‘Cli­max’ con­quis­ta Sit­ges

El ‘trip’ al·lu­ci­no­gen de Gas­par Noé s’em­por­ta el pre­mi prin­ci­pal, se­cun­dat per ‘Laz­za­ro fe­liz’ i ‘Mandy’

El Periódico de Catalunya [Català] - - Espectacles - JULIÁN Gar­cía

La sin­gu­la­ri­tat d’un fes­ti­val com el de Sit­ges, la se­va con­di­ció d’apa­ra­dor de les in­fi­ni­tes i me­ra­ve­llo­ses pos­si­bi­li­tats ex­pres­si­ves del ci­ne fan­tàs­tic, que­da de­mos­tra­da no­més amb re­vi­sar el ru­ti­lant pal­ma­rès de la se­va 51a edi­ció. No­més aquí, amb el ter­ri­to­ri obert i sen­se lli­gams, pot ator­gar-se el pre­mi a la mi­llor pel·lí­cu­la a Cli­max, el trip or­gi­às­tic i al·lu­ci­na­to­ri de Gas­par Noé; i, al­ho­ra, el gran pre­mi del ju­rat i el de la crí­ti­ca a Laz­za­ro fe­liz, la mà­gi­ca fau­la so­ci­al so­bre la bon­dat d’Ali­ce Rohrwac­her, in­grà­vi­da com un àngel. En­tre una i l’al­tra, en­tre els seus res­pec­tius vi­at­ges a l’in­fern i al cel, hi ca­bria l’uni­vers sen­cer, amb to­tes les se­ves ga­là­xi­es i la se­va ma­tè­ria fos­ca, amb tot el ci­ne ima­gi­na­ble. Un uni­vers en el qual, per des­comp­tat, no hi po­dia fal­tar Mandy, la còs­mi­ca his­tò­ria de re­ven­ja de Pa­nos Cos­ma­tos, pre­mi a mi­llor di­rec­tor.

Sit­ges abai­xa el te­ló amb la sen­sa­ció d’ha­ver ofert una de les mi­llors pro­gra­ma­ci­ons de la se­va his­tò­ria. Més en­llà dels ine­vi­ta­bles tí­tols de far­cit, a la se­va so­bre­di­men­si­o­na­da sec­ció oficial hi ha­via aquest any pel·lí­cu­les ab­so­lu­ta­ment ma­jús­cu­les, com n’hi ha­via fo­ra de con­curs, en un co­los­sal i in­fre­qüent es­clat de ci­ne. Al fi­nal va gua­nyar

Cli­max, bé, cap pro­ble­ma, però nin­gú s’hau­ria quei­xat si ho ha­gues­sin

fet Laz­za­ro fe­liz, o Mandy,o Un­der the sil­ver lake, de Da­vid Ro­bert Mitc­hell, no­més re­com­pen­sa­da amb una ne­ces­sà­ria men­ció del ju­rat, o, so­bre­tot, Bur­ning, de Lee Chang-dong, mo­ro­sa, es­qui­va, am­bi­gua, capaç de co­lar-se en els teus pen­sa­ments i per­se­guir-te du­rant di­es.

L’anun­ci del tri­omf de Clí­max va ser re­but en­tre la prem­sa amb una ova­ció tan­ca­da, sen­se gai­re­bé de­bat. El ju­rat de Sit­ges va sem­blar en­tre­gat al film de Noé. «¿L’heu vist? Es de­fen­sa so­la. Em va des­tros­sar l’àni­ma. És una au­tèn­ti­ca ex­pe­ri­èn­cia fí­si­ca», va afir­mar l’ac­triu i pro­duc­to­ra Ca­ro­li­na Bang. Clí­max pot ser que si­gui l’obra més as­se­qui­ble de Noé, en­tès, clar, so­ta els pa­rà­me­tres del ci­ne in­cò­mo­de, qu­an no ab­jec­te, del pro­vo­ca­dor di­rec­tor d’Ir­re­ver­si­ble (2002). Però és, so­bre­tot, una bru­tal ex­pe­ri­èn­cia im­mer­si­va, un es­tu­di so­bre el pri­mi­ti­vis­me hu­mà que ens pre­sen­ta a un grup de jo­ves ba­lla­rins pas­sant del pla­er he­do­nis­ta al mal­son tò­xic des­prés que al­gú els po­si un àcid al ponx.

De la res­ta de guar­dons, con­vé des­ta­car el gran pre­mi del pú­blic per a la jo­io­sa Up­gra­de (Ili­mi­ta­do), de Leigh Whan­nell, que va ser re­bu­da en la pro­jec­ció al fes­ti­val amb crits d’al­gria que fe­ien pre­sa­gi­ar una co­sa gran; el de mi­llor ac­triu per a la gran An­drea Ri­se­bo­rough pel pa­per de do­na amb pro­ble­mes d’iden­ti­tat a Nancy, de Ch­ris­ti­na Choe; i el de mi­llor ac­tor per a Ha­san Ma­ju­ni, una me­na de Jack Black ira­ni­a­na pro­ta­go­nis­ta de la de­li­rant Pig, de Ma­ni Hag­hig­hi. Sen­se po­sar peròs a l’elec­ció del ca­ris­mà­tic Ma­ju­ni, un va tro­bar a fal- tar aquí Ni­co­las Ca­ge, aquest ven­ja­dor tren­cat de do­lor a Mandy. Res a al·le­gar, en can­vi al pre­mi a la mi­llor pel·lí­cu­la de la sec­ció No­ves Vi­si­ons per al com­mo­ve­dor do­cu­men­tal De­sen­ter­ran­do Sad Hill, de Gui­ller­mo de Oli­vei­ra, la his­tò­ria d’un grup d’en­tu­si­as­tes que han de­di­cat part de les se­ves vi­des a res­tau­rar el ce­men­ti­ri del du­el fi­nal d’El bo, el lleig i el do­lent.

ÈXIT DE PÚ­BLIC El fes­ti­val tan­ca amb un nou èxit de pú­blic. «Hem pu­jat un 4% res­pec­te a l’any pas­sat. Ahir [di­ven­dres], ha­ví­em ve­nut 66.136 entrades per les 67.618 del 2017», va ex­pli­car el seu di­rec­tor, Án­gel Sa­la. «És una no­tí­cia me­ra­ve­llo­sa veu­re que ca­da ve­ga­da som un fes­ti­val més gran, més me­di­à­tic, amb més con­vi­dats», va dir.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.