Henry, nou tèc­nic del Mò­na­co fins al 2021

El Periódico de Catalunya [Català] - - Esports -

De se­gon en­tre­na­dor a Bèl­gi­ca com a aju­dant de Ro­bert Mar­tí­nez, a mà­xim res­pon­sa­ble tèc­nic del Mò­na­co, el club on es va llan­çar com a ju­ga­dor. Des­prés de re­but­jar di­ver­ses ofer­tes, Thi­erry Henry ha fet el pas que tant bus­ca­va. Fir­ma fins al 2021. Als seus 41 anys, i en la se­va pri­me­ra ex­pe­ri­èn­cia com a en­tre­na­dor, Henry bus­ca treu­re el Mò­na­co de la zo­na de des­cens de la Lli­ga fran­ce­sa. Es­tà en­fon­sat al lloc 18.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.