Sis de ca­da 10 em­pre­ses pa­tei­xen per co­brir va­cants

Un in­for­me d’Adec­co cons­ta­ta les di­fi­cul­tats per tro­bar tre­ba­lla­dors La de­man­da d’FP creix, tot i que els més bus­cats són els uni­ver­si­ta­ris

El Periódico de Catalunya [Català] - - Economia - GA­BRI­EL UBIETO

El mer­cat la­bo­ral a Es­pa­nya con­viu amb la pa­ra­do­xa de te­nir la se­go­na ta­xa més al­ta d’atur dels 28 es­tats de la Unió Eu­ro­pea i, al seu torn, que les em­pre­ses tin­guin crei­xents pro­ble­mes per tro­bar el can­di­dat que mi­llor s’adap­ta als re­qui­sits d’un lloc de tre­ball. Se­gons un in­for­me de la con­sul­to­ra Adec­co pu­bli­cat aques­ta set­ma­na, el 58,7% de les em­pre­ses van te­nir di­fi­cul­tats el 2017 per co­brir de­ter­mi­na­des va­cants.

Els obs­ta­cles per es­co­llir en­tre una mas­sa de més de tres mi­li­ons de de­man­dants d’ocu­pa­ció mos­tren una ten­dèn­cia a l’al­ça, ja que el 2016 la xi­fra va ser del 56,6%, i el 2015, del 50,9%. I les àre­es on les com­pa­nyi­es van ha­ver de ras­tre­jar més el mer­cat la­bo­ral a la re­cer­ca del can­di­dat ide­al van ser les de co­mer­ci­al (28,8%), TIC (25,6%) i en­gi­nye­ria i pro­duc­ció (19,5%).

Per a l’edi­ció del 2017 de l’in­for­me In­fo­em­pleo Adec­co, la con­sul­to­ra va ana­lit­zar un to­tal de 334.972 pro­pos­tes d’ocu­pa­ció en les quals s’ofe­ri­en 1.077.228 va­cants cor­res­po­nents al perí­o­de 2016-2017. D’aques­tes sor­geix el re­trat ro­bot del can­di­dat més bus­cat: ti­tu­lat en ADE de 33 anys, amb ex­pe­ri­èn­cia en el sec­tor de ser­veis i més con­cre­ta­ment en el ne­go­ci de l’hos­ta­le­ria.

No és el més di­nà­mic, però, per sec­tors, el de ser­veis con­ti­nua do­mi­nant l’ofer­ta la­bo­ral es­pa­nyo­la, amb més de la mei­tat (56,3%) dels anun­cis. D’en­tre les pro­fes­si­ons del ter­cer sec­tor, la més pui­xant és l’hos­ta­le­ria, amb l’11,6% de les ofer­tes, qua­tre punts su­pe­ri­or al 2016.

La in­dús­tria i el sec­tor de les TIC són dos es­pais d’ac­ti­vi­tat que es van man­te­nir cons­tants en­tre el 2016 i el 2017, amb el 26,5% i el 12,8%, res­pec­ti­va­ment. On sí que va créi­xer la ne­ces­si­tat d’em­ple­ats va ser en la cons­truc­ció, que va re­cu­pe­rar una mi­ca de pes so­bre el to­tal de l’eco­no­mia, tot i que va con­ti­nu­ar en una po­si­ció mi­no­ri­tà­ria dins del glo­bal, ja que re­pre­sen­ta el 3,7% del to­tal d’ofer­tes ana­lit­za­des a l’in­for­me. El 2016 va su­po­sar el 2,3%.

L’ EX­PE­RI­ÈN­CIA, A L’AL­ÇA L’ex­pe­ri­èn­cia va se­guir co­tit­zant a l’al­ça el 2017, ja que aques­ta va ser un re­qui­sit bà­sic al 80,5% de les ofer­tes d’ocu­pa­ció, un punt per so­bre que l’any an­te­ri­or. A més, el 74,5% dels re­clu­ta­dors van do­nar més im­por­tàn­cia a l’ex­pe­ri­èn­cia que a la for­ma­ció a l’ho­ra de se­lec­ci­o­nar els can­di­dats.

Amb re­fe­rèn­cia a la pre­pa­ra­ció i per molt que el pano­ra­ma em­pre­sa­ri­al rei­vin­di­qui la for­ma­ció pro­fes­si­o­nal, en­tre les ofer­tes d’ocu­pa­ció de l’any pas­sat, els graus uni­ver­si­ta­ris van con­ti­nu­ar sent la mi­llor tar­ge­ta de pre­sen­ta­ció. El 2017, el 40,5% dels llocs de tre­ball anun­ci­ats exi­gi­en, com a mí­nim, una ti­tu­la­ció uni­ver­si­tà­ria. No obs­tant, els ofi­cis van gua­nyar ocu­pa­bi­li­tat res­pec­te a l’any an­te­ri­or, ja que, su­mant l’FP de grau mit­jà i l’FP de grau su­pe­ri­or, la xi­fra el 2017 va ser del 40,8%. Un per­cen­tat­ge vuit punts ma­jor que el 2016.

Tot i que l’ocu­pa­bi­li­tat ha­gi aug­men­tat, sa­la­ri­al­ment con­ti­nua sor­tint més a comp­te anar a la uni­ver­si­tat, ja que un gra­du­at per­cep un sou el 21% ma­jor que el d’un ti­tu­lat en for­ma­ció pro­fes­si­o­nal. La bret­xa que se­pa­ra un uni­ver­si­ta­ri d’al­gú sen­se for­ma­ció aca­dè­mi­ca és en­ca­ra més gran; el 74% su­pe­ri­or que el d’al­gú sen­se es­tu­dis o no­més amb els es­tu­dis bà­sics.

JO­AN CORTADELLAS

Dos tre­ba­lla­dors de l’em­pre­sa de ma­te­ri­als de cons­truc­ció Mau­sa de Mont­ca­da, du­rant la se­va jor­na­da.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.