L’Ho­lan­da de Ko­e­man go­le­ja Ale­ma­nya (3-0)

El Periódico de Catalunya [Català] - - Esports -

La se­lec­ció ger­mà­ni­ca con­ti­nua sen­se ai­xe­car el cap des del Mun­di­al de Rús­sia. Löw va man­te­nir el càr­rec però no ha acon­se­guit can­vi­ar la di­nà­mi­ca. La cam­pi­o­na del món del 2014 va cau­re en la se­va vi­si­ta a Ams­ter­dam (3-0). Van Dijk (m. 30), De­pay (m. 86) i Wij­nal­dum (m. 93) van mar­car els gols de l’Ho­lan­da de Ro­nald Ko­e­man en el par­tit de la Lli­ga de les Na­ci­ons. Ci­lles­sen va es­tar so­ta pals. De Light i De Jong, se­guits pel Bar­ça, tam­bé van ser ti­tu­lars.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.