‘Es­ca­ne­jar’ l’au­di­èn­cia

Pro­jec­tar là­sers de dis­co­te­ca nor­mals cap al pú­blic no acos­tu­ma a com­por­tar ris­cos per a la sa­lut vi­su­al, tot i que els d’al­ta po­tèn­cia po­den re­sul­tar més pe­ri­llo­sos

El Periódico de Catalunya [Català] - - Societat - M. C.

Els pun­ters són en re­a­li­tat 100 ve­ga­des més po­tents que els fei­xos con­ti­nus

El 2008, 35 par­ti­ci­pants en el fes­ti­val Aqua­ma­ri­ne, prop de Mos­cou, van per­dre par­ci­al­ment la vi­sió per­què un là­ser pol­sat, que ha­via d’apun­tar al cel, es va di­ri­gir a l’au­di­èn­cia. L’any se­güent, du­es per­so­nes van pa­tir danys ocu­lars en el fes­ti­val To­mor­row­land, a Bèl­gi­ca: els cul­pa­bles eren uns pun­ters là­ser re­par­tits en­tre el pú­blic. El 2014, un ar­ti­cle ci­en­tí­fic va re­la­tar el cas de dos jo­ves core­ans afec­tats per là­sers verds en una fes­ta.

«Hi ha ha­gut molt pocs ca­sos de là­sers de dis­co­te­ca que cau­sin danys en més de 40 anys d’ús en es­pec­ta­cles de llum», afir­ma Pa­trick Murphy, di­rec­tor exe­cu­tiu de la In­ter­na­ti­o­nal La­ser Dis­play As­so­ci­a­ti­on, que agru­pa les em­pre­ses del sec­tor del là­ser apli­cat a l’art i a l’en­tre­te­ni­ment.

El truc de dis­pa­rar là­sers cap al pú­blic d’una dis­co­te­ca, ano­me­nat «es­ca­neig d’au­di­èn­cia», no té per què ser pe­ri­llós. «És te­ò­ri­ca­ment pos­si­ble que un là­ser con­ti­nu vi­si­ble de dis­co­te­ca cau­si danys, però hi ha molt pocs ca­sos», ex­pli­ca Murphy.

Par­pe­lle­jar i allu­nyar la vis­ta

«Un là­ser vi­si­ble com els que s’uti­lit­zen a les dis­co­te­ques tra­ves­sa la còr­nia, que és trans­pa­rent, i per ai­xò no pot ab­sor­bir l’ener­gia del là­ser i no pot le­si­o­nar», de­ta­lla. A més, si els là­sers mo­les­ten, una co­sa tan sim­ple com par­pe­lle­jar o allu­nyar la vis­ta sol pro­por­ci­o­nar prou protecció.

«Al­gu­nes de­nún­ci­es de danys per là­sers es de­uen a pro­ble­mes pre­e­xis­tents a l’ull, per exem­ple danys a la còr­nia, que la per­so­na no­ta qu­an l’il·lu­mi­na el là­ser, o atri­bu­eix er­rò­ni­a­ment al feix», afir­ma Murphy. Aquest su­pò­sit que­da­ria ex­clòs en el cas de Z. C., ja que no hi ha evi­den­cia de con­tu­si­ons o pe­ne­tra­ció d’ob­jec­tes pun­xants.

«En al­tres ca­sos, la cau­sa re­al no és el là­ser de la dis­co­te­ca, si­nó un pun­ter là­ser», pros­se­gueix Murphy. Els ca­sos més pre­ci­sos so­len im­pli­car là­sers pol­sats. «Aquests són molt més pe­ri­llo­sos que els con­ti­nus, per­què em­pa­que­ten mol­tís­si­ma

Els ex­perts de­ma­nen que les dis­cos aca­tin les nor­mes de for­ma tan es­tric­ta com la in­dús­tria

més ener­gia en el feix», ex­pli­ca Murphy. Un là­ser pol­sat pot sem­blar igual de llu­mi­nós que un de con­ti­nu, però els seus im­pul­sos po­den con­cen­trar fins a 100 ve­ga­des més ener­gia. La In­ter­na­ti­o­nal La­ser Dis­play As­so­ci­a­ti­on té re­gles es­tric­tes que pro­hi­bei­xen di­ri­gir-los cap al pú­blic. No obs­tant, tam­bé un là­ser con­ti­nu po­tent pot oca­si­o­nar danys en cir­cums­tàn­ci­es es­pe­ci­als, com en el cas de Z. C.

Ru­bén Pas­cu­al, en­car­re­gat del ser­vei d’of­tal­mo­lo­gia in­fan­til de l’Hos­pi­tal San Pe­dro de Lo­gro­nyo, que ha trac­tat els ris­cos dels là­sers de dis­co­te­ca en el seu blog Ocu­la­ris, opi­na que no es re­que­rei­xen can­vis le­gis­la­tius. «La re­gla­men­ta­ció és su­fi­ci­ent: les nor­mes de se­gu­re­tat són bas­tant res­tric­ti­ves i es­pe­cí­fi­ques», afir­ma Pas­cu­al. «Crec que en l’àm­bit in­dus­tri­al es res­pec­ten al peu de la lle­tra. Pro­ba­ble­ment a les dis­co­te­ques no es man­té la ma­tei­xa ri­gi­de­sa amb les nor­mes», apun­ta. En re­sum, una mi­ca de pru­dèn­cia per part dels dj i dels seus fans po­dria ser su­fi­ci­ent per evi­tar mals ma­jors.

Es­com­brat­ge llu­mi­nós Mo­ment en el qual la pis­ta de ball és ‘es­ca­ne­ja­da’ per un là­ser.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.