Val­ver­de, sen­se xar­xa de­fen­si­va

Pi­qué i Len­glet, els únics cen­trals per plan­tar ca­ra a Se­vi­lla, In­ter i Ma­drid en no­més 9 di­es

El Periódico de Catalunya [Català] - - Esports - MARCOS LÓ­PEZ

Més di­fí­cil en­ca­ra. Més en­ca­ra per a Val­ver­de, que no ha­via tro­bat re­mei als pro­ble­mes de­fen­sius que sac­se­ja­ven el seu Bar­ce­lo­na en aquest ini­ci de tem­po­ra­da. Més pro­ble­mes en­ca­ra per­què es que­da sen­se xar­xa de se­gu­re­tat a cau­sa de les le­si­ons d’Umtiti (aques­tes «mo­lès­ti­es» al ge­noll es­quer­re el po­den aca­bar en­vi­ant al qui­rò­fan) i Vermaelen, a qui els seus frà­gils mús­culs no el dei­xen viu­re tran­quil·la­ment.

La si­tu­a­ció del Bar­ça és pre­cà­ria, molt pre­cà­ria. Té cinc de­fen­ses per a qua­tre llocs. No n’hi ha més. Té dos la­te­rals drets (Ser­gi Ro­ber­to ju­ga més allà que en el seu rol na­tu­ral de cen­tre­cam­pis­ta i Se­me­do), un cen­tral des­tre, Pi­qué és l’únic de la plan­ti­lla, un cen­tral es­quer­rà (Len­glet) i un la­te­ral es­quer­re Jor­di Al­ba és tam­bé l’únic es­pe­ci­a­lis­ta d’aques­ta zo­na de­fen­si­va que hi ha en un ves­tu­a­ri en què ha­bi­ten 23 ju­ga­dors. A Val­ver­de, que prou en te­nia a pal·li­ar les de­fi­ci­èn­ci­es de l’equip (12 gols en­cai­xats en els pri­mers 11 par­tits), se li acu­mu­la ara més fei­na.

Just qu­an es com­pli­ca el ca­len­da­ri, en la tor­na­da dels com­pro­mi­sos de les di­ver­ses se­lec­ci­ons. Just qu­an en una ma­tei­xa set­ma­na llui­ta­rà amb el Se­vi­lla (ac­tu­al lí­der de la Lli­ga), l’In­ter, el seu gran ri­val a la Cham­pi­ons (blau­gra­na i ita­li­ans han su­mat sis punts de sis), i el Ma­drid en un clàs­sic que pot fins i tot de­ci­dir el fu­tur de Lo­pe­te­gui, ter­ri­ble­ment qües­ti­o­nat al Ber­na­béu. Just ara es que­da sen­se op­ci­ons a la de­fen­sa.

Viu­re en l’es­cas­se­tat

Val­ver­de, en can­vi, pas­sa d’ad­mi­nis­trar l’abun­dàn­cia (te­nia to­ta la plan­ti­lla gai­re­bé per com­plet) a viu­re en l’es­cas­se­tat, so­bre­tot, a la par­cel·la de­fen­si­va. La si­tu­a­ció d’Umtiti co­men­ça a ser un mis­te­ri per­què el Bar­ça no ha vol­gut con­fir­mar més en­llà d’aques­tes «mo­lès­ti­es» que l’han fet cau­sar bai­xa en els tres úl­tims par­tits: Ath­le­tic, Tot­ten­ham i Va­lèn­cia. No ha pre­ci­sat el club com es tro­ba el de­fen­sa fran­cès, que s’ex­po­sa fins i tot al pe­rill d’una in­ter­ven­ció qui­rúr­gi­ca que di­la­ta­ria en tres o qua­tre me­sos el seu re­torn al camp.

Amb Vermaelen, que va pas­sar lla­vors de la quar­ta op­ció a la ter­ce­ra, s’ha re­pro­du­ït el vell i ir­re­so­lu­ble pro­ble­ma de les le­si­ons mus­cu­lars. Val­ver­de l’ha­via anat pro­te­gint de tal ma­ne­ra que no­més va ju­gar con­tra el Le­ga­nés (va exer­cir de la­te­ral es­quer­re du­rant 70 mi­nuts), Tot­ten­ham (un mi­nut) i a Mes­ta­lla con­tra el Va­lèn­cia: ti­tu­lar de cen­tral es­quer­rà com­ple­tant el seu únic par­tit del curs. O si­gui, 161 mi­nuts de 990 de pos­si­bles amb la sa­mar­re­ta blau­gra­na. A pe­nes el 16%. Però se’n va anar amb la se­lec­ció bel­ga i es va tren-

Amb menys re­cur­sos, el tèc­nic ha de re­sol­dre vells pro­ble­mes dar­re­re

car. En nou di­es, tres par­tits claus i úni­ca­ment dos cen­trals a les or­dres del Txin­gur­ri.

A més a més, Pi­qué ho ha ju­gat tot. Tot és tot. 990 mi­nuts de 990 sent com és l’únic cen­tral dret de la plan­ti­lla. I fa cinc par­tits con­se­cu­tius que l’equip, que no de­fen­sa bé de ma­ne­ra col·lec­ti­va per molt que si­guin els de­fen­ses que apa­rei­xen a la fo­to fi­nal, no dei­xa la se­va por­te­ria a ze­ro. Ha en­cai­xat fins a vuit gols en aques­ta mala rat­xa ne­ga­ti­va, que obli­ga el tèc­nic a anar amb ex­trem cui­dat. Dar­re­re no té més re­cur­sos.

FIR­MA DE FO­TO

Er­nes­to Val­ver­de.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.