Luis Con­de

Pre­si­dent del Sa­ló Nàu­tic

El Periódico de Catalunya [Català] - - Opinió - GUILLEM TAPIA

★★★★

La ve­te­ra­na mos­tra tan­ca la 57a edi­ció amb un èxit ro­tund de pú­blic i po­sant l’ac­cent en l’em­pre­ne­do­ria. Els as­sis­tents a la fi­ra, que ha reu­nit 275 com­pa­nyi­es, han po­gut vi­si­tar més de 700 em­bar­ca­ci­ons.

El Sa­ló Nàu­tic va his­sar ve­les aquest di­me­cres i tan­ca avui amb vents molt fa­vo­ra­bles. La mos­tra ha aug­men­tat la se­va su­per­fí­cie d’ex­po­si­ció el 8% res­pec­te de l’edi­ció an­te­ri­or fins a ar­ri­bar als 25.400 me­tres qua­drats re­par­tits en­tre di­fe­rents zo­nes del Moll de la Fus­ta i el Moll d’Es­pa­nya del Port Vell de Bar­ce­lo­na. En to­tal s’han po­gut vi­si­tar una mi­ca més de 700 em­bar­ca­ci­ons – 171 d’elles a l’ai­gua– men­tre que 275 com­pa­nyi­es del sec­tor han si­gut pre­sents a tra­vés d’al­tres tants es­tands d’ex­po­si­ció.

«Si l’any que ve man­te­nim aquests ni­vells de crei­xe­ment, hau­rem de pen­sar a ocu­par nous es­pais», va anun­ci­ar Luis Con­de, pre­si­dent del sa­ló, du­rant la pre­sen­ta­ció de la mos­tra di­me­cres pas­sat. L’op­ti­mis­me que es res­pi­ra en aquest exer­ci­ci con­tras­ta amb edi­ci­ons pas­sa­des que no van ser tan plà­ci­des. «Qu­an em vaig po­sar al cap­da­vant del Sa­ló Nàu­tic, fa nou anys, es­tà­vem a la cres­ta de l’ona­da. Du­rant l’èpo­ca de cri­si vam pas­sar uns temps molt durs i ara tor­nem a te­nir unes pers­pec­ti­ves molt bo­nes», co­men­ta­va Con­de fa unes set­ma­nes en una tro­ba­da amb pe­ri­o­dis­tes. Aquest any la ci­ta ha pen­jat el car­tell de com­plet.

En l’ac­tu­al edi­ció s’ha po­sat l’ac­cent en «la in­no­va­ció i l’apos­ta per l’em­pre­ne­do­ria», as­se­gu­ren els or­ga­nit­za­dors. La mos­tra ha do­nat a conèi­xer més de 120 no­ve­tats pel que fa a em­bar­ca­ci­ons, mo­tors i elec­trò­ni­ca, a més a més d’ofe­rir al­gu­nes pin­ze­lla­des so­bre el vai­xell con­nec­tat. Re­llot­ges i ulle­res que per­me­ten conèi­xer al de­tall les da­des de na­ve­ga­ció, apli­ca­ci­ons per a mò­bil amb les quals es pot sol·li­ci­tar un amar­rat­ge i joys­ticks que fa­ci­li­ten les ma­ni­o­bres d’atra­ca­da són al­gu­nes de les so­lu­ci­ons tec­no­lò­gi­ques pre­sents en els es­tands d’ex­hi­bi­ció. Les em­bar­ca­ci­ons hí­bri­des, que con­su­mei­xen fins a qua­tre ve­ga­des menys de com­bus­ti­ble que les con­ven­ci­o­nals, tam­bé te­nen la se­va quo­ta de pro­ta­go­nis­me.

Qu­ant a em­pre­ne­do­ria, Ther­mal Recy­cling of Com­po­si­tes (TRC) es va pro­cla­mar gua­nya­do­ra de la pri­me­ra edi­ció del Nau­tic Tech In­ter­na­ti­o­nal Fo­rum, co­or­ga­nit­zat per la con­sul­to­ra Se­ed & Click i el Sa­ló Nàu­tic de Bar­ce­lo­na. L’start-up bar­ce­lo­ni­na di­ri­gi­da per Ori­ol Grau, que es­tà es­pe­ci­a­lit­za­da en el desen­vo­lu­pa­ment i ex­plo­ta­ció de tec­no­lo­gi­es per al re­ci­clat­ge de ma­te­ri­als com­pos­tos, va pre­sen­tar el mi­llor pro­jec­te d’en­tre els 35 con­ten­dents que van par­ti­ci­par al con­curs i es va en­dur un pre­mi va­lo­rat en 100.000 eu­ros en pro­duc­tes i ser­veis. El dot del guar­dó cor­ria a càr­rec d’Ama­zon Web Ser­vi­ces, McCann, Baker McKen­zie i 4YFN, que han si­gut al­guns dels col·la­bo­ra­dors de la mos­tra.

Ac­ti­vi­tats per a tot­hom

Igual com en edi­ci­ons an­te­ri­ors, l’es­de­ve­ni­ment ha pro­gra­mat ac­ti­vi­tats que es di­ri­gei­xen tant al pú­blic pro­fes­si­o­nal com als afi­ci­o­nats de la nàu­ti­ca. Aquests úl­tims han tin­gut la pos­si­bi­li­tat de prac­ti­car di­ver­sos es­ports ma­rí­tims com la ve­la lleu­ge­ra, el ca­iac i el pà­del surf. A més, tam­bé s’ha ha­bi­li­tat una àrea de ma­ri­na tra­di­ci­o­nal amb una ex­po­si­ció d’em­bar­ca­ci­ons clàs­si­ques i di­ven­dres es va ce­le­brar la Nit de la Nàu­ti­ca, du­rant la qual es va ofe­rir mú­si­ca en viu, des­fi­la­des de mo­da i de­gus­ta­ci­ons gas­tro­nò­mi­ques.

El bon mo­ment pel qual pas­sa el sa­ló va acom­pa­nyat, com és lò­gic, d’un crei­xe­ment ge­ne­ra­lit­zat del sec­tor de la nàu­ti­ca d’es­bar­jo. Se­gons les da­des de l’As­so­ci­a­ció Na­ci­o­nal d’Em­pre­ses Nàu­ti­ques (Anen) les ma­tri­cu­la­ci­ons d’em­bar­ca­ci­ons d’es­bar­jo han aug­men­tat un 4,3% en­tre els me­sos de ge­ner i se­tem­bre d’aquest any. D’al­tra ban­da, la ma­tri­cu­la­ció d’em­bar­ca­ci­ons xàr­ter –com es co­neix els bar­cos des­ti­nats al llo­guer re­cre­a­tiu i que du­rant la cri­si va ex­pe­ri­men­tar un gran crei­xe­ment– ha cai­gut un 5,1% du­rant els 9 pri­mers me­sos de 2018. Les Ba­le­ars (20,5%) i Ca­ta­lu­nya (19,2%) són les co­mu­ni­tats on s’han pro­du­ït més ma­tri­cu­la­ci­ons. ☰

La fir­ma ca­ta­la­na TRC acon­se­gueix el pre­mi a la mi­llor ‘start-up’ de la mos­tra

La ma­tri­cu­la­ció d’em­bar­ca­ci­ons d’es­bar­jo va créi­xer el 4,3% en­tre ge­ner i se­tem­bre

ELISENDA PONS

A l’ai­gua Al­gu­nes de les em­bar­ca­ci­ons ex­po­sa­des al Sa­ló Nàu­tic, di­ven­dres pas­sat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.