La UE po­drà sot­me­tre a ‘cor­ra­li­tos’ bancs in­vi­a­bles

►Di­pò­sits i fons que­da­ri­en con­ge­lats dos di­es

El Periódico de Catalunya [Català] - - Portada - PA­BLO ALLENDESALAZAR

La Unió Eu­ro­pea (UE) per­fi­la, des­prés de més de dos anys de dis­cus­si­ons, una ei­na que per­me­trà a les au­to­ri­tats de re­so­lu­ció ban­cà­ria con­ge­lar la re­ti­ra­da de fons en en­ti­tats que es tro­bin amb pro­ble­mes. A fal­ta de tan­car al­guns de­talls, les prin­ci­pals no­ve­tats són que aquests cor­ra­li­tos po­dran du­rar fins a dos di­es la­bo­ra­bles, es per­me­trà im­po­sar-los abans que el banc si­gui in­ter­vin­gut i, el més re­lle­vant, po­dran afec­tar els di­pò­sits mi­no­ris­tes co­berts pels fons de ga­ran­tia (fins a 100.000 eu­ros per per­so­na i en­ti­tat).

Tot i que els tre­balls ve­ni­en d’abans, la de­ba­cle del Banc Po­pu­lar l’any pas­sat va po­sar en evi­dèn­cia la in­su­fi­ci­èn­cia de la nor­ma­ti­va eu­ro­pea de re­so­lu­ció, com van ad­me­tre tant el Me­ca­nis­me Únic de Su­per­vi­sió (MUS) com el Me­ca­nis­me Únic de Re­so­lu­ció (MUR). L’en­ti­tat va per­dre 18.000 mi­li­ons d’eu­ros en di­pò­sits en­tre el tan­ca­ment de març i la se­va in­ter­ven­ció el 7 de juny. Aques­ta fu­ga va obli­gar les au­to­ri­tats eu­ro­pe­es a ac­tu­ar d’ur­gèn­cia a la ma­ti­na­da d’un di­marts a un di­me­cres, qu­an la nor­ma­ti­va co­mu­ni­tà­ria es­ta­bleix que és mi­llor es­pe­rar al cap de set­ma­na. Amb la no­va ei­na és pro­ba­ble que s’ha­gués ar­ri­bat a di­ven­dres.

IN­SU­FI­CI­ENT L’ac­tu­al di­rec­ti­va de re­so­lu­ció de bancs del 2014 ja es­ta­bleix que el MUR, i en el cas es­pa­nyol el Fons de Re­es­truc­tu­ra­ció Or­de­na­da Ban­cà­ria (FROB), po­den de­cre­tar la con­ge­la­ció. El pro­ble­ma és que no­més po­den fer-ho una ve­ga­da anun­ci­a­da la in­ter­ven­ció i fins a la mit­ja­nit del se­güent dia la­bo­ral. A més, que­den ex­clo­sos els di­pò­sits mi­no­ris­tes, els crè­dits pro­te­gits pels fons de ga­ran­tia d’in­ver­si­ons i els pa­ga­ments vin­cu­lats amb els bancs cen­trals, els sis­te­mes de li­qui­da­ció i les cam­bres de con­tra­par­ti­da.

La Co­mis­sió Eu­ro­pea va pro­po­sar una re­for­ma el no­vem­bre del 2016 per ho­mo­ge­ne­ït­zar les ei­nes de mo­ra­tò­ria (el seu nom tèc­nic) de tots els es­tats mem­bres. El no­vem­bre del 2017, va in­sis­tir en la se­va pro­pos­ta da­vant l’«ex­pe­ri­èn­cia re­cent», amb re­fe­rèn­cia al Banc Po­pu­lar. L’Exe­cu­tiu co­mu­ni­ta­ri va man­te­nir els col·lec­tius ex­clo­sos, in­clo­sos els di­pò­sits ga­ran­tits, però va

Brus­sel·les va pro­po­sar un mà­xim de cinc di­es, però l’Eco­fin i el Par­la­ment Eu­ro­peu ho van bai­xar a un pa­rell

pro­po­sar que el cor­ra­li­to po­gués te­nir una du­ra­da de fins a cinc di­es (la pre­si­dèn­cia de torn de la Unió Eu­ro­pea, exer­ci­da lla­vors per Es­tò­nia, va ar­ri­bar a pro­po­sar fins a 20 di­es) i que es po­gués de­cre­tar com a me­su­ra pre­ven­ti­va, abans de la in­ter­ven­ció i des­prés que l’en­ti­tat fos de­cla­ra­da «in­vi­a­ble o amb pro­ba­bi­li­tat de ser-ho».

NEGOCIACIÓ FI­NAL Brus­sel·les va de­fen­sar que la me­su­ra era ne­ces­sà­ria per­què els «cre­di­tors d’un banc que es­ti­gui a prop d’en­trar en re­so­lu­ció po­den de­ci­dir re­ti­rar les se­ves po­si­ci­ons cre­di­to­res, la qual co­sa pot ori­gi­nar una re­ac­ció en ca­de­na». Però les du­es grans pa­tro­nals fi­nan­ce­res, l’As­so­ci­a­ció per als Mer­cats Fi­nan­cers a Eu­ro­pa i la Fe­de­ra­ció Ban­cà­ria Eu­ro­pea, van po­sar el crit al cel. La ini­ci­a­ti­va, van ad­ver­tir, pro­vo­ca­rà que els di­po­si­tants es ve­gin «in­cen­ti­vats a re­ti­rar els seus di­pò­sits qu­an hi ha­gi el pri­mer símp­to­ma de pe­rill», abans fins i tot que els or­ga­nis­mes ava­lu­ïn la gra­ve­tat de la si­tu­a­ció, i que re­ti­rin els seus fons «im­me­di­a­ta­ment» qu­an s’ai­xe­qui el cor­ra­li­to.

En vis­ta d’aques­ta dis­cre­pàn­cia, els mi­nis­tres d’Eco­no­mia reu­nits en l’Eco­fin, el Con­sell de Mi­nis­tres d’As­sump­tes Eco­nò­mics i Fi­nan­cers, van de­ci­dir al maig fi­xar una ac­ti­tud in­ter­mè­dia. D’una ban­da, han pro­po­sat li­mi­tar el ter­mi­ni mà­xim fins a dos di­es fei­ners, en lí­nia amb el que va pro­po­sar el Con­sell d’Es­ta­bi­li­tat Fi­nan­ce­ra el 2014. Però al­ho­ra, han apos­tat per­què els di­pò­sits ga­ran­tits de par­ti­cu­lars i pi­mes tam­bé pu­guin veu­re’s afec­tats una ve­ga­da les au­to­ri­tats l’ha­gin «va­lo­rat acu­ra­da­ment».

Al juny, el Par­la­ment Eu­ro­peu va apro­var la se­va prò­pia pro­pos­ta, que fi­xa dos di­es i que afec­ta els di­pò­sits ga­ran­tits, tot i que per­met que s’es­ta­blei­xin lí­mits di­a­ris de re­em­bor­sa­ments i que 10 di­es des­prés del fi­nal del cor­ra­li­to pre­vi a la re­so­lu­ció es pu­gui apro­var una se­go­na con­ge­la­ció de fons de dos di­es més. La ci­me­ra de lí­ders eu­ro­peus de juny va de­ma­nar a les du­es parts que ar­ri­bes­sin a un acord abans que aca­bi aquest any i les ne­go­ci­a­ci­ons van co­men­çar al ju­li­ol. «El dub­te són els de­talls, però hi hau­rà ei­na», apun­ten fonts co­nei­xe­do­res de les con­ver­ses.

ARXIU / JUAN MA­NU­EL PRATS

Una ofi­ci­na del Ban­co San­tan­der al cos­tat d’una al­tra del Ban­co Po­pu­lar en un carrer de Ma­drid, el juny del 2017.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.