Al res­cat de la Da­vis

Ge­rard Pi­qué vi­at­ja a Xan­gai per con­vèn­cer Djoko­vic, Fe­de­rer i Zve­rev de par­ti­ci­par en el nou for­mat de la com­pe­ti­ció

El Periódico de Catalunya [Català] - - Esports - EL PERIÓDICO

Hi ha ara una cla­ra vo­lun­tat de tots els es­ta­ments de fer vi­si­ble el fut­bol prac­ti­cat per do­nes. Des de la fe­de­ra­ció, que no es­tal­via es­for­ços a do­nar no­to­ri­e­tat a les «lle­o­nes» de la se­va se­lec­ció na­ci­o­nal (¡no dis­pa­rin al plo­mí, les ano­me­nen ai­xí!), pas­sant pels mit­jans de co­mu­ni­ca­ció, que in­for­men re­gu­lar­ment i amb bas­tant de de­tall de les aven­tu­res de les com­pe­ti­ci­ons fe­me­ni­nes, fins a molts dels grans clubs que es­tan po­ten­ci­ant els seus equips de do­nes. Hi ha més de 100.000 fut­bo­lis­tes fe­de­ra­des a An­gla­ter­ra ju­gant Ge­rard Pi­qué es tro­ba a Xan­gai, on es­tà dis­pu­tant-se el Mas­ters 1000 i on al­guns dels mi­llors ten­nis­tes mun­di­als han po­sat en dub­te la se­va par­ti­ci­pa­ció en la no­va Co­pa Da­vis que pro­mou el ju­ga­dor del Bar­ça. Pi­qué va pre­sen­ci­ar ahir la se­mi­fi­nal que va en­fron­tar l’alemany Ale­xan­der Zve­rev con­tra el ser­bi No­vak Djoko­vic, dos dels ten­nis­tes més crí­tics amb el tor­neig apa­dri­nat per l’em­pre­sa del fut­bo­lis­ta blau­gra­na.

Fa uns di­es, Djoko­vic va as­se­gu­rar que no sap en­ca­ra si ju­ga­rà el tor­neig però que do­na­rà pri­o­ri­tat a la fu­tu­ra Co­pa del Món de l’ATP da­vant la no­va Co­pa Da­vis. «En­tre les du­es, do­na­ré pri­o­ri­tat a la Co­pa del Món per Equips, per­què aques­ta és com­pe­tèn­cia de l’ATP», va apun­tar el ten­nis­ta.

«Es­pe­ro que hi ha­gi una dis­cus­sió més àm­plia en­tre els ju­ga­dors per veu­re com abor­da­rem aques­tes du­es com­pe­ti­ci­ons i, amb sort, po­dem ar­ri­bar al punt en el qual pu­guem te­nir no­més una gran Co­pa del Món», va apun­tar Djoko­vic, que des­prés del seu par­tit vic­to­ri­ós amb Zve­rev es va reu­nir amb Pi­qué: «Es­tà bé veu­re una su­peres­tre­lla del fut­bol in­ten­tar fer al­gu­na co­sa in­no­va­do­ra en el nos­tre es­port. Po­dem te­nir opi­ni­ons di­ver­gents so­bre el for­mat, però Pi­qué ado­ra aquest es­port i ha do­nat mos­tres de bo­na vo­lun­tat per unir tot­hom». L’agost pas­sat, l’as­sem­blea ge­ne­ral de la Fe­de­ra­ció In­ter­na­ci­o­nal de Ten­nis (ITF) va apro­var el nou for­mat de tor­neig, que dei­xa en­re­re la tra­di­ci­o­nal com­pe­ti­ció de qua­tre caps de set­ma­na i n’adop­ta un d’una set­ma­na, amb seu úni­ca i 18 equips, que era la pro­pos­ta del grup em­pre­sa­ri­al Kos­mos, que va fun­dar i pre­si­deix el ju­ga­dor del FC Bar­ce­lo­na, i que s’ha com­pro­mès a una in­ver­sió de 3.000 mi­li­ons de dò­lars du­rant 25 anys, re­col­zat per Hi­ros­hi Miki­ta­ni, di­rec­tor de Raku­ten, l’em­pre­sa ja­po­ne­sa de co­merç elec­trò­nic que pa­tro­ci­na la sa­mar­re­ta del Bar­ça. Ma­drid se­rà la pri­me­ra seu, el en un to­tal de 1.500 clubs i fins i tot el sa­ló de la fa­ma del mu­seu del fut­bol a Manc­hes­ter acull el nom de 14 ju­ga­do­res que han fet his­tò­ria. Mal­grat que, per ser sin­cer i fent ho­nor a una al­tra gran tra­di­ció bri­tà­ni­ca com són les apos­tes, jo ara m’hi ju­ga­ria tot el meu ca­pi­tal, con­ven­çut d’ob­te­nir su­cu­lents be­ne­fi­cis, des­a­fi­ant-lo, no no­més a vos­tè si­nó a qual­se­vol an­glès que no fos John Car­lin o Mic­ha­el Ro­bin­son, que em do­nés un sol nom dels que fi­gu­ren en aques­ta llis­ta.

¿Ai­xò de l’in­terès dels an­gle­sos 2019 i el 2020. En­tre aquest tor­neig i la co­pa de l’ATP, va re­cor­dar Djoko­vic, hi hau­ria no­més unes «cinc o sis set­ma­nes», per la qual co­sa la se­va par­ti­ci­pa­ció «re­al­ment de­pen­drà. «La da­ta de la Co­pa Da­vis és re­al­ment do­len­ta, es­pe­ci­al­ment per als mi­llors ju­ga­dors», va dir.

Qui sí que es va do­nar de bai­xa ro­tun­da­ment va ser l’alemany Zve­rev, cin­què mi­llor ju­ga­dor del ràn­quing ATP, que va afir­mar que al no­vem­bre ja no vol ju­gar a ten­nis. «Crec que tots els mi­llors di­ran el ma­teix. Vull dir, te­nim un mes i mig de des­cans en la nos­tra tem­po­ra­da, i ai­xò és a fi­nals de no­vem­bre i desem­bre. Fer un tor­neig a fi­nals de no­vem­bre és una bo­ge­ria. A fi­nal d’any tots es­tem can­sats», va apun­tar el ju­ga­dor alemany de 21 anys.

El nú­me­ro dos del ten­nis mun­di­al, Roger Fe­de­rer , no va ser tan dur, però va dir que no creu que aquest tor­neig ha­gi si­gut dis­se­nyat per a ell. «Ja veu­rem què pas­sa, però no crec que ai­xò ha­gi si­gut dis­se­nyat per a mi. Ai­xò va ser dis­se­nyat per a la fu­tu­ra ge­ne­ra­ció de ju­ga­dors», va apun­tar el ten­nis­ta su­ís, der­ro­tat en se­mi­fi­nals pel cro­at Bor­na Co­ric.

pel fut­bol de do­nes va de de­bò o és tot un te­a­tret? No one ca­res. A nin­gú li im­por­ta, res­po­nen les pan­xes cer­ve­se­res. Un pan­xut fins i tot s’atre­veix amb mi per­què es­cric so­bre el fut­bol fe­me­ní qu­an ells, els ho­mes, dei­xen el cap de set­ma­na lliu­re per l’atu­ra­da de se­lec­ci­ons. I jo que pen­sa­va que es­cri­vint aques­tes lí­ni­es alli­be­ra­va la me­va es­que­na del pes del pa­tri­ar­cat i en­tra­va amb ho­nors a l’olimp dels mem­bres i les mem­bres. Deu ser que no hi ha redemp­ció pos­si­ble ni se­ria just que n’hi ha­gués.

Des­prés de la pro­hi­bi­ció del 1921, la ges­pa es va re­gar no­més amb tes­tos­te­ro­na

Ge­rard Pi­qué.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.