sar un tsu­na­mi que va re­duir el nom­bre de bancs re­lle­vants a Es­pa­nya de 45 a 12, amb la con­se­güent des­a­pa­ri­ció de dese­nes de càr­recs di­rec­tius. Però pa­ral·le­la­ment tam­bé s’ha pro­du­ït un re­lleu sen­se pre­ce­dents a les cú­pu­les de les en­ti­tats su­per­vi­vents. Amb l’anun­ci que Fran­cis­co Gonzá­lez dei­xa­rà la pre­si­dèn­cia del BBVA, no­més sis dels 24 prin­ci­pals exe­cu­tius del sec­tor con­ti­nu­en ocu­pant els seus càr­recs des­prés d’aques­ta dè­ca­da ne­gra.

En­tre els cinc grans bancs, els únics so­bre­vi­vents són el pre­si­dent de Sa­ba­dell, Jo­sep Oliú (69 anys i en el càr­rec des del 1999), i el seu con­se­ller de­le­gat, Jau­me Gu­ar­di­o­la (des del 2007). «Qu­an tin­gui l’edat de Pa­co Gonzá­lez [73 anys], m’ho pen­sa­ré. He dei­xat de prac­ti­car es­ports de risc i els ca­valls i he aga­fat la bi­ci es­tà­ti­ca», va fer bro­ma Oliú al febrer.

Obrint el fo­cus a la res­ta del sec­tor, tam­bé se­guei­xen al seu lloc els con­se­llers de­le­gats de Bankin­ter (Ma­ría Do­lo­res Dan­cau­sa), Ca­jas­tur-Li­ber­bank (Ma­nu­el Me­nén­dez) i Ca­ja­mar-Ban­co de Cré­di­to Co­o­pe­ra­ti­vo (Ma­nu­el Ye­bra). A més, l’an­tic nú­me­ro dos d’Iber­ca­ja és ara el seu pre­si­dent (Jo­sé Luis Aguir­re). Un cas par­ti­cu­lar és el d’Isi­dre Fai­né, Brau­lio Me­del i Ama­do Fran­co, que van dei­xar de pre­si­dir les se­ves en­ti­tats (La Cai­xa, Uni­ca­ja i Iber­ca­ja), però man­te­nen gran in­flu­èn­cia des de les fun­da­ci­ons que són les se­ves prin­ci­pals ac­ci­o­nis­tes.

Les cau­ses són va­ri­a­des. Al­guns han mort (com Emi­lio Bo­tín, del San­tan­der, i Mi­guel Ble­sa, de Ca­ja Ma­drid, an­te­ce­dent de Bankia). D’al­tres van ha­ver d’aban­do­nar per con­dem­nes ju­di­ci­als (Al­fre­do Sáenz, del San­tan­der), can­vis le­gals ar­ran del res­cat eu­ro­peu (els ex­pre­si­dents de La Cai­xa, Uni­ca­ja i Iber­ca­ja ci­tats), di­fe­rèn­ci­es amb els seus su­pe­ri­ors (Jo­sé Ig­na­cio Goi­ri­gol­zar­ri i Án­gel Ca­no al BBVA i Juan Ma­ría Nin a La Cai­xa) o pels es­ta­tuts de la se­va en­ti­tat (Gonzá­lez al BBVA).

Sín­dro­me d’Hu­bris

El que es­tà clar és que, com apun­ta un alt exe­cu­tiu fi­nan­cer, els pre­si­dents i con­se­llers de­le­gats «po­ques ve­ga­des es ju­bi­len, si­nó que se’ls ju­bi­la». És ha­bi­tu­al que els pre­si­dents su­perin de molt l’edat le­gal de ju­bi­la­ció. Però s’afer­ren als càr­recs mal­grat te­nir la vi­da més que re­sol­ta. «No és per àn­sia de di­ners, si­nó per ad­dic­ció al po­der», apun­ta un al­tre di­rec­tiu. Té nom mè­dic: sín­dro­me d’Hu­bris (per Hi­bris, la de­es­sa gre­ga de la des­me­su­ra).

El lloc de con­se­ller de­le­gat sol te­nir una ro­ta­ció molt més gran que la de pre­si­dent. S’ha vist amb la subs­ti­tu­ció de Jo­sé An­to­nio Ál­va­rez per An­drea Or­cel com a nú­me­ro dos d’Ana Bo­tín al San­tan­der. El banc es­pa­nyol més gran ha tin­gut qua­tre se­gons du­rant la cri­si (Sáenz, Ja­vi­er Ma­rín i els dos ci­tats), per no­més dos pre­si­dents (Bo­tín pa­re i fi­lla). Al BBVA ha pas­sat una co­sa sem­blant: un pre­si­dent (Gonzá­lez) i tres con­se­llers de­le­gats (més un quart que s’anun­ci­a­rà abans de fi­nal d’any i per al qual so­nen els di­rec­tius Ri­car­do For­ca­no i Juan Asúa).

Hi ha co­ses, ai­xò sí, que no va­ri­en. La ma­jo­ria dels bancs s’han afer­rat a un pre­si­dent exe­cu­tiu, mal­grat que el Banc Cen­tral Eu­ro­peu (BCE) pre­fe­reix que no tin­gui aques­tes fun­ci­ons, com és ha­bi­tu­al en el mo­del an­glo­sa­xó. Els ban­quers tam­bé di­uen adeu, però amb am­plis po­ders i qu­an no els en que­da més re­mei.

Els con­se­llers de­le­gats so­len du­rar menys pel te­mor dels caps que els eclipsin

BBVA Fran­cis­co Gonzá­lez (dre­ta) i el seu suc­ces­sor, Carlos Tor­res.

San­tan­der Ana Bo­tín i el seu nou nú­me­ro dos, An­drea Or­cel.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.