ELS MAN­TERS ALARMEN REN­FE

L’em­pre­sa afir­ma que el ‘top man­ta’ a l’es­ta­ció de Ca­ta­lu­nya obs­ta­cu­lit­za una pos­si­ble eva­cu­a­ció Fa 10 me­sos que la com­pa­nyia de­ma­na als Mos­sos i a la Gu­àr­dia Ur­ba­na que bui­din el ves­tí­bul

El Periódico de Catalunya [Català] - - Portada - ÓSCAR HERNÁNDEZ

La com­pa­nyia ha tru­cat 600 ve­ga­des des del ge­ner al 112 per de­ma­nar el desa­llot­ja­ment dels man­ters de l’es­ta­ció de Pla­ça de Ca­ta­lu­nya. Ren­fe as­se­gu­ra que el ‘top man­ta’ en di­fi­cul­ta una eva­cu­a­ció.

L’es­ta­ció de Ren­fe de Pla­ça de Ca­ta­lu­nya, els 80.000 pas­sat­gers di­a­ris de la qual la con­ver­tei­xen en la se­go­na més tran­si­ta­da de Ca­ta­lu­nya, pa­teix per­ma­nent­ment l’ocu­pa­ció del seu ves­tí­bul d’ac­cés per part de més de 100 man­ters que bus­quen en aques­tes ins­tal·la­ci­ons la tran­quil·li­tat que no te­nen a l’ex­te­ri­or, on s’ar­ris­quen més a la pres­sió po­li­ci­al i la con­fis­ca­ció de la se­va mer­ca­de­ria. No obs­tant, l’ocu­pa­ció de tres quar­tes parts del ves­tí­bul per ve­ne­dors i les se­ves man­tes ata­pe­ï­des d’ob­jec­tes cons­ti­tu­eix un obs­ta­cle im­por­tant en cas d’emer­gèn­cia, se­gons els res­pon­sa­bles de se­gu­re­tat de la com­pa­nyia de fer­ro­car­rils. Fa 10 me­sos que Ren­fe aler­ta Gu­àr­dia Ur­ba­na i Mos­sos d’Es­qua­dra d’aquest pro­ble­ma sen­se que fins al mo­ment s’ha­gi so­lu­ci­o­nat. En aquest temps han re­a­lit­zat ja 600 tru­ca­des al 112 de­ma­nant aju­da po­li­ci­al per desa­llot­jar el ves­tí­bul.

«El nos­tre prin­ci­pal pro­ble­ma és que si ha­gués­sim d’eva­cu­ar l’es­ta­ció per una emer­gèn­cia no po­drí­em fer-ho amb se­gu­re­tat per­què la ma­jo­ria de pas­sos i ac­ces­sos a les es­ca­les es­tan ocu­pats», ex­pli­ca un por­ta­veu de la com­pa­nyia fer­ro­vi­à­ria. I no fa­ria fal­ta que es trac­tés d’un atemp­tat ter­ro­ris­ta per pro­ce­dir a eva­cu­ar l’es­ta­ció. «No­més que es cla­vés un fre d’un tren, el frec ja pro­vo­ca­ria una fu­ma­ra­da a les an­da­nes que ens fa­ria eva­cu­ar to­ta l’es­ta­ció», afe­geix.

PRIN­CI­PAL PUNT DE VENTA Els vi­gi­lants de se­gu­re­tat con­trac­tats per Ren­fe són els pri­mers que han in­ten­tat sen­se èxit po­sar or­dre a l’im­mens ves­tí­bul ubi­cat so­ta les fonts de la pla­ça de Ca­ta­lu­nya. «Hi ha oca­si­ons en què els pas­sat­gers ni tan sols po­den ac­ce­dir a les mà­qui­nes ex­pe­ne­do­res», ex­pli­ca un vi­gi­lant que con­fes­sa sen­tir-se im­po­tent i re­sig­nat da­vant del fe­no­men en el qual ja és el prin­ci­pal punt de ven­da del top man­ta de la ciu­tat. Fa una set­ma­na, qu­an aquest di­a­ri va re­a­lit­zar un còm­put, hi ha­via 130 man­ters al ves­tí­bul.

Els ma­tei­xos ve­ne­dors en si­tu­a­ció ir­re­gu­lar con­fes­sen que al hall de l’es­ta­ció de Ren­fe de Ca­ta­lu­nya se sen­ten més se­gurs. «Aquí hi ha menys ba­tu­des que al carrer. I amb l’ar­ri­ba­da del fred i les plu­ges és més cò­mo­de, tot i que ve­nem menys», ex­pli­ca John Fay, un ho­me se­ne­ga­lès de 35 anys que es quei­xa de pas­sar de ve­ga­des fins a dos di­es sen­se ven­dre ni un sol cin­tu­ró.

Tant els Mos­sos, que te­nen una co­mis­sa­ria a pocs me­tres del ves­tí­bul, com la Gu­àr­dia Ur­ba­na, no han acon­se­guit man­te­nir sen­se obs­ta­cles els ac­ces­sos a l’es­ta­ció in­ter­mo­dal (tam­bé hi ha lí­ni­es de me­tro i de Fer­ro­car­rils) per a des­es­pe­ra­ció de Ren­fe. «Som els pri­mers a de­nun­ci­ar que aquí te­nim un pro­ble­ma de se­gu­re­tat per a les per­so­nes i ai­xí ho hem ex­pli­cat a Mos­sos i Gu­àr­dia Ur­ba­na, que es li­mi­ten a fer ba­tu­des pun­tu­als», ma­ni­fes­ta un càr­rec de la com­pa­nyia, que tem que un dia es pro­du­ei­xi una des­grà­cia.

Els agents te­men que els ve­ne­dors en si­tu­a­ció ir­re­gu­lar cor­rin fins a les vi­es i ori­gi­nin més ris­cos

«Els re­cor­do que és vi­tal te­nir les vi­es d’eva­cu­a­ció lliu­res d’obs­ta­cles», in­sis­tei­xen els di­rec­tius a la po­li­cia

REUNIONS DE LES TRES PARTS Des­prés que Ren­fe en­vi­és di­ver­ses car­tes a Mos­sos i Gu­àr­dia Ur­ba­na a co­men­ça­ments del 2018, les tres parts van acor­dar reu­nir-se el pas­sat 6 de febrer. A la tro­ba­da, el res­pon­sa­ble de la Di­rec­ció Ge­ne­ral de Se­gu­re­tat de Ren­fe els va ex­pli­car «el greu risc que su­po­sa l’ocu­pa­ció del ves­tí­bul de l’es­ta­ció si fos ne­ces­sa­ri re­a­lit­zar una eva­cu­a­ció d’emer­gèn­cia o es pro­du­ís un desa­llot­ja­ment in­con­tro­lat de vi­at­gers per una si­tu­a­ció de pà­nic». Els co­man­da­ments po­li­ci­als van coin­ci­dir a ex­pli­car que no po­di­en desa­llot­jar els man­ters «pel te­mor que aquests fu­gin amb els far­cells a so­bre i bai­xin a les an­da­nes de Ren­fe i me­tro, amb el con­se­güent risc per als vi­at­gers i la por a què sal­tin a les vi­es, on po­dri­en aga­far pe­dres i llan­çar-les als agents».

Mal­grat ai­xò, sos­pe­sant els dos ris­cos –el de l’eva­cu­a­ció de l’es­ta­ció o el desa­llot­ja­ment dels ve­ne­dors– els dos cos­sos po­li­ci­als van ac­cep­tar re­a­lit­zar el pri­mer desa­llot­ja­ment de man­ters el pas­sat 24 de febrer. Des d’aquell dia fins avui ja s’han dut a ter­me una vin­te­na d’ope­ra­ci­ons al ves­tí­bul de Ca­ta­lu­nya, se­gons fonts de Ren­fe. «Tot i que els ve­ne­dors aban­do­nen l’es­ta­ció, aquests tor­nen qu­an la po­li­cia se’n va», afe­gei­xen.

En vis­ta d’aques­ta fal­ta de re­sul­tats, els co­man­da­ments po­li­ci­als van acon­se­llar als res­pon­sa­bles de se­gu­re­tat de Ren­fe que ca­da ve­ga­da que ve­ies­sin ple de ve­ne­dors el ves­tí­bul tru­ques­sin al te­lè­fon d’emer­gèn­ci­es 112. «Aquest any hem tru­cat ja unes 600 ve­ga­des al 112 però se­guim igual», apun­ta un res­pon­sa­ble de la com­pa­nyia de trans­ports. «Per­me­tin-me re­cor­dar-los com de vi­tal que re­sul­ta te­nir els iti­ne­ra­ris d’eva­cu­a­ció lliu­res d’obs­ta­cles», va dir un di­rec­tiu de Ren­fe als co­man­da­ments po­li­ci­als en una de les se­ves reunions.

FERRAN NADEU

FERRAN NADEU

Man­tes amb mer­ca­de­ria a la ven­da re­par­ti­des al ves­tí­bul prin­ci­pal de l’es­ta­ció de Ren­fe de Pla­ça de Ca­ta­lu­nya, la set­ma­na pas­sa­da.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.