Sit­ges pre­mia l’or­gi­às­ti­ca ‘Cli­max’

M. NIGHT SHYAMALAN Di­rec­tor

El Periódico de Catalunya [Català] - - Portada - JUAN MA­NU­EL Frei­re

Se­gons l’opi­nió de la crí­ti­ca mains­tre­am nord-ame­ri­ca­na, M. Night Shyamalan va tor­nar d’una èpo­ca de cri­si cre­a­ti­va amb La vi­si­ta. Però uns quants sa­bem que, en re­a­li­tat, ell mai se’n va anar. Ho sa­ben al fes­ti­val de Sit­ges, on el di­rec­tor d’El sex­to sen­ti­do ha re­but un Gran Pre­mi Ho­no­rí­fic. Shyamalan, des­ple­gant no­més sim­pa­tia al seu pas, ha apro­fi­tat la vi­si­ta per pro­jec­tar a la prem­sa un ge­ne­rós avenç de Glass, do­bli se­qüe­la (d’El pro­te­gi­do i Múl­ti­ple) que no ar­ri­ba­rà als ci­nes fins al 18 de ge­ner. Par­lem amb un gran no sem­pre com­près.

— El pro­te­gi­do i Múl­ti­ple són pel·lí­cu­les bas­tant di­fe­rents en ter­mes de to i gè­ne­re. La pri­me­ra era un dra­ma so­bre­na­tu­ral; la se­go­na, un film de ter­ror, en es­sèn­cia. ¿Qui­na clas­se d’hí­brid se­rà Glass?

—Per a mi les du­es pel·lí­cu­les són his­tò­ri­es d’orí­gens, ca­da una ex­pli­ca­da des d’una pers­pec­ti­va di­fe­rent del món. Glass se­rà, al­ho­ra, una pel·lí­cu­la de su­per­he­rois en to­ta re­gla i un thri­ller. Un thri­ller de su­per­he­rois: aquest és el pro­pò­sit.

— Ara com ara, El pro­te­gi­do es con­si­de­ra una ex­cel·lent i pi­o­ne­ra pel·lí­cu­la de su­per­he­rois, però al seu dia ni els crí­tics ni el pú­blic van sem­blar im­pres­si­o­nats. ¿Va que­dar de­ce­but per ai­xò?

—Més que de­ce­but, em va dei­xar con­fós. Re­cor­do es­tar as­se­gut al so­fà pen­sant «en fi, el meu ins­tint és pe­nós». O, pit­jor en­ca­ra, «crec que els meus ins­tints i els del pú­blic són in­com­pa­ti­bles». Aques­ta era la pit­jor por. Sen­tir que el que m’in­teres­sa­va no in­teres­sa­va.

— Però les his­tò­ri­es fos­ques amb món de cò­mic han aca­bat in­teres­sant a bas­tan­ta gent.

—Qu­an es­tà­vem pre­pa­rant la pro­mo­ció, vam te­nir dub­tes so­bre el te­ma dels cò­mics. Vam ser re­ti­cents a ex­plo­tar aquest as­pec­te, per­què en aquell mo­ment els cò­mics eren co­sa de qua­tre nerds. Qu­an la gent pa­ga­va per veu­re la pel·lí­cu­la no sa­bia que ai­xò ana­va a anar de cò­mics. I ai­xò va ge­ne­rar re­ac­ci­ons con­tra­dic­tò­ri­es.

— Em cos­ta pen­sar en un al­tre ci­ne­as­ta que ha­gi fet més pel·lí­cu­les in­jus­ta­ment mal­trac­ta­des que vos­tè. El bos­que és una obra mes­tra com no n’hi ha, però va te­nir res­se­nyes molt ne­ga­ti­ves, so­bre­tot als Es­tats Units. (A Fran­ça, per exem­ple, Ca­hi­ers du ci­né­ma la va col·lo­car en el seu top ten del 2004).

— Ai­xò és in­teres­sant i es­tà lli­gat al que par­là­vem ara. Jo mai he tin­gut mentalitat de víc­ti­ma. No m’he de­di­cat a anar plo­rant per les can­to­na­des. Però sí que he in­ten­tat en­ten­dre aquest fe­no­men, aquest mal­trac­ta­ment. El cas és que sem­pre he es­tat en un punt in­ter­me­di en­tre el ci­ne in­de­pen­dent i el ci­ne co­mer­ci­al. Si fe­ia una pel·lí­cu­la de por, però no mas­sa, si­nó més avi­at ba­sa­da en els per­so­nat­ges, dra­mà­ti­ca i ro­màn­ti­ca, l’an­gle que es­co­lli­ri­en els en­car­re­gats de pro­mo­ció se­rua el ter­ror. La van ven­dre com La brui­xa de Shyamalan, per en­ten­dre’ns. I la pel·lí­cu­la no és ai­xò. He après a avan­çar-me a aquests pro­ble­mes i in­ten­tar que el màr­que­ting s’ajus­ti a la re­a­li­tat.

— ¿Que qu­an la gent va­gi al ci­ne ve­gi el que cre­gui que veu­rà?

— Sí, per­què ai­xí hau­ria d’ha­ver si­gut sem­pre. D’acord, si vens El bos­que com La brui­xa de Shyamalan, fas un pri­mer cap de set­ma­na de 50 mi­li­ons. Però si la vens com un mis­te­ri­ós dra­ma d’èpo­ca, tot i que aquell cap de set­ma­na re­cap­tis no­més 20 mi­li­ons, pot­ser du­res més temps en car­te­lle­ra i la pel·lí­cu­la no si­gui tan odi­a­da. És una dis­cus­sió es­pi­no­sa,

per­què l’es­tu­di et di­rà. ¿20 mi­li­ons? ¡Re­cap­tem 50 mi­li­ons! — Amb Air­ben­der: el úl­ti­mo gu­er­re­ro va sem­blar vo­ler tren­car amb si ma­teix. ¿O és sim­ple­ment que ser pa­re va can­vi­ar la se­va ma­ne­ra de veu­re les co­ses i va vo­ler fer ci­ne fa­mi­li­ar? — No era qües­tió del pri­mer; va ser més con­se­qüèn­cia del se­gon: ser pa­re. Les me­ves fi­lles ve­ien la sè­rie ani­ma­da [Ava­tar: la lle­gen­da

d’Aang]. En aquell mo­ment vaig sen­tir que vo­lia fer una pel·lí­cu­la per a elles.

M. Night Shyamalan atén la prem­sa, ahir a Sit­ges.

JO­AN CORTADELLAS

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.