La mu­ta­ció pe­ri­ca

L’Es­pa­nyol s’ins­tal·la a la zo­na al­ta de la Lli­ga amb un fut­bol atrac­tiu que con­tras­ta amb el curs pas­sat Ru­bi re­vo­lu­ci­o­na l’equip, que és el mi­llor a ca­sa i el se­gon que més xu­ta a por­ta, no­més dar­re­re del Bar­ça

El Periódico de Catalunya [Català] - - Esports - RAÚL PANIAGUA BAR­CE­LO­NA

Han pas­sat no­més dos me­sos des del co­men­ça­ment de la Lli­ga, tot just vuit par­tits, però és evi­dent que al­gu­na co­sa ha can­vi­at a l’Es­pa­nyol. Al­gu­na co­sa no, més avi­at molt. L’equip pe­ri­qui­to, que el curs pas­sat va co­men­çar amb pe­nú­ri­es i va ar­ros­se­gar una inèr­cia ne­ga­ti­va du­rant tot el cam­pi­o­nat, ha fet un gir ra­di­cal. El pri­mer ar­tí­fex és a la ban­que­ta. Jo­an Francesc Fer­rer Ru­bi ha com­plert la se­va pro­me­sa. Amb menys fi­lo­so­fia i vol­tes que el seu an­te­ces­sor, el tèc­nic ca­ta­là ha can­vi­at la ca­ra d’un bloc que ha tor­nat la il·lu­sió als pe­ri­cos. L’Es­pa­nyol som­riu.

L’equip blanc-i-blau s’ha ins­tal·lat a la zo­na al­ta del cam­pi­o­nat. Ocu­pa la cin­que­na pla­ça amb 14 punts, el ter­cer mi­llor ini­ci del se­gle, però més en­llà dels nú­me­ros hi ha una sen­sa­ció que s’es­tan fent les co­ses amb seny i co­nei­xe­ment. L’aco­mi­a­da­ment de Quique Sánc­hez Flo­res a l’abril ja va do­nar pas a ai­re fresc amb l’ar­ri­ba­da de Da­vid Ga­lle­go, que va pro­ta­go­nit­zar un no­ta­ble fi­nal de Lli­ga. Que­da­va la com­pli­ca­da tas­ca d’ele­gir el nou en­tre­na­dor i Òs­car Pe­rar­nau, el di­rec­tor ge­ne­ral es­por­tiu, va en­cer­tar en la se­va apos­ta.

LLAR­GA TRAVESSIA /Des­prés de pas­sar per una dot­ze­na de clubs des del seu ini­ci a les ban­que­tes el 2001, a Ru­bi li ar­ri­ba­va el mo­ment que sem­pre ha­via es­pe­rat. No li va im­por­tar abans sa­cri­fi­car-se en des­ti­na­ci­ons com­ple­xes com ara Ei­vis­sa o Be­ni­dorm. A Se­go­na, ja va de­mos­trar la se­va capa­ci­tat a Gi­ro­na (2012-13), igual que a Va­lla­do­lid (2014-15). Des­prés vin­dri­en ex­pe­ri­èn­ci­es in­com­ple­tes a Pri­me­ra amb el Lle­vant i l’Spor­ting. El fan­tàs­tic as­cens de l’Os­ca li va fa­ci­li­tar la tor­na­da a l’Es­pa­nyol, una dè­ca­da des­prés de ser aco­mi­a­dat al cap­da­vant del fi­li­al. El seu subs­ti­tut al club ara­go­nès, Leo Fran­co, ja és al carrer.

Ru­bi viu la se­va pri­me­ra ex­pe­ri­èn­cia en la mà­xi­ma ca­te­go­ria amb un pro­jec­te li­de­rat des del co­men­ça­ment, im­plan­tant unes ide­es que van que­dar bé de­fi­ni­des en la se­va pre­sen­ta­ció a Cor­ne­llà del pas­sat 4 de juny. «Ens dei­xa­rem l’àni­ma per un Es­pa­nyol va­lent i di­ver­tit». No va men­tir Ru­bi. Qua­tre me­sos des­prés, aques­ta as­pi­ra­ció és una re­a­li­tat.

N’hi ha prou de veu­re, per exem­ple, els par­tits con­tra el Va­lèn­cia i el Vi­la-re­al. El qua­dre pe­ri­qui­to és el mi­llor de la Lli­ga a ca­sa, amb 12 punts de 12 de pos­si­bles, per da­vant del Ma­drid i l’At­lè­tic (10). En l’úl­tim pols con­tra el sub­ma­rí groc l’es­ta­di va aco­llir 20.032 es­pec­ta­dors. A la cam­pa­nya pas­sa­da, amb una mit­ja­na de 17.618, es va re­gis­trar el rè­cord ne­ga­tiu de Cor­ne­llà. Amb bon joc i ho­ra­ris de­cents és pos­si­ble su­perar més so­vint aques­ta fron­te­ra dels 20.000 afi­ci­o­nats que no­més es va de­pas­sar en du­es oca­si­ons a la Lli­ga pas­sa­da.

CAN­VI DE MENTALITAT «El que més m’om­ple és que la gent es­tà amb nos­al­tres i es di­ver­teix. Ens tro­bem en­tre els pri­mers i ens to­ca dis­fru­tar per­què ai­xò no du­ra­rà tot l’any i ens to­ca­rà pa­tir», as­se­gu­ra l’en­tre­na­dor blanc-i-blau en un dis­curs amb una bar­re­ja de sa­tis­fac­ció i con­ten­ció. Els ju­ga­dors han cap­tat el seu mis­sat­ge. L’equip ha dei­xat de pen­sar no­més a la re­re­guar­da i bus­car el con­tra­a­tac per as­su­mir res­pon­sa­bi­li­tats amb la pi­lo­ta. L’Es­pa­nyol és el ter­cer con­junt que més re­ma­ta del tor­neig (96), per dar­re­re del Ma­drid (102) i el Bar­ça (115), i el se­gon que més xu­ta a por­ta (55, una mit­ja­na de 6,8 per par­tit), no­més su­perat pel qua­dre blau­gra­na (63).

Són da­des que de­mos­tren la vo­ra­ci­tat del nou Es­pa­nyol, en què tots els ju­ga­dors se sen­ten im­por­tants. El 70% de la plan­ti­lla va ser ti­tu­lar en la set­ma­na amb tres par­tits. «Hem co­men­çat molt bé, però vo-

lem con­ti­nu­ar crei­xent, que no si­gui no­més un gran ini­ci, si­nó una gran tem­po­ra­da», ex­pli­ca Marc Roca, pot­ser la fi­gu­ra que mi­llor exem­pli­fi­ca la mu­ta­ció pe­ri­qui­ta. Ha pas­sat de ser un obli­dat amb Quique a pe­ça clau. «Ru­bi és un en­tre­na­dor molt am­bi­ci­ós, amb una idea de joc molt cla­ra. Li en­can­ta te­nir la pi­lo­ta, ser pro­ta­go­nis­ta i ai­xò ens agra­da tant a nos­al­tres com a l’afi­ció», afe­geix el mig­cam­pis­ta.

EL MÈRIT DEL TÈC­NIC La re­vo­lu­ció ha ar­ri­bat amb una plan­ti­lla gai­re­bé idèn­ti­ca a la de l’any pas­sat. Fins i tot pit­jor si es té en comp­te la mar­xa de Ge­rard Mo­re­no i Aa­rón. Bor­ja Igle­si­as, el fit­xat­ge més car de la his­tò­ria (10 mi­li­ons), i la com­pra de Dar­der (es van pa­gar qua­tre mi­li­ons al Lió aquest es­tiu i s’abo­na­ran qua­tre més el se­güent) van ser les úni­ques des­pe­ses d’un club apres­sat per les li­mi­ta­ci­ons del Go­vern xi­nès. L’en­ti­tat blanc-i-bla­va, a més a més, és l’úni­ca de to­ta la Lli­ga que ha vist re­bai­xat el seu lí­mit sa­la­ri­al res­pec­te a la tem­po­ra­da an­te­ri­or.

«Soc el pri­mer sor­près de mo­ment de l’Es­pa­nyol. Se’n va anar el nos­tre mà­xim go­le­ja­dor i qui va ve­nir no ha­via ni ju­gat a Pri­me­ra. Es­tan des­ta­cant fut­bo­lis­tes su­plents amb Quique. Té molt mèrit Ru­bi», re­fle­xi­o­na l’ex­pre­si­dent Jo­an Co­llet. En aques­ta ca­te­go­ria so­bre­sur­ten Dí­dac Vi­là i Ma­rio Her­mo­so, que han dis­pu­tat tots els mi­nuts de la com­pe­ti­ció (755). El Ma­drid ja pen­sa en el cen­tral es­quer­re, que no­més li cos­ta­ria 7,5 mi­li­ons. Per a la res­ta de clubs la clàu­su­la és de 40.

ENTRADES ESGOTADES L’únic punt mi­llo­ra­ble en el bon mo­ment pe­ri­qui­to és a fo­ra de ca­sa. Amb 2 punts de 12 de pos­si­bles l’equip ne­ces­si­ta tras­lla­dar la se­va bo­na imat­ge de Cor­ne­llà als par­tits com a vi­si­tant. La prò­xi­ma vi­si­ta a Os­ca s’en­tre­veu com una oca­sió ide­al per inau­gu­rar el còm­put de tri­omfs lluny del RCDE Sta­di­um. Ru­bi co­neix a la per­fec­ció els ara­go­ne­sos, que es­tre­na­ran nou tèc­nic (Fran­cis­co Ro­drí­guez). L’afi­ció pe­ri­qui­ta va es­go­tar en tot just unes ho­res la quo­ta d’entrades per veu­re el seu equip a El Al­co­raz, una mos­tra més de l’efec­te il·lu­si­o­nant de l’Es­pa­nyol de Ru­bi.

Ru­bi

EN­TRE­NA­DOR DE L’ES­PA­NYOL

«El que més ens om­ple és que la gent es­tà amb nos­al­tres i es di­ver­teix. Ens to­ca dis­fru­tar per­què no du­ra­rà tot l’any»

EFE / ALBERTO ESTÉVEZ

Els ju­ga­dors de l’Es­pa­nyol ce­le­bren un gol con­tra el Vi­la-re­al.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.