El Bar­ça Las­sa des­tros­sa el Tecny­con­ta a ba­se de tri­ples

El Periódico de Catalunya [Català] - - Esports - RAFAEL TAPOUNET

Pa­ti­da però me­ri­tò­ria vic­tò­ria del Ba­xi Man­re­sa a la pis­ta del Mo­raBanc An­dor­ra

El Bar­ça Las­sa ne­ces­si­ta­va una vic­tò­ria con­tun­dent al Pa­lau per re­cu­pe­rar la con­fi­an­ça des­prés de la do­lo­ro­sa der­ro­ta de Mos­cou en el pri­mer par­tit de l’Eu­ro­lli­ga. I li va to­car al Tecny­con­tra Sa­ra­gos­sa pa­gar els plats tren­cats. Aju­dat per la se­va acla­pa­ra­do­ra su­pe­ri­o­ri­tat en el re­bot ofen­siu, l’equip de Pe­sic es va po­der per­me­tre un afar­ta­ment de tri­ples (18 de 41 llan­ça­ments) per ar­ros­se­gar al con­junt ara­go­nès, al qual va aca­bar su­perant per 44 punts de di­fe­rèn­cia (99-55).

La his­tò­ria del par­tit ja va que­dar es­cri­ta en els pri­mers atacs dels blau­gra­na: mol­ta flu­ï­de­sa en la cir­cu­la­ció de la pi­lo­ta i de­ci­sió per ju­gar-se el tri­ple obert. A l’en­cert ofen­siu s’hi unia, a més, una gran in­ten­si­tat de­fen­si­va, de ma­ne­ra que en un tres i no res el mar­ca­dor as­se­nya­la­va un 11-0 al qual el Tecny­con­ta ja no va po­der so­bre­po­sar-se. L’avan­tat­ge va per­me­tre a Pe­sic mou­re la ban­que­ta amb ge­ne­ro­si­tat i do­nar mi­nuts a tots els seus ho­mes, pen­sant en el com­pro­mís eu­ro­peu que di­marts en­fron­ta el seu equip amb l’Her­ba­li­fe Gran Ca­nà­ria.

El pri­mer quart del Bar­ça va aca­bar igual que ha­via co­men­çat, amb dos tri­ples con­se­cu­tius que van po­sar al mar­ca­dor un in­a­pel·la­ble 25-9. Lluny de re­la­xar-se, els lo­cals van man­te­nir l’alt rit­me i van apro­fi­tar les se­go­nes op­ci­ons que els brin­da­va la se­va he­ge­mo­nia so­ta la cis­te­lla ri­val (15 re­bots ofen­sius abans del des­cans) per bom­bar­de­jar la cis­te­lla sa­ra­gos­sa­na i anar-se’n al ves­ti­dor amb 31 punts de di­fe­rèn­cia (52-21).

En la re­pre­sa, Por­fi­rio Fi­sac va in­ten­tar con­te­nir l’allau or­de­nant una de­fen­sa en zo­na, però els blau­gra­na, amb un Pau Ri­bas es­pe­ci­al­ment ins­pi­rat des del perí­me­tre (5 de 7 tri­ples i un to­tal de 20 punts), no van te­nir pro­ble­ma per ata­car. No­més la re­la­xa­ció de­fen­si­va en l’úl­tim quart va per­me­tre que el Tecny­con­ta evi­tés (¡per un sol punt!) en­cai­xar la pit­jor der­ro­ta de la se­va his­tò­ria a la Lli­ga.

LA TOR­NA­DA DE PEÑARROYA En l’al­tre par­tit amb pre­sèn­cia ca­ta­la­na, el Ba­xi Man­re­sa es va em­por­tar una me­ri­tò­ria vic­tò­ria a la pis­ta del Mo­raBanc An­dor­ra (77-82). Llas­tat per les im­por­tants bai­xes que pa­tia en les po­si­ci­ons in­te­ri­ors, l’equip de Jo­an Peñarroya (que per pri­me­ra ve­ga­da ana­va com a en­tre­na­dor vi­si­tant a la que ha­via si­gut ca­sa se­va) va sa­ber so­bre­po­sar-se a un fluix ini­ci i, apun­ta­lat en la bo­na ac­tu­a­ció ofen­si­va de Ve­ne (23 punts) i La­lan­ne (17), va obli­gar, a par­tir del ter­cer quart, els an­dor­rans a anar sem­pre a re­molc. No­més l’ex­hi­bi­ció in­di­vi­du­al d’En­nis (amb 36 punts) va man­te­nir el Mo­raBanc amb al­gu­na op­ció fins gai­re­bé el fi­nal.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.