Co­lau ac­cep­ta reu­nir-se amb el front Tsu­na­mi Ve­ï­nal

La pla­ta­for­ma té set qües­ti­ons a de­ba­tre di­marts amb l’al­cal­des­sa La in­se­gu­re­tat i l’in­ci­vis­me es­tan fo­ra de con­trol, se­gons aquests ve­ïns

El Periódico de Catalunya [Català] - - Gran Barcelona - EL PERIÓDICO NECROLÒGIQUES

El 16 a les sis de la tar­da. Aquest dia i a aques­ta ho­ra es reu­ni­ran amb l’al­cal­des­sa Ada Co­lau i amb di­ver­sos re­gi­dors de l’equip de go­vern els re­pre­sen­tants de la pla­ta­for­ma que el pas­sat 15 de se­tem­bre es va do­nar a conèi­xer amb l’am­bi­ci­ós nom de Tsu­na­mi Ve­ï­nal. Lla­vors van sor­tir al carrer. Van acon­se­guir ser un mi­ler de per­so­nes dar­re­re les pan­car­tes. El nú­me­ro no fe­ia jus­tí­cia al nom amb què s’ha­vi­en ba­te­jat, però les rei­vin­di­ca­ci­ons que en­ar­bo­ra­ven són el pa­re­nos­tre de ca­da dia a Bar­ce­lo­na des de fa temps, que pi­vo­ta so­bre­tot al vol­tant de l’eix de la crei­xent in­se­gu­re­tat en de­ter­mi­nats bar­ris de Bar­ce­lo­na.

Els di­ri­gents de Tsu­na­mi Ve­ï­nal (un puz­le d’en­ti­tats i as­so­ci­a­ci­ons, SANCHO DE ÁVILA Gi­ner March, Ri­e­ra Pe­ris,

Mo­re­ra de San Ni­colás Llo­bet, Tu­de­la Ro­drí­guez, Ro­sel Cu­fiña,

Bertran Es­cri­bà, Gar­cía, Prat, Dil­mau Ti­mo­ne­da, Ga­bar­ró Fe­lip, Pa­re­des Abril, Alon­so Se­ller Fer­re­ri­ro, Lo­za­no Ga­ba­sa, en al­guns ca­sos des­co­ne­gu­des fins ara) ani­ran a la reu­nió amb l’al­cal­des­sa amb un pro­gra­ma de set punts.

Re­cla­men, en pri­mer lloc, una mi­llo­ra de la il·lu­mi­na­ció de la via pú­bli­ca en car­rers que són in­se­gurs o ho sem­blen. El se­gon punt re­mar­ca la ne­ces­si­tat de mi­llo­rar la ne­te­ja dels car­rers.

/El ter­cer és un dels ‘NARCOPISOS’ mal­de­caps més grans de l’equip de Co­lau, els narcopisos. Tsu­na­mi Ve­ï­nal exi­geix una agi­li­tat més gran a l’ho­ra de tan­car els narcopisos i més efi­cà­cia en el con­trol d’al­tres pos­si­bles punts de dis­tri­bu­ció, ven­da i con­sum de dro­gues.

La llui­ta con­ra l’ex­cés de so­roll és el quart punt de l’agen­da. Se­gons l’opi­nió dels di­ri­gents de la pla­ta­for­ma, hi ha bar­ris que pa­tei­xen en ex­cés la ce­le­bra­ció d’ac­tes LES CORTS

Ri­e­ra Ciu­ra­na, Ma­nu­el, Bor­ràs Ven­drell Es­tra­da, Rius Bo­vé,

Sánc­hez Sal­me­rón,

Mont­many,

Ros Pu­eyo Sallán, Gar­cía Ló­pez, Gonzá­lez Roldán, Al­ba­re­da Viñas,

Co­me­lla, Gi­bert Vi­là,

Ri­e­ra Llord Co­di­na, mas­sius, de dia o de nit, amb el so­roll i in­ci­vis­me que ai­xò com­por­ta.

L’ús del carrer per a la ven­da il·le­gal, ja si­gui per part del top man­ta o dels llau­ners, és una al­tra ma­tè­ria que se­gons Tsu­na­mi Ve­ï­nal ha sor­tit de ma­re. Cre­uen que la nor­ma­ti­va vi­gent se­ria su­fi­ci­ents per po­sar or­dre, però cre­uen tam­bé que sen­zi­lla­ment no s’apli­ca amb el ri­gor que se­ria ne­ces­sa­ri.

Fi­nal­ment, els di­ri­gents d’aquest grup tam­bé vo­len ana­lit­zar amb l’al­cal­des­sa qui­nes me­su­res adop­ta­rà da­vant l’ocu­pa­ció de l’es­pai pú­blic per part de les em­pre­ses de llo­guer de bi­ci­cle­tes (so­bre­tot, a tu­ris­tes) i per part dels usu­a­ris dels pa­ti­nets elèc­trics.

Des­prés de la ma­ni­fes­ta­ció del pas­sat 15 de se­tem­bre, que va aca­bar a les por­tes de l’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lo­na, es va obrir una breu dis­cus­sió a les xar­xes so­ci­als so­bre si aques­ta pla­ta­for­ma era en re­a­li­tat l’ari­et d’al­gun dels par­tits po­lí­tics de l’opo­si­ció mu­ni­ci­pal. Si­gui ai­xí o no, l’al­cal­des­sa ha pre­fe­rit ce­le­brar una reu­nió i de­ba­tre ca­ra a ca­ra les se­ves rei­vin­di­ca­ci­ons.

☰ COLLSEROLA

Si­ru­e­la Ca­be­llo, Mo­li­na,

SANT GERVASI

Cha­cón Por­ta, Martín Gar­cía,

Llis­ta fa­ci­li­ta­da per Ser­veis Fu­ne­ra­ris de Bar­ce­lo­na. Més in­for­ma­ció, al 900.231.132.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.