Ma­ra­do­na: «Dei­xem de di­vi­nit­zar Mes­si»

El Periódico de Catalunya [Català] - - Esports -

Ma­ra­do­na no des­can­sa en la se­va crí­ti­ca a Mes­si. «És inú­til vo­ler fer cab­dill un ti­pus que va 20 ve­ga­des al bany abans de ju­gar un par­tit. Ai­xò és de ca­laix», va dir en una en­tre­vis­ta al pro­gra­ma La úl­ti­ma pa­la­bra de la ca­de­na FOX Sports a Mè­xic. «No di­vi­nit­zem més Mes­si. Mes­si a Bar­ce­lo­na és un i a la se­lec­ció és un més», va afe­gir l’ac­tu­al tèc­nic del Do­ra­dos de Si­na­loa me­xi­cà.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.