El ‘bluf’ de Wis­mic­hu pro­vo­ca una bron­ca

►Án­gel Sa­la de­ma­na per­dó per l’es­tre­na de ‘Bo­ca­di­llo’

El Periódico de Catalunya [Català] - - Espectacles - EL PERIÓDICO

Án­gel Sa­la, di­rec­tor del Fes­ti­val de Sit­ges, va de­ma­nar ahir dis­cul­pes al pú­blic que va pa­gar 11 eu­ros per la pro­jec­ció de Bo­ca­di­llo, anun­ci­a­da com la pri­me­ra pel·lí­cu­la del you­tu­ber Is­ma­el Pre­go, àli­es Wis­mic­hu, no no­més per­què la pel·lí­cu­la no exis­tia (era sim­ple­ment una es­ce­na de pocs mi­nuts pas­sa­da en bu­cle du­rant una ho­ra i mit­ja), si­nó per­què l’enuig dels es­pec­ta­dors va co­men­çar a des­bor­dar-se qu­an van co­men­çar a in­sul­tar els mem­bres de l’or­ga­nit­za­ció. «No con­ver­tim ai­xò en un As­sas­si­na­ti­on na­ti­on», va de­ma­nar Sa­la en la ro­da de prem­sa de ba­lanç del fes­ti­val, en al·lu­sió al film de Sam Le­vin­son en el qual unes jo­ves co­men­cen una sag­nant re­ven­ja des­prés de ser acu­sa­des d’ha­ver fil­trat per in­ter­net to­ta la in­ti­mi­tat dels ha­bi­tants de la se­va co­mu­ni­tat.

Bo­ca­di­llo ar­ri­ba­va a la pan­ta­lla de Sit­ges amb trài­ler i tot. Amb mi­li­ons de se­gui­dors, Wis­mic­hu po­dia comp­tar se­gur amb un ple a la sa­la. Al cap de pocs mi­nuts que co­men­cés la ses­sió es va com­pro­var que allò era una pre­sa de pèl amb ín­fu­les de pro­vo­ca­ció, com Banksy tri­tu­rant una de les se­ves obres a Sot­heby’s, però amb menys vo­la­da.

El ma­teix di­rec­tor va acla­rir des­prés, qu­an el ci­ne Re­ti­ro ja era un pol­vo­rí, que la pro­jec­ció era no­més part d’un pro­jec­te ma­jor, que el seu pro­pò­sit era gra­var la re­ac­ció del pú­blic i ela­bo­rar amb ai­xò un do­cu­men­tal. «Vo­sal­tres sou la me­va pel·lí­cu­la», va dir a tra­vés de les xar­xes so­ci­als. Efec­ti­va­ment, a la sor­ti­da del ci­ne hi ha­via un equip que re­co­llia les im­pres­si­ons del pú­blic. El seu mo­nu­men­tal dis­gust, va­ja.

El di­rec­tor del fes­ti­val va jus­ti­fi­car la de­ci­sió d’obrir les por­tes a aques­ta ci­ta ci­ne­ma­to­grà­fi­ca per­què con­si­de­ra que és ne­ces­sa­ri bas­tir «un pont amb els you­tu­bers i ser re­cep­tiu amb les no­ves ide­es».

¿COM ‘BLACK MIRROR’? A la pre­sen­ta­ció de la se­va pel·lí­cu­la o si­gui, abans de la bron­ca, el ma­teix Wis­mic­hu va dei­xar per a la prem­sa i per als seus fans una fra­se que, se­gons com aca­bi aques­ta aven­tu­ra, se li pot gi­rar en con­tra: «El món d’avui dia es me­su­ra pel nom­bre de se­gui­dors i no pel ta­lent de ca­da un». Va afe­gir que ja hi ha un capí­tol de Black Mirror que trac­ta aques­ta qües­tió. Cert. El pro­ble­ma és que Black Mirror sí que és una fic­ció ta­len­to­sa i Bo­ca­di­llo, fins a nou avís, sem­bla que no.

La pri­me­ra pel·lí­cu­la

del you­tu­ber era una úni­ca es­ce­na eme­sa en bu­cle sen­se pa­rar du­rant ho­ra i mit­ja

TWITTER

Is­ma­el Pre­go, ‘Wis­mic­hu’.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.