Una llum so­ta la man­ta

La co­o­pe­ra­ti­va de man­ters Di­om­co­op do­na fei­na fi­xa a 15 im­mi­grants i even­tu­al a mig cen­te­nar en un any El pro­jec­te am­plia la ven­da de ro­ba a cà­te­rings i se­gu­re­tat en fes­tes

El Periódico de Catalunya [Català] - - Gran Barcelona - Ó. H.

L’ ajun­ta­ment i Bar­ce­lo­na Ac­ti­va aju­den els es­tran­gers a ac­ce­dir a pa­pers i tre­ball

Fa­tu Mbaye va ar­ri­bar fa vuit anys a Bar­ce­lo­na. Aques­ta se­ne­ga­le­sa, lli­cen­ci­a­da en Màr­que­ting, va ha­ver de pas­sar sis anys de la se­va jo­ven­tut fent de man­te­ra i pa­tint una di­fi­cul­tat do­ble: de­di­car-se a una ac­ti­vi­tat il·le­gal i ser do­na sen­se pa­pers en un pa­ís es­trany. Però ara, ja re­gu­la­rit­za­da, pre­si­deix la co­o­pe­ra­ti­va Di­om­co­op, en què la pri­me­ra síl·la­ba sig­ni­fi­ca al Se­ne­gal corat­ge i for­ça, una co­sa ne­ces­sà­ria per viu­re en un món ple de di­fi­cul­tats.

«Ara em sen­to bé, però du­rant els vuit anys sen­se pa­pers vaig pa­tir de tot: em van treu­re els di­ners que ha­via gua­nyat, em van fi­car a un ca­la­bós, em van pren­dre el que ana­va a ven­dre i fins i tot la po­li­cia em va des­pu­llar al la­va­bo d’un res­tau­rant per veu­re si por­ta­va di­ners a so­bre», ex­pli­ca la pre­si­den­ta de Di­am­co­op, co­o­pe­ra­ti­va cre­a­da fa un any amb l’im­puls de l’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lo­na i l’as­ses­so­ra­ment de Bar­ce­lo­na Ac­ti­va per do­nar una opor­tu­ni­tat als man­ters. Ja són 15 so­cis amb fei­na es­ta­ble i mig cen­te­nar que han ob­tin­gut fei­nes even­tu­als.

«L’ajun­ta­ment ha­via de bus­car vi­es per so­lu­ci­o­nar ai­xò de la ven­da am­bu­lant i es va bus­car un mo­del d’in­ter­ven­ció so­ci­o­e­co­nò­mi­ca per trac­tar el pro­ble­ma des de tres ne­ces­si­tats: ren­da, ciu­ta­da­nia i re­la­ció amb la co­mu­ni­tat», de­ta­lla Elisenda Ve­gué, de Bar­ce­lo­na Ac­ti­va. A fi­nals del 2017 es va cre­ar la co­o­pe­ra­ti­va des­prés del bon re­sul­tat d’una al­tra de si­mi­lar, Di­om­bar, en la qual tre­ba­llen im­mi­grants que es de­di­ca­ven abans a la re­co­lli­da de fer­ra­lla.

Nous pro­jec­tes

En el cas de Di­om­co­op, el que fa un any va co­men­çar com una pe­ti­ta em­pre­sa que ve­nia ro­ba cri­da­ne­ra amb te­les por­ta­des del Se­ne­gal i con­fec­ci­o­na­da a Bar­ce­lo­na, fins i tot per ex­pros­ti­tu­tes que col·la­bo­ren amb el pro­jec­te, es va am­pli­ar de se­gui­da a l’ela­bo­ra­ció i ven­da de men­jar se­ne­ga­lès a fi­res i se­gueix amb l’ofer­ta de ser­veis múl­ti­ples. «A les fes­tes de Grà­cia vam con­trac­tar 40 per­so­nes per vi­gi­lar els de­co­rats i les aglo­me­ra­ci­ons de gent als car­rers», ex­pli­ca or­gu­llós Baye Aba­ba­car, un al­tre dels so­cis se­ne­ga­le­sos de Di­om­co­op.

La co­o­pe­ra­ti­va s’en­car­re­ga de lo­ca­lit­zar els can­di­dats en­tre els man­ters i d’ofe­rir-los cur­sos (de pa­tro­nat­ge i de se­gu­re­tat, per exem­ple). «Amb aquests pro­jec­tes hem tret de la man­ta di­ver­ses per­so­nes, a les quals dig­ni­fi­quem, i fem que can­viï la mi­ra­da de la res­ta de la so­ci­e­tat», afe­geix Aba­ba­car.

Els 15 so­cis i les per­so­nes que con­trac­ten com a col·la­bo­ra­do­res ja han par­ti­ci­pat en im­por­tants es­de­ve­ni­ments i fes­tes. A més de les de Grà­cia, han col·la­bo­rat amb el mer­cat am­bu­lant de Pa­lo Al­to, a Po­ble­nou, i en fes­tes po­pu­lars de Be­sòs Mar. «I ens han en­car­re­gat un cà­te­ring per a mil per­so­nes per a d’aquí a unes set­ma­nes», diu Aba­ba­car.

«Ara em sen­to bé, però els pri­mers vuit anys vaig pa­tir de tot», con­fes­sa Fa­tu Baye

Per una vi­da mi­llor

Per a Xa­vi­er Roca, de l’equip mu­ni­ci­pal de Co­or­di­na­ció d’Es­pai Pu­blic i Drets So­ci­als, que­da fei­na. «Qua­tre edu­ca­dors es­cor­co­llen a peu de carrer els ve­ne­dors am­bu­lants que hi ha i ana­lit­zen les se­ves ne­ces­si­tats –ex­pli­ca–. L’ajun­ta­ment els aju­da a re­gu­la­rit­zar-se i els ofe­reix vi­es per dei­xar la man­ta».

«Nos­al­tres vam ve­nir a Bar­ce­lo­na per tro­bar una vi­da mi­llor i al prin­ci­pi veus en la ven­da am­bu­lant l’úni­ca sor­ti­da per­què no tens pa­pers per tre­ba­llar. Però no ens hi vo­lem de­di­car», ex­pli­ca Pa­pe Dop, un al­tre dels so­cis de Di­om­co­op i ex­man­ter men­tre en­se­nya els dis­senys de pe­ces que pre­pa­ren per a la tem­po­ra­da que ve.

DANNY CAMINAL

Vi­da no­va 8Pa­pe Di­op i Fa­tu Mbaye mos­tren al­gu­nes de les pe­ces que ela­bo­ren i ve­nen en mer­cats am­bu­lants.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.