La gent nor­mal de Sant Il­de­fons

A Àlex Ra­ven­tós li agra­da la gent, i per ai­xò la fo­to­gra­fia, la di­bui­xa i la guar­da Hu­ma­nit­za fins a la me­dul·la els re­trats d’un bar­ri que ha pa­tit tots els ci­clons Abans d’ex­po­sar la sè­rie a La Re­tra­te­ria va vo­ler por­tar-la a Cor­ne­llà, però no li van

El Periódico de Catalunya [Català] - - Gran Barcelona - Pé­rez An­dú­jar

La ga­le­ria té for­ma d’ela i al prin­ci­pi va ser una fus­te­ria. Lla­vors Grà­cia era un bar­ri des­bor­dat d’ar­te­sans que es­cla­ta­va can­do­ro­sa­ment en les se­ves fes­tes po­pu­lars. Ara ja no. A l’en­tra­da del lo­cal hi ha una vi­tri­na amb fus­tes de de­ri­va, però no són res­tes de la fus­te­ria, si­nó que les ha anat re­co­llint l’amo, Car­les Roig, per­què a més de ser fo­tò­graf li agra­da l’es­cul­tu­ra, i li agra­da com són les co­ses, i per ai­xò les fo­to­gra­fia i les guar­da. Des­prés, el lloc es va con­ver­tir en una bo­ti­ga de se­go­na mà que es de­ia Zoo, però ja fa deu anys que La Re­tra­te­ria es­tà ins­tal·la­da en aques­ta ca­sa del carrer Mo­zart, 14, on Car­les Roig té el seu es­tu­di fo­to­grà­fic, on tam­bé fa pre­sen­ta­ci­ons de lli­bres i ex­po­si­ci­ons. Les se­ves pa­rets són blan­ques com les ca­ses dels po­bles i les co­ves an­da­lu­ses, i el sos­tre és un mar in­ver­tit, sub­mer­git so­bre l’onat­ge d’ata­pe­ï­des vol­tes que se suc­ce­ei­xen, i que els nos­tres ar­qui­tec­tes ano­me­nen la vol­ta ca­ta­la­na. Dins de l’ela sor­geix una vi­da di­fe­rent, el ma­teix que pas­sa amb les ma­jús­cu­les, les ca­pi­tu­lars, d’aquells ma­nus­crits me­di­e­vals. Aquí es trac­ta d’un pa­ti a l’ai­re lliu­re ple de plan­tes, que cul­ti­va la com­pa­nya del fo­tò­graf, i amb una ca­se­ta per als ocells.

Fins al 31 d’oc­tu­bre, Àlex Ra­ven- tós ex­po­sa les se­ves pin­tu­res en aques­ta ga­le­ria. No he comp­tat les pin­tu­res que hi ha. Mol­tes. Les pa­rets n’es­tan ple­nes i, a més, so­bre les tau­les es mos­tren més di­bui­xos i fo­tos. El que li agra­da a Àlex Ra­ven­tós és la gent, i tam­bé per ai­xò la fo­to­gra­fia, la di­bui­xa i la guar­da. Aques­ta ve­ga­da s’ha pas­sat tres o qua­tre anys anant al bar­ri de Sant Il­de­fons, a Cor­ne­llà, i ai­xí ha di­bui­xat un com­mo­ve­dor re­trat col·lec­tiu dels seus ha­bi­tants (la ma­jo­ria gent gran, clas­se tre­ba­lla­do­ra fo­ra de joc), i dels seus blocs (mit­ge­res de ci­ment, ura­li­ta a les pa­rets, ge­lo­si­es de maó). Àlex Ra­ven­tós té el seu es­tu­di a la zo­na de Les­seps, va sor­tir de Be­lles Arts i es gua­nya la vi­da com a pro­fes­sor tèc­nic d’arts grà­fi­ques a l’FP. Va­ja, que s’as­sem­bla com un ou a una cas­ta­nya a la gent que es­ti­ma i que ha pin­tat.

Bos­ses del sú­per i cros­ses

–¿Qui pen­ja­rà un qua­dro ai­xí a ca­sa se­va? –diu l’ar­tis­ta as­se­nya­lant ca­das­cu­na de les pin­tu­res que re­cor­rem. El que s’hi veu són do­nes amb bos­ses del sú­per que por­ten ves­tits amb es­tam­pats de mer­cat am­bu­lant, gent que ca­mi­na amb una cros­sa, que por­ta la gar­ra­fa de plàs­tic de l’ai­gua i l’ha dei­xat a ter­ra un mo­ment per des­can­sar, i gent que li so­bre­surt de la bos­sa de la com­pra el pack de rot­llos de pa­per hi­gi­è­nic, que mai hi ha ma­ne­ra de po­sar en­lloc; ho­mes que po­sen amb el car­re­tó de com­prar, en­ca­ra buit, da­vant la por­te­ria del seu bloc (fus­te­ria d’alu­mi­ni, vi­dre es­me­ri­lat, pa­rets re­co­ber­tes de ter­rat­zo), se­nyors que pas­sen al cos­tat d’un lo­cu­to­ri amb l’abric amb re­ves­ti­ment obert, el jer­sei verd a so­ta i les ulle­res per veu­re-hi bé, que és per a l’únic que es ne­ces­si­ten unes ulle­res.

Àlex Ra­ven­tós viu en la con­tra­dic­ció que el te­ma que ha tri­at per a la se­va pin­tu­ra, el llen­guat­ge en el qual creu com a ar­tis­ta, no agra­da al pú­blic de l’art per­què no obe­eix a cap dels cà­nons es­tè­tics, ni pot­ser mo­rals, que s’es­pe­ren d’un pin­tor de Bar­ce­lo­na de 57 anys, i que no pre­tén ser un­der­ground, ni so­ci­o­lò­gic, ni vol res més que fer re­trats mi­rant de prop, com­pre­nent els ros­tres i el que els en­vol­ta, tal com pas­sa­va en els qua­dros d’aquells fla­mencs i ho­lan­de­sos que van re­tra­tar la pri­me­ra bur­ge­sia. ¿Re­cor­den Van Eyck, del ma­tri­mo­ni Ar­nol­fi­ni, a ca­sa se­va amb el gos­set, el llit, el llum dau­rat, el mi­rall ro­dó, els es­clops, tot el que era seu i els fe­ia ser ells? Doncs el ma­teix.

Una al­tra ve­ga­da, abans de tre­ba­llar en aques­ta sè­rie, Àlex Ra­ven­tós va po­sar un anun­ci a la re­vis­ta Se­go­na Mà de­ma­nant «gent cor­rent» per­què li fes de mo­del. Pa­ga­va 300 pes­se­tes l’ho­ra i s’hi van pre­sen­tar un munt de per­so­nes nor­mals. Al­guns d’aquells re­trats for­men part d’aques­ta ex­po­si­ció. Com que pa­ga­va per ho­res, pin­ta­va molt rà­pid per es­tal­vi­ar-se di­ners. La gent, en ge­ne­ral, es re­co­nei­xia, però tam­poc un se n’ana­va con­ven­çut d’agra­dar-se. Pot­ser és per­què l’ar­tis­ta en­se­nya el cos­tat de la vi­da que menys su­por­tem, el cos­tat en el qual som més nor­mals i cor­rents, és a dir, més re­als i més frà­gils.

Àlex Ra­ven­tós ex­pli­ca que bus­ca pin­tar a la ma­ne­ra de Gi­ot­to, dels ger­mans Lo­ren­zet­ti, dels pri­mi­tius ita­li­ans. En gran ma­ne­ra es re­fe­reix que no té en comp­te les re­gles de la pers­pec­ti­va i de les pro­por­ci­ons que es van im­plan­tar des­prés, du­rant el Re­nai­xe­ment. Però aques­ta na­tu­ra­li­tat, aques­ta emo­ció, aquest fer gran el que més es va­lo­ra in­de­pen­dent­ment de si tot el que l’en­vol­ta és gran o no, és el que hu­ma­nit­za fins a la me­dul·la els re­trats d’aquest bar­ri so­bre el qual han pas­sat tots els ci­clons (el del la im­mi­gra­ció, el de l’ex­plo­ta­ció, el de l’atur, el de les dro­gues, el de les il·lu­si­ons, el de la cri­si, el de fer-se vells...). Abans d’ex­po­sar a La Re­tra­te­ria, va vo­ler pre­sen­tar la sè­rie a Cor­ne­llà per tor­nar a la gent el que els ha­via ro­bat, però no li van fer cas.

DANNY CAMINAL

Àlex Ra­ven­tós, al cos­tat d’al­guns dels re­trats de ve­ïns del bar­ri de Sant Il­de­fons, a Cor­ne­llà, que ex­po­sa fins al 31 d’oc­tu­bre a la ga­le­ria La Re­tra­te­ria de Bar­ce­lo­na.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.