Els er­rors ar­bi­trals cas­ti­guen el Reus a Gi­jón

El Periódico de Catalunya [Català] - - Esports -

No­més Va­rón Acei­tón va im­pe­dir un he­roic tri­omf del Reus De­por­tiu a El Mo­li­nón. El col·le­gi­at es va in­ven­tar du­es pe­nes mà­xi­mes per re­ga­lar un em­pat a l’Spor­ting i ne­gar un tri­omf tre­ba­llat dels ho­mes de Bar­to­lo. Ed­gar Ba­dia va pa­rar el pri­mer xut des dels 11 me­tres però no va po­der fer res en el se­gon (m. 93), en què Car­mo­na va col·lo­car l’11. Abans, Li­na­res, ex de l’Ovi­e­do, ha­via avan­çat el Reus (m. 68).

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.