Els blau­gra­nes van forts a Eu­ro­pa amb la quar­ta vic­tò­ria

El Periódico de Catalunya [Català] - - Esports - EL PERIÓDICO

Des­prés de la der­ro­ta ini­ci­al a la pis­ta del Rhein Neckar Löwen d’Ale­ma­nya, el Bar­ça d’handbol ha po­sat la di­rec­ta i ja por­ta qua­tre vic­tò­ri­es con­se­cu­ti­ves en la fa­se de grups de la Cham­pi­ons Le­a­gue, amb l’acon­se­gui­da ahir a la pis­ta bi­e­lo­rus­sa del Meixkov Brest, equip en­tre­nat per l’ex­tèc­nic blau­gra­na Ma­no­lo Ca­de­nas, que va per­dre per 21-29.

El grup de Xa­vi Pas­cu­al va con­tro­lar el xoc, que no­més es va com­pli­car lleu­ge­ra­ment amb el 10-8 del fi­nal de la pri­me­ra part. L’efi­cà­cia de Dika Mem, Cas­per Mor­ten­sen i Aleix Gó­mez, amb cinc gols ca­da un, i les pa­ra­des de Gon­za­lo Pé­rez de Var­gas, van po­sar les co­ses al seu lloc i l’equip blau­gra­na es va dis­pa­rar des­prés del des­cans (14-15), en mol­tes oca­si­ons amb set ju­ga­dors de camp. La vic­tò­ria ani­ma­rà el Bar­ça en una set­ma­na den­sa, ja que des­prés de dor­mir a Var­sò­via vi­at­ja­rà avui a Do­ha (Qa­tar) per dis­pu­tar la Su­per Glo­be, el Mun­di­al de clubs, dels di­es 16 al 19.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.