Go­o­gle dic­ta­rà els teus cor­reus

Gmail ana­lit­za­rà l’es­crip­tu­ra de l’usu­a­ri per pro­po­sar fra­ses co­mu­nes als ‘e-mails’

El Periódico de Catalunya [Català] - - Societat - CARMEN JANÉ

L’apos­ta de Go­o­gle per apli­car in­tel·ligència artificial a tots els seus pro­duc­tes es veu­rà en­ca­ra més a Gmail, amb un nou sis­te­ma que sug­ge­reix fra­ses com­ple­tes al con­tes­tar els cor­reus. No es trac­ta no­més del «Sí, grà­ci­es», «No, grà­ci­es» o«Més tard» que apa­reix des de fa uns me­sos. El ser­vei, que es po­sa­rà en mar­xa a fi­nals d’oc­tu­bre en cas­te­llà, fran­cès, ita­lià i por­tu­guès, ofe­reix fra­ses co­mu­nes capa­ces de re­la­ci­o­nar la in­for­ma­ció de l’usu­a­ri amb el que vol es­criu­re. Per exem­ple, si es­crius un di­ven­dres, et sug­ge­reix que t’aco­mi­a­dis amb un «Bon cap de set­ma­na» i si has po­sat la di­rec­ció d’al­gú, es­criu una sa­lu­ta­ció amb el seu nom.

Smart Com­po­se (Re­dac­ció in­tel·li­gent), que es­tà en pro­ves en an­glès des del ju­li­ol pas­sat, vol ser «l’ei­na mà­gi­ca» per agi­li­tar pro­ces­sos, se­gons la va de­fi­nir Amy Lockey, vi­ce­pre­si­den­ta d’usa­bi­li­tat de Go­o­gle Cloud, di­me­cres pas­sat a Lon­dres, en la ver­sió eu­ro­pea del Go­o­gle Cloud Next, el con­grés per pro­mou­re la se­va tec­no­lo­gia del nú­vol (em­ma­gat­ze­ma­ment re­mot) a les em­pre­ses. Tot i que de mo­ment no­més fun­ci­o­na­rà per al Gmail d’em­pre­ses (G Sui­te).

La no­va fun­ci­o­na­li­tat sug­ge­reix fra­ses com­ple­tes a l’usu­a­ri a par­tir del que es­criu i de la in­for­ma­ció que té de la com­pa­nyia. I aques­tes po­den ser tant des de fra­ses de co­mi­at com di­rec­ci­ons, pro­pos­tes de ci­tes, nú­me­ros de co­man­des, di­es de la set­ma­na, pre­vi­si­ons... Pren la in­for­ma­ció de con­text, cor­re­geix els er­rors d’es­crip­tu­ra i apli­ca el llen­guat­ge for­mal de ne­go­cis, que en an­glès s’uti­lit­za molt més.

Xar­xes neu­ro­nals

«És com si ho es­cri­gues­sis tu, però mi­llo­rat, per­què a més et cor­re­geix si no es­crius bé», afir­ma Lockey. En an­glès, la ver­sió an­te­ri­or gra­tu­ï­ta, que ofe­reix tres res­pos­tes pre­fi­xa­des (si, no i pot­ser), ha tin­gut tant èxit que, se­gons Lockey, «el 10% dels cor­reus de Gmail ja es res­po­nen de for­ma au­to­mà­ti­ca». Per en­tre­nar el sis­te­ma, que es­tà ba­sat en les xar­xes neu­ro­nals, Go­o­gle ha trac­tat els tex­tos de Gmail que, des del seu llan­ça­ment el 2004, fa anys que apli­ca tam­bé el re­co­nei­xe­ment au­to­mà­tic de pa­rau­les i con­text per in­clou­re pu­bli­ci­tat re­la­ci­o­na­da amb els tex­tos en el ser­vei. Ara va més en­llà ofe­rint to­ta me­na de pro­gra­mes em­pre­sa­ri­als de pa­ga­ment (cor­reu, ofi­mà­ti­ca, ser­vi­dors, anà­li­si de big da­ta, in­tel·ligència de ne­go­ci, pla­ta­for­mes per pro­var pro­gra­mes, vi­de­o­te­ques, pre­dic­ci­ons...) amb els

«El 10% dels cor­reus de Gmail ja es res­po­nen de for­ma au­to­mà­ti­ca», afir­ma l’em­pre­sa

quals pre­tén com­pe­tir amb Ama­zon Web Ser­vi­ces, Mi­cro­soft o Ali­ba­ba. La ma­tei­xa tec­no­lo­gia d’apre­nen­tat­ge me­cà­nic la in­te­gra tam­bé a les fo­tos, on l’après uti­lit­zant els bi­li­ons d’imat­ges que trac­ta Go­o­gle Ima­ges ha ser­vit per mi­llo­rar de for­ma au­to­mà­ti­ca les ins­tan­tà­ni­es que es fan amb la cà­me­ra dels seus mò­bils. L’úl­ti­ma ver­sió del seu te­lè­fon, el Pi­xel 3, su­a­vit­za la imat­ge si fal­ten pí­xels, om­ple les parts con­fu­ses o pre­sen­ta la mi­llor ver­sió d’una fo­to, que pot ser molt di­fe­rent de la que ha pres l’usu­a­ri.

L’em­pre­sa va llan­çar un ma­ni­fest aquest es­tiu pel qual es com­pro­me­tia a uti­lit­zar la in­tel·ligència artificial de for­ma res­pon­sa­ble i no amb fi­na­li­tats vi­o­len­tes, de con­trol o con­tra els drets hu­mans i les lleis in­ter­na­ci­o­nals. Tot i que poc des­prés va ha­ver d’ad­me­tre que tre­ba- lla­va per al De­par­ta­ment de De­fen­sa nord-ame­ri­ca­na amb un pro­gra­ma de drons i que no l’aban­do­na­ria.

Go­o­gle va ser la pri­me­ra em­pre­sa a po­sar a dis­po­si­ció dels desen­vo­lu­pa­dors el seu softwa­re d’in­tel·ligència artificial, Ten­sor Flow. Ara ha llan­çat tam­bé Au­toML i Cloud Mac­hi­ne Le­a­ning En­gi­ne, una ver­sió clau en mà per fer pro­jec­tes de mac­hi­ne le­ar­ning so­bre Go­o­gle Cloud i que in­clou fil­tres per­què les em­pre­ses res­pon­guin cor­reus i aten­guin als seus cli­ents a tra­vés de cen­tres de tru­ca­des «qua­tre ve­ga­des més rà­pid», pro­me­ten, amb la tec­no­lo­gia de re­co­nei­xe­ment de veu i de tex­tos. Al Reg­ne Unit, una em­pre­sa ser­veix frui­tes i ver­du­res a ca­sa en po­ques ho­res des dels su­per­mer­cats i fil­trant in­ci­dèn­ci­es de for­ma au­to­mà­ti­ca.

GO­O­GLE

De­mos­tra­ció de ro­bots Pro­ves en un lloc de la fi­ra Go­o­gle Next a Lon­dres.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.