¿Pres­su­post o pro­gra­ma elec­to­ral?

El Periódico de Catalunya [Català] - - Economia - AGUSTÍ Sa­la @agus­ti­sa­la

L’acord en­tre el Go­vern de

Pe­dro Sánc­hez i Units Po­dem és el prin­ci­pi de l’ela­bo­ra­ció dels Pres­su­pos­tos de l’Es­tat per al 2019. Ho va ad­me­tre la ti­tu­lar d’Hi­sen­da, Ma­ría

Je­sús Mon­te­ro, des­prés del con­sell de mi­nis­tres de di­jous. En tot cas va afir­mar que el pro­jec­te «sor­ti­rà de fà­bri­ca» acon­se­guint gai­re­bé la qua­dra­tu­ra del cer­cle: com­plint el dè­fi­cit i al­ho­ra po­sant l’ac­cent a l’agen­da so­ci­al. De­mà, des­prés del con­sell ex­tra­or­di­na­ri pre­vist abans de re­me­tre’l a Brus­sel·les, ho com­pro­va­rem.

Cons­ci­ent de la se­va re­du­ï­da re­pre­sen­ta­ció par­la­men­tà­ria, el PSOE ne­ces­si­ta­va acor­dar al­menys amb l’al­tra for­ça d’es­quer­res del Con­grés un es­que­let pres­su­pos­ta­ri. Es comp­ta­bi­lit­zen no­més les xi­fres de l’Es­tat (5.678 mi­li­ons d’in­gres­sos ad­di­ci­o­qui nals i 2.082 mi­li­ons de des­pe­sa) o bé la to­ta­li­tat, és a dir, amb la Se­gu­re­tat So­ci­al i les au­to­no­mi­es (uns 7.000 mi­li­ons d’in­gres­sos ad­di­ci­o­nals i uns 5.000 de des­pe­ses), han se­ge­llat una au­tèn­ti­ca de­cla­ra­ció pro­gra­mà­ti­ca. Ho es­pe­ci­fi­ca el pre­àm­bul de l’acord PSOE-Units Po­dem: «Des­prés de set anys de re­ta­lla­des i as­fí­xia dels go­verns del Par­tit Po­pu­lar, el nos­tre pa­ís ha re­tro­ce­dit en igual­tat d’opor­tu­ni­tats, en co­he­sió so­ci­al, en lli­ber­tats i drets, en qua­li­tat de­mo­crà­ti­ca i en con­vi­vèn­cia». I, afe­geix, més en­da­vant: «La mo­ció de cen­su­ra del mes de juny pas­sat va de­mos­trar que era pos­si­ble fer fo­ra el Par­tit Po­pu­lar del Go­vern i que hi ha una ma­jo­ria pro­gres­sis­ta en aquest pa­ís que creu que és ho­ra de re­ver­tir tot el mal que s’ha pro­pi­ci­at en aquests anys». Cu­ri­ós si es té en comp­te que en­tre els

Sen­se avals, el Go­vern po­drà pre­sen­tar el seu pro­jec­te com una al­ter­na­ti­va eco­nò­mi­ca

han de re­col­zar aquest pro­jec­te hi ha el PNB, que va ava­lar els comp­tes del PP, tot i que és ve­ri­tat que va in­tro­duir una re­va­lo­rit­za­ció de les pres­ta­ci­ons i, de pas­sa­da, va di­na­mi­tar la re­for­ma de les pen­si­ons apro­va­da pels po­pu­lars el 2013.

Però no no­més fal­ten els vots bas­cos per­què hi ha­gi Pres­su­pos­tos per al 2019, si­nó els del PDECat i ERC, que els pre­te­nen ven­dre cars. Al­menys en apa­ren­ça. Però és cert que da­vant d’un pro­jec­te amb to so­ci­al i amb més re­cur­sos per a Ca­ta­lu­nya, com afir­ma­va Mon­te­ro en una en­tre­vis­ta en aquest di­a­ri la set­ma­na pas­sa­da, s’hau­ran de po­lir per ar­gu­men­tar per què s’hi opo­sen.

En tot cas, el Go­vern sem­pre tin­drà ex­cu­ses i ar­gu­ments: si el re­col­zen al Con­grés, po­drà mar­car per­fil pro­gres­sis­ta i dei­xar en evi­dèn­cia la dre­ta si xo­ca amb el mur de la ma­jo­ria ab­so­lu­ta del PP al Se­nat.

I si no acon­se­gueix prou avals, po­drà ven­dre el pro­jec­te pres­su­pos­ta­ri com un can­vi de po­lí­ti­ca eco­nò­mi­ca, més so­ci­al, ve­tat per una opo­si­ció –ja s’en­car­re­ga­rà de rei­te­rar-ho– que el for­ça­rà a tre­ba­llar amb uns comp­tes més res­tric­tius que els que Brus­sel·les li ha­via per­mès. Més que un pro­jec­te pres­su­pos­ta­ri se­rà com un pro­gra­ma elec­to­ral. ☰

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.