Pa­pa Az­na­vour, ma­ma Ca­ba­llé

El Periódico de Catalunya [Català] - - Espectacles -

L’1 d’oc­tu­bre la no­tí­cia més im­pac­tant, al­menys per a mi, va ser la mort de Char­les Az­na­vour. In­es­pe­ra­da per avan­ça­da que fos la se­va edat, ja que se­guia al peu del ca­nó. No­més cinc di­es des­prés, ens dei­xa­va tam­bé Mont­ser­rat Ca­ba­llé. Du­es fi­gu­res eter­nes. Ve­ri­ta­bles es­tre­lles. Com aque­lles del cel que per més que ha­gi con­clòs la se­va vi­da con­ti­nu­en ir­ra­di­ant llum.

Cu­ri­o­sa­ment ella va de­bu­tar en una òpe­ra del ma­teix tí­tol que la can­çó més uni­ver­sal d’ell: La Bo­hè­me. Coin­ci­dèn­ci­es anec­dò­ti­ques n’hi ha bas­tants més; no obs­tant tam­poc do­nen per a un pa­ral·le­lis­me so­bre el que re­pre­sen­ten al món. Tot i que sí res­pec­te al que sig­ni­fi­ca­ven a ca­sa me­va. El meu pa­re, Jo­sé An­to­nio, va néi­xer el ma­teix dia del ma­teix mes i el ma­teix any que Az­na­vour: el 22 de maig de 1924. I la me­va ma­re, Ma­ría, el 12 d’abril de 1923: 10 anys cla­vats abans que la Ca­ba­llé. Sem­pre l’ha fet fe­liç aques­ta ca­su­a­li­tat. Com tam­bé ser del ma­teix any de nai­xe­ment que Vic­to­ria de Los Án­ge­les. De la ma­tei­xa ma­ne­ra que el ma­jor dels meus ger­mans, mort es­cas­sos anys des­prés dels Jocs Olím­pics de Bar­ce­lo­na, ado­ra­va els Be­at­les tot i que la se­va gran pas­sió fos­sin els Sto­nes; o que per a mi tant si­gui la Ju­ra­do com la Pan­to­ja, la ve­ne­ra­ció per les du­es so­pra­nos flo­ta­va en l’am­bi­ent de la llar sens de­tri­ment de cap. Sem­pre van ser per als meus pa­res du­es fi­gu­res to­tè­mi­ques, amb aquest plus de pro­xi­mi­tat que do­na ha­ver-les dis­fru­tat in­fi­ni­tat de ve­ga­des en viu. I més en un es­til en què els mi­crò­fons pel mig no s’es­ti­len.

Cor­ria tam­bé al­gun EP dels sei­xan­ta de Char­les Az­na­vour, però de for­ma molt menys re­fe­ren­ci­al. Per ai­xò, qu­an des­prés d’una llar­guís­si­ma ab­sèn­cia va tor­nar a Bar­ce­lo­na el 26 de juny del 2014, vaig con­vèn­cer el meu pa­re per­què anés a veu­re’l i fins i tot va pro­ta­go­nit­zar,

FRANCESC CASALS

Ca­ba­llé, en una ac­tu­a­ció a Bar­ce­lo­na el 2008.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.